Lidmaatschapsovereenkomst | WW België

Lidmaatschapsovereenkomst

Reikwijdte van de Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

Wij raden u aan deze af te drukken of op uw computer op te slaan, zodat u er in de toekomst eventueel naar kunt verwijzen (www.ww.com/fr/conditions-generales-abonnement-ww). De algemene voorwaarden van het lidmaatschap die u hebt aanvaard, worden ook weergegeven in de e-mail ter bevestiging van uw lidmaatschap.

Als u niet gebonden wilt zijn aan de bepalingen van deze Algemene lidmaatschapsvoorwaarden, accepteer ze dan niet. Wanneer we de term ‘Lidmaatschap’ gebruiken, kan dit zowel een lidmaatschap van de ‘Premium’ diensten als een lidmaatschap van de ‘Standaard’ diensten betekenen; dit hangt af van de aard van de geleverde diensten.

DE BEPALINGEN VAN DE ALGEMENE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN VORMEN EEN AANVULLING OP DE BEPALINGEN VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN ALLE DIGITALE DIENSTEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) DIE OP DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN. WIJ NODIGEN U UIT OM DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE LEZEN. ALS U DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, ACCEPTEER DEZE ALGEMENE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN DAN OOK NIET. EEN SCHENDING DOOR U VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOU RESULTEREN IN DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 10 (C) VAN DEZE ALGEMENE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN, OP DEZELFDE MANIER ALS EEN SCHENDING VAN DEZE ALGEMENE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN.1. Reikwijdte van de Algemene lidmaatschapsvoorwaarden


1.1 [sic] Wij zijn WeightWatchers® Belgium SA, een bedrijf dat in België is geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder nummer 0454.673.246 en met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Rue Colonel Borg, 123-125, Box 14, en haar belangrijkste handelsadres te 1040 Brussel, Rue Juste Lipse 25. Ons btw-nummer is BE 0454.673.246.

1.2 Tenzij anders bepaald, deze Algemene lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van en/of toegang tot Lidmaatschapsaanbiedingen die (I) offline diensten en Workshops omvatten die u vandaag worden aangeboden of die u in de toekomst worden aangeboden door WW Belgium SA (“WW Belgium”) en/of (II) online diensten die u worden aangeboden via de website ww.com/be en alle andere Belgische websites die eigendom zijn van of beheerd worden door WW Belgium SA, hierna gezamenlijk “WW”, “wij” of “onze”) (hierna gezamenlijk de “Website”) of via de WW-app die kan worden gedownload via een app store (de “App”) vandaag of in de toekomst (hierna gezamenlijk de “Digitale diensten”). Alle diensten die worden aangeboden met betrekking tot Lidmaatschappen worden de “diensten” genoemd.

Voor de doeleinden hiervan betekent “Gelieerde ondernemingen” elke persoon, natuurlijk of juridisch, die direct of indirect een meerderheidsbelang heeft in, eigendom is van of onder dezelfde controle staat als WW.com/be,, inclusief, in het bijzonder, WW International, Inc. (hierna “WW International”), WW.com, Inc. (hierna “WW.com”), WW Belgium SA en hun respectievelijke dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. De bepalingen van deze Algemene lidmaatschapsvoorwaarden zijn een aanvulling op de bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op elke Lidmaatschapsaanbieding.

1.4. Als u zich niet houdt aan de afzonderlijke clausules van deze Algemene voorwaarden, vormt dit een fundamentele schending daarvan en hebben wij het recht om uw gebruikersaccount, wachtwoord en/of toegang, evenals alle gerelateerde informatie in uw gebruikersaccount op te schorten of buiten werking te stellen en/of enige latere toegang tot deze informatie en/of Lidmaatschapsproduct(en) te verhinderen.2. Uw gebruik van de Lidmaatschapsproducten


Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang tot, gebruik van en weergave van het/de Lidmaatschapsproduct(en) (evenals enig materiaal dat in verband hiermee wordt verstrekt, in welke vorm dan ook, inclusief digitaal en gedrukt) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Algemene voorwaarden. U stemt ermee in om uw rechten op het gebruik van en/of toegang tot de Website, Apps en Lidmaatschapsproduct(en) niet aan derden te geven of over te dragen. U stemt ermee in dat alleen u gemachtigd bent om uw account en wachtwoord te gebruiken en/of er toegang toe te krijgen. U stemt ermee in financieel aansprakelijk te zijn voor alle kosten en uitgaven die verband houden met het gebruik of de activiteit van uw Lidmaatschapsproduct(en) waarop u zich heeft geabonneerd.3. Kenmerken van de Lidmaatschapsproducten


3.1 Om toegang te krijgen tot de Lidmaatschapsproducten, dient u te beschikken over een compatibel apparaat met toegang tot het internet. U kunt zich abonneren op de Lidmaatschapsproducten via een geschikt distributieplatform voor applicaties. De algemene voorwaarden van derden, met inbegrip van exploitanten van eindapparaten, internettoegang en het platform voor de distributie van applicaties, kunnen ook van toepassing zijn en u dient zich ook daaraan te houden.

De Lidmaatschapsproducten bevatten technische beschermingsmaatregelen om ongeoorloofde reproductie of gebruik door niet-leden te voorkomen.

3.2. Onze Lidmaatschapsproducten die in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden geleverd moeten worden, worden onmiddellijk na het afsluiten van uw Lidmaatschapscontract aan u beschikbaar gesteld. Deze Lidmaatschapsproducten worden aan u verstrekt en aan u beschikbaar gesteld via de Website en de App. Het gebruik van de Website en de App is onderworpen aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden. Onze verplichting om de Lidmaatschapsproducten voor u toegankelijk te maken eindigt bij het aflopen van het contract dat tussen u en ons op basis van deze Algemene voorwaarden is gesloten, in het bijzonder op het moment van annulering, opzegging of intrekking van het contract.

Onze verplichting om de Lidmaatschapsproducten te leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden omvat niet expliciet een verplichting om de Lidmaatschapsproducten zonder onderbreking te leveren. In het geval van technische onderhoudswerkzaamheden, systeemaanpassingen, aanpassingen van beveiligingsmaatregelen of andere technische omstandigheden op de Website en de App, kan er een tijdelijke onderbreking zijn in de levering van de Lidmaatschapsproducten die in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden geleverd moeten worden.

3.3. De Lidmaatschapsproducten worden geleverd zonder extra accessoires, instructies en klantenservice.4. Wijzigingen en aanvullingen op de Algemene voorwaarden


4.1 Wij kunnen deze Algemene lidmaatschapsvoorwaarden op elk moment wijzigen.

Wij zullen u op de hoogte stellen van de wijzigingen in de Algemene lidmaatschapsvoorwaarden. De gewijzigde versie van de Algemene lidmaatschapsvoorwaarden wordt van kracht aan het einde van een redelijke opzegtermijn of aan het einde van de minimale verbintenisperiode van uw lidmaatschap, zoals aangegeven in onze kennisgeving waarin wij u informeren over de wijziging in kwestie.

Als u de nieuwe versie of gewijzigde versie van de Algemene lidmaatschapsvoorwaarden niet goedkeurt, heeft u het recht om uw lidmaatschap te beëindigen voordat de nieuwe versie of gewijzigde versie van kracht wordt, door ons hiervan telefonisch op de hoogte te stellen.

4.2 Wij kunnen deze Algemene lidmaatschapsvoorwaarden regelmatig aanvullen met extra bepalingen met betrekking tot specifieke content, activiteiten, features, promoties of evenementen ('Bijzondere lidmaatschapsvoorwaarden'). U moet de speciale lidmaatschapsvoorwaarden accepteren om toegang te krijgen tot de relevante inhoud, activiteiten, functies, promoties of evenementen. Alle Bijzondere lidmaatschapsvoorwaarden maken deel uit van deze Algemene lidmaatschapsvoorwaarden (indien zij echter strijdig zijn met deze Algemene lidmaatschapsvoorwaarden, hebben de tegenstrijdige bepalingen van de Bijzondere lidmaatschapsvoorwaarden voorrang boven deze Algemene lidmaatschapsvoorwaarden).5. Wijzigingen en updates


5.1 We kunnen van tijd tot tijd wettelijk vereiste updates van de digitale diensten uitvoeren. Deze updates worden uitgevoerd om de voortdurende naleving van de digitale diensten te garanderen, onder andere om veiligheidsredenen. We kunnen automatisch updates installeren die ernstige beveiligingsrisico's aanpakken.

5.2 We kunnen de digitale dienst of een deel daarvan ook om een geldige reden wijzigen, bijwerken, upgraden, opschorten, stopzetten of verwijderen, verdergaand dan wat nodig is om de dienst conform te houden.

De volgende redenen worden beschouwd als geldige redenen (i) wijzigingen in wettelijke of regelgevende eisen of jurisprudentie, (ii) de verbetering van het Lidmaatschap zelf, de prestaties, het ontwerp en/of de beveiliging ervan, of om een bedreiging het hoofd te bieden, of de toevoeging van nieuwe diensten of functies, (iii) aanpassing aan een nieuwe technische omgeving, toename van het aantal gebruikers of veranderende marktomstandigheden, (iv) voor uw voordeel of gemak, en (v) om redenen van intellectuele eigendoms- of beeldrechten, de duur van licenties die wij bezitten of de inbreuk op rechten van derden of het risico van inbreuk op rechten van derden.6. Uw wijzigingen in het/de Lidmaatschapsproduct(en)


6.1. Onder bepaalde omstandigheden kunt u het (de) Lidmaatschapsproduct(en) waarop u geabonneerd bent wijzigen (bijvoorbeeld de optie hebben om een Premium lidmaatschap toe te voegen aan een bestaand Standaard lidmaatschap of de duur van uw huidige Lidmaatschapsproduct te wijzigen) of de duur van uw huidige lidmaatschap wijzigen. Dit kan aanvullende verplichtingen van uw kant inhouden. Als u één of meer Lidmaatschapsproducten waarop u geabonneerd bent of de duur van het lidmaatschap wijzigt, veranderen de vergoedingen en kosten die volgens deze Algemene voorwaarden betaald moeten worden. De manier en het tijdstip van betaling van deze vergoedingen en kosten kunnen ook veranderen, evenals alle andere aspecten die van toepassing kunnen zijn. U wordt van deze wijzigingen op de hoogte gesteld.

6.2 Indien u uw Lidmaatschapsproduct(en) wijzigt in overeenstemming met dit artikel 6, blijft uw contract met ons in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. Als u echter een Premium lidmaatschap toevoegt aan uw Standaard Lidmaatschapsproduct(en), dan kunt u dat Premium lidmaatschap opzeggen in overeenstemming met artikel 8.1, rekening houdend met het feit dat als u dat doet, u terugkeert naar uw huidige Lidmaatschapsproduct(en) en regelingen (inclusief financiële) die daarop van toepassing zijn.7. Kosten voor Lidmaatschapsproduct; betaling


7.1 Als abonnee van (een) Lidmaatschapsproduct(en) gaat u akkoord met het volgende:

(a) U gaat ermee akkoord om met een geldige credit- of debitcard (of een andere vorm van betaling die wij accepteren op basis van de Algemene voorwaarden die op dat moment van kracht zijn) de vaste en periodieke kosten te betalen (inclusief vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden voor meerdere periodes, indien deze worden aangeboden) die aan u worden gepresenteerd op de WW Workshops, of op deze Website en de Apps (zoals periodieke of multi-periodieke maandelijkse kosten, al naar gelang het geval), evenals toepasselijke belastingen, en andere kosten en lasten die gedragen moeten worden om Lidmaatschapsproduct(en) te gebruiken of er toegang toe te krijgen. Wij behouden ons het recht voor om kosten en vergoedingen te verhogen of om op elk moment nieuwe kosten en vergoedingen toe te voegen, mits wij u hiervan ten minste 30 (dertig) dagen van tevoren in kennis stellen door een kennisgeving op de Website, de Apps en op elke andere manier die wij geschikt achten (inclusief per e-mail of reguliere post). Indien u niet akkoord gaat met de verhoging of de nieuwe kosten, kunt u uw abonnement op Lidmaatschapsproduct(en) beëindigen in overeenstemming met artikel 8.2. Eventuele verhoogde kosten zullen niet van kracht zijn tijdens de opzegtermijn na de beëindiging. Na uw betaling voor de eerste factureringsperiode van het prepaid plan (standaard plan of multi-periodiek plan), wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd voor een standaard periode van één maand, en zullen wij uw credit- of debitcard of een andere rekening automatisch debiteren voor het begin van elke verlengingsperiode, tenzij u uw lidmaatschap beëindigt in overeenstemming met artikel 8.2, voordat u gedebiteerd wordt voor deze verlengingsperiode.

Als u zich abonneert op een Lidmaatschapsproduct via de WW iOS-app, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: in dit geval wordt het Standaard lidmaatschap afgesloten voor een vaste periode van 12 maanden tegen een eenmalige betaling, en wordt het niet automatisch verlengd. De betaling vindt plaats via uw iTunes-klantenaccount. Betaalde jaarlijkse kosten worden niet gerestitueerd, tenzij u het recht hebt om het contract te beëindigen wegens een fout of om een specifieke reden. Als u echter besluit om een lidmaatschap voor een periode van één maand af te sluiten in de WW iOS-app, dan wordt dat lidmaatschap elke maand automatisch verlengd totdat u het beëindigt.

(b) Behalve voor een meervoudig periodiek vooruitbetaald plan, indien van toepassing, of indien u in aanmerking kwam voor een korting maar daar niet langer voor in aanmerking komt, wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd tegen de standaardprijs aan het begin van de verlengingsperiode, tenzij wij u voorafgaand aan de activering of voorafgaand aan het begin van de verlengingsperiode zoals hierboven beschreven op de hoogte stellen. Elke keer dat u één of meerdere Lidmaatschapsproduct(en) gebruikt of opent, gaat u er opnieuw mee akkoord dat wij u kosten in rekening kunnen brengen via uw creditcard of bankpas (of een andere vorm van betaling, indien van toepassing). Indien wij geen kosten in rekening kunnen brengen volgens de door u gekozen betaalmethode, behouden wij en/of de serviceprovider ons het recht voor om uw toegang tot Lidmaatschapsproduct(en) op te schorten, of, met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving, stop te zetten of te beëindigen. Als u een ander vooruitbetaald plan voor meerdere periodes wilt kopen, en wij bieden dergelijke vooruitbetaalde plannen aan, dan moet u ons hiervan op de hoogte stellen voordat de volgende lidmaatschapsperiode in rekening wordt gebracht;

(c) Naast de hierboven beschreven kosten bent u verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de verbinding met, het gebruik van en de toegang tot Lidmaatschapsproduct(en), inclusief alle telefoonkosten (inclusief kosten voor interlokaal gebruik, indien van toepassing), kosten in rekening gebracht door uw internetprovider, telefoon-, computer- en printapparatuur, BTW en eventuele andere kosten die u in dit verband maakt;

(d) U stemt ermee in om ons te voorzien van waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie zoals vereist tijdens het inschrijvings- of registratieproces voor het/de Lidmaatschapsproduct(en) ('Lidmaatschapsgegevens'), inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en factureringsgegevens (bijvoorbeeld creditcardnummer en vervaldatum), en bovendien geeft u ons toestemming om uw Lidmaatschapsgegevens aan derden door te geven om de betaling te verwerken volgens de gekozen methode en voor andere doeleinden zoals gespecificeerd in ons Privacybeleid (zie paragraaf 9 hieronder). U gaat ermee akkoord om de Lidmaatschapsgegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt zo snel mogelijk zorgvuldig te bewaren en bij te werken, en om deze volledig en nauwkeurig te houden. Als u valse, onnauwkeurige of onvolledige informatie verstrekt, of als we reden hebben om te vermoeden dat dit het geval is, behouden wij en/of de serviceprovider(s) ons het recht voor om uw gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen, en om elk huidig of toekomstig gebruik en/of toegang tot een Lidmaatschapsproduct te weigeren, totdat het naar onze tevredenheid is verholpen. U moet regelmatig het tabblad “Accountinstellingen” op de Website of Apps controleren om er zeker van te zijn dat uw Lidmaatschapsgegevens actueel en nauwkeurig zijn en, zo niet, moet u deze onmiddellijk wijzigen of bijwerken. U stemt ermee in zich niet voor meer dan één account te registreren, geen account voor derden aan te maken en geen valse of misleidende identiteit op de Website of de Apps aan te maken.

Als uw account of lidmaatschap om welke reden dan ook wordt opgeschort of beëindigd, stemt u ermee in om zich niet opnieuw te registreren of opnieuw te abonneren voor een of meer Lidmaatschapsproduct(en) en/of onze Website en Apps onder een andere gebruikersnaam of op een andere manier. Als wij, naar eigen goeddunken, vinden dat uw account of lidmaatschap in het verleden al is opgeschort of beëindigd, behouden wij ons het recht voor om, zonder u hiervan op de hoogte te stellen, elk nieuw account of lidmaatschap waarvoor u zich hebt geregistreerd te beëindigen;

en

(e) U bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als uw account zonder uw toestemming door een derde partij wordt gebruikt of als u vermoedt dat dit het geval is. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u zich bewust bent van, of vermoedt, ongeoorloofd gebruik van uw account, of een inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of openbaarmaking van wachtwoord- of betalingsinformatie van u of een andere persoon. Als uw betaalmethode verloopt, wordt geannuleerd, verloren gaat of zonder uw toestemming kan worden gebruikt, moet u onze klantenservice onmiddellijk op de hoogte stellen of uw lidmaatschapsgegevens bijwerken via het tabblad “Accountinstellingen” op de website, om details te verstrekken over een geldige alternatieve betaalmethode. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd. U bent volledig verantwoordelijk voor de betaling van elk bedrag dat via uw betaalmethode wordt afgeschreven door een derde partij en niet door u is geautoriseerd. U bent volledig verantwoordelijk voor al het gedrukte materiaal dat u ontvangt voor toegang tot het Premium lidmaatschap. U gaat ermee akkoord dat dit gedrukte materiaal niet kan worden overgedragen en uitsluitend bedoeld is voor persoonlijk gebruik.

7.2. Wij wijzen u erop dat de maandelijkse lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht door onze serviceprovider Chase Paymentech en dat deze naam daarom op uw bankafschrift zal verschijnen.8. Annulering van lidmaatschapsproduct(en)


Uw annuleringsrecht (intrekking)

8.1 Als u een of meer Lidmaatschapsproduct(en) online of telefonisch hebt besteld, hebt u als consument het recht om deze bestelling voor het/de Lidmaatschapsproduct(en) te annuleren tijdens een afkoelingsperiode die 14 (veertien) dagen na het plaatsen van de bestelling afloopt. Meer informatie over dit herroepingsrecht en de procedures voor het uitoefenen ervan vindt u hier.

Andere annuleringsrechten

8.2 Naast uw herroepingsrecht tijdens de herroepingsperiode, kunnen zowel u als wij uw lidmaatschap van een of meer Lidmaatschapsproduct(en) op elk moment beëindigen. Opzegging kan telefonisch worden gemeld op 0800 74 041, of door een e-mail te sturen naar aide.be@ww.com. Standaard lidmaatschappen kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van 72 (tweeënzeventig) uur aan het einde van de minimale lidmaatschapsperiode, en daarna aan het einde van een verlengde maand. Als u tegen het einde van uw factureringsperiode opzegt en u per ongeluk de kosten voor de volgende periode in rekening worden gebracht, neem dan contact op met de klantenservice voor een terugbetaling. Als u echter één of meerdere Lidmaatschapsproduct(en) gebruikt tijdens de volgende periode, heeft u geen recht op restitutie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele kosten, toeslagen of kosten te innen die zijn gemaakt voordat uw beëindiging van kracht wordt.

8.3 Wanneer u één of meerdere Lidmaatschapsproduct(en) beëindigt of opzegt en het Lidmaatschapsproduct(en) is/zijn beëindigd, behouden wij ons het recht voor om uw Gebruikersaccount en alle gerelateerde informatie in uw Gebruikersaccount onmiddellijk onbruikbaar te maken en/of elke toegang tot dergelijke informatie en/of Lidmaatschapsproduct(en) te voorkomen.

8.4 Als wij uw lidmaatschap van één of meerdere Lidmaatschapsproduct(en) beëindigen vanwege een ernstige schending door u van deze Algemene voorwaarden, kunt u geen aanspraak meer maken op enige terugbetaling. Als wij (en niet u) uw lidmaatschap om een andere reden beëindigen, dan betalen wij u een deel van uw laatste betaling terug. Dit deel is bedoeld om te voorkomen dat u betaalt voor de factureringsperiode waarin u geen toegang meer had tot het/de Lidmaatschapsproduct(en).

8.5 Als u vaststelt dat een specifieke reden voor beëindiging van uw lidmaatschap op u van toepassing is, heeft u het recht om uw Lidmaatschapsproduct te beëindigen, zelfs vóór het einde van de minimale contractperiode aan het einde van de lopende contractmaand. De specifieke redenen voor beëindiging zijn als volgt (volledige lijst):

- U heeft de status 'Goud lidmaatschap' bereikt in het kader van uw Premium lidmaatschap;

- U bent zwanger en hebt een doktersvoorschrift of bewijs van zwangerschap aan WW overlegd;

- U lijdt aan een ziekte die het voor u onmogelijk maakt om aan de rest van het programma deel te nemen en u verstrekt ons een relevante medische verklaring. Deze ziekten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een eetstoornis of pathologische gewichtstoename;9. Beschikbaarheid van Lidmaatschapsproduct(en)


Voor zover geen andere bepaling onder artikel 6.1 van toepassing is, kunnen de beschikbaarheid en het gebruik van het/de Lidmaatschapsproduct(en) beperkt worden op basis van demografische, gezondheidsgerelateerde of andere criteria die wij van tijd tot tijd kunnen gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij ons het recht voorbehouden om u te allen tijde de toegang tot de Lidmaatschapsproducten te ontzeggen op basis van bovengenoemde criteria. Zwangere vrouwen en personen jonger dan 18 (achttien) jaar kunnen zich bijvoorbeeld niet abonneren op de Lidmaatschapsproducten, en/of wij kunnen het lidmaatschap van bepaalde Lidmaatschapsproducten beperken tot personen die deelnemen aan WW Workshops georganiseerd door WW in deelnemende regio's of locaties. Aangezien het WW-programma niet is ontworpen voor of geschikt is voor zwangere vrouwen, adviseren wij u, als u een kind verwacht, om uw lidmaatschap te beëindigen en pas af te sluiten na de bevalling, zodra uw arts hiermee akkoord gaat. Dat gezegd hebbende, kunt u uw arts vragen om de mogelijkheid te evalueren om uw huidige lidmaatschap voort te zetten. In dit geval kunt u gebruik blijven maken van uw lidmaatschap tegen het huidige tarief op het moment van uw lidmaatschap en gebruik blijven maken van de middelen en aanbiedingen voor een gezonde levensstijl tijdens uw zwangerschap, op voorwaarde dat u aan de volgende voorwaarden voldoet: 1) u volgt het afslankprogramma van WW niet; en 2) u staat tijdens de zwangerschap onder toezicht van een arts en volgt alleen het advies van deze arts met betrekking tot gewicht, voeding, lichaamsbeweging, welzijn en slaap.

Natuurlijk kunt u uw lidmaatschap op elk moment opschorten voor de duur van uw zwangerschap.10. Privacy en beveiliging


We hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. In dit beleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken; neem de tijd om het te lezen.11. Gezondheidsadvies


11.1 De Lidmaatschapsproducten bieden zowel inhoud als toepassingen, informatie en instructies met betrekking tot gewichtsverlies en de beheersing daarvan, evenals toepassingen, fitnessinformatie, activiteiten en informatie over mentaal welzijn, evenals over inhoud die op het internet gepubliceerd is, die alleen bedoeld is om gebruikers te helpen bij het verbeteren van hun persoonlijke welzijn. Wij zijn geen medische organisatie en ons personeel en onze coaches kunnen u geen medisch advies geven of een medische diagnose stellen. Geen enkele informatie die wordt aangeboden via gedrukt materiaal of ander materiaal dat aan u wordt aangeboden als onderdeel van het Lidmaatschapsproduct (ongeacht of deze online wordt verkregen of persoonlijk wordt gegeven) mag worden opgevat als een dergelijke mening of diagnose. De informatie en rapporten die door ons of door de serviceprovider worden aangeboden, mogen in geen geval worden beschouwd als vervanging van een medisch consult en/of een beoordeling en/of behandeling voorgeschreven door een arts of specialist, diagnose of beoordeling.

11.2 Voordat u met een gewichtsverliesprogramma begint, moet u ervoor zorgen dat u niet te weinig weegt. Wij raden u dringend aan advies in te winnen bij een arts voordat u begint met gewichtsverlies, fitnessactiviteiten of trainingen. De Lidmaatschapsproducten zijn alleen bedoeld voor gezonde volwassenen. Het/de Lidmaatschapsproduct(en) is/zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen of personen met gezondheidsproblemen. Het wordt in het bijzonder aanbevolen en aangeraden dat deze personen professioneel medisch advies inwinnen voordat ze beginnen met gewichtsverlies, fitnessactiviteiten of trainingen. U erkent dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om advies in te winnen in overeenstemming met de hierboven beschreven aanbevelingen, met betrekking tot uw deelname aan WW-fitnessprogramma's die worden aangeboden als onderdeel van de Lidmaatschapsproducten, Website en App, en dat de door WW verstrekte informatie niet een dergelijk advies of mening vormt en niet kan worden opgevat als vervanging van een dergelijk advies. WW is daarom niet aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijk letsel (inclusief overlijden) veroorzaakt door uw deelname aan het WW-programma of fitnessactiviteiten die worden aangeboden via de Lidmaatschapsproducten, Website of App, mits dit letsel niet is veroorzaakt door een handeling of verzuim van WW. Voor meer informatie raden we u ten zeerste aan onze Gezondheidsverklaring te raadplegen. Indien u uw lidmaatschap voortzet ondanks uw kennis van de gezondheidsrisico's die specifiek voor u zijn, of tijdens uw zwangerschap zoals beschreven in artikel 11, neemt u alle risico's op u die verbonden zijn aan uw gebruik van de Website, de App en alle WW-programma's of fitnessactiviteiten die via de Lidmaatschapsproducten worden aangeboden, en verklaart u dat u ermee instemt om ons te vrijwaren van claims, verlies of letsel, verplichtingen met betrekking tot onze aansprakelijkheid, de kosten, inclusief vergoedingen voor juridisch advies met betrekking tot uw gebruik van de Website, App en alle WW-programma's of fitnessactiviteiten die via de Lidmaatschapsproducten worden aangeboden.12. Automatisch een “Geregistreerde gebruiker” worden


12.1 Als abonnee van één of meer Lidmaatschapsproduct(en) wordt u automatisch een geregistreerde gebruiker van deze Website, die u recht geeft op toegang tot bepaalde producten, aanbiedingen, functies of bronnen. Als u uw abonnement op onze Lidmaatschapsproducten beëindigt, blijft u een geregistreerde gebruiker van onze Website, tenzij u anders aangeeft.13. Beperkingen op het gebruik van inhoud


U erkent dat alle inhoud die u ontvangt in verband met één of meerdere Lidmaatschapsproduct(en) informatie, software, afbeeldingen, foto's, video's, teksten, grafische presentaties, muziekstukken, geluiden, vragen, creatieve suggesties, meningen, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikelen en dergelijke (gezamenlijk de 'Inhoud') kunnen bevatten die ons eigendom zijn en/of het eigendom van onze licentiegevers, en beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, en dat deze rechten geldig zijn voor elke vorm van ondersteuning, media en technologie die tot op heden bestaat en in de toekomst ontwikkeld zal worden. Al onze Inhoud wordt beschermd door auteursrecht in overeenstemming met de Belgische en Europese wetten op auteursrecht (en, waar van toepassing, gelijkaardige buitenlandse wetten), en wij zijn de auteursrechthebbenden van de selectie, coördinatie, planning en verbetering van de Inhoud of hebben de licentie gekregen om onze Inhoud te gebruiken (met inbegrip van de selectie, coördinatie, planning en verbetering van dergelijke Inhoud). Elk handelsmerk dat in onze documenten en op deze Website en Apps verschijnt, zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derden kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij op deze Website of op de documenten beschikbaar stellen.

U mag onze Inhoud op geen enkele manier wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, werken maken die ervan zijn afgeleid of onze Inhoud geheel of gedeeltelijk exploiteren. Wanneer u de Inhoud ontvangt, ongeacht de vorm, verkrijgt u geen eigendomsbelang in die Inhoud. Het is ten strengste verboden om de Inhoud te bewerken of de Inhoud voor enig ander doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de Inhoud in gedrukte vorm of op een andere Website of computer die met een netwerk verbonden is, tenzij u vooraf onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.14. ‘Connect’-normen en gedragsregels


14.1 U erkent dat alle elementen van Inhoud die openbaar zijn gemaakt, per e-mail zijn verzonden of anderszins zijn verzonden naar of op deze Website of via de Apps of onze WW Community website (inclusief maar niet beperkt tot Connect) (gezamenlijk de 'Community') of op enigerlei wijze op de Website of Apps zijn overgebracht, ongeacht of dit op ons verzoek of door u is gedaan en ongeacht of dit op een openbare of vertrouwelijke manier heeft plaatsgevonden (gezamenlijk de 'Opmerkingen'), de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de persoon die deze Opmerkingen heeft gemaakt. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Opmerkingen die u per post, e-mail of anderszins naar Connect verzendt. Wij hebben geen controle over de commentaren die door derden op onze Website worden gepubliceerd, per e-mail of op een andere manier worden verzonden, en daarom garanderen wij de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze Opmerkingen niet. Hoewel we gemeenschapsnormen en gedragsregels voor gebruikers van Connect hebben vastgesteld (zoals beschreven in artikel 14.2 hieronder), begrijpt u dat u door het gebruik van Connect blootgesteld kunt worden aan beledigende of ongepaste Opmerkingen. Wij zijn in geen geval en op geen enkele manier verantwoordelijk voor de Opmerkingen (anders dan de Inhoud die wij hebben ontworpen), inclusief maar niet beperkt tot enige fout of nalatigheid in een Opmerking, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, geleden als gevolg van het gebruik van gepubliceerde Opmerkingen, of die op enigerlei wijze over de Gemeenschap zijn verzonden.

14.2 U stemt ermee in Connect niet te gebruiken voor:

(a) het uploaden, publiceren, e-mailen of op een andere manier verzenden van Opmerkingen of ander ongeoorloofd, schadelijk, bedreigend, agressief, intimiderend, misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op de privacy, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk materiaal (naar ons eigen goeddunken);

(b) minderjarigen op enigerlei wijze schade berokkenen, of informatie van een minderjarige vragen of trachten te verkrijgen;

(c) u voor te doen als een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een gebruiker, directeur, functionaris, werknemer, aandeelhouder, tussenpersoon of vertegenwoordiger van WW, of bedrijven in onze groep of een andere persoon of entiteit, of u in te laten met misleidende verklaringen of andere valse presentaties over uw betrokkenheid bij WW [of] een andere persoon of entiteit;

(d) kopteksten vervalsen of op een andere manier identificatiemiddelen manipuleren om de oorsprong te verhullen van Opmerkingen of ander materiaal dat op of over de Gemeenschap wordt verspreid;

(e) opmerkingen of ander materiaal uploaden, publiceren, per e-mail verzenden of op andere wijze verspreiden dat niet van u afkomstig is, of waarvan u op grond van de wet of een contractuele relatie of enige andere relatie niet het recht hebt deze te downloaden, te publiceren, per e-mail te verzenden of op andere wijze te verspreiden (zoals voorkennis, informatie die uitsluitend aan een derde toebehoort of andere vertrouwelijke informatie die openbaar is geworden of die is verkregen in het kader van een arbeidsrelatie of onder geheimhoudingsovereenkomsten);

(f) het uploaden, publiceren, verzenden per e-mail of op andere wijze verspreiden van Opmerkingen of andere materialen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, rechten met betrekking tot privacy of andere reclamerechten of enige andere eigendomsrechten van enige partij;

g) het uploaden, publiceren, verzenden van ongeoorloofde of ongevraagde reclame per e-mail of op andere wijze, promotiemateriaal, 'junkmail', 'spam', kettingberichten, 'piramides' of enige andere vorm van commerciële verzoeken, behalve in gebieden die specifiek voor dit doel zijn ontworpen, waar van toepassing;

(h) het uploaden, publiceren, per e-mail verzenden of op andere wijze verspreiden van Opmerkingen of andere materialen die computervirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevatten die zijn ontworpen om andere software of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of de werking ervan te beperken;

(i) het verstoren van de normale dialoog, een afbeelding sneller laten scrollen dan andere gebruikers in de Gemeenschap op hun toetsenbord kunnen tikken, of op een andere manier handelen zodat het vermogen van andere gebruikers om de Website te gebruiken negatief wordt beïnvloed of de kwaliteit van het gebruik van Connect vermindert;

(j) zich te bemoeien met de Gemeenschap of servers of netwerken die verbonden zijn met Connect, of deze te verstoren, of zich niet te houden aan de vereisten, procedures, regels of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de Gemeenschap of de Lidmaatschapsproducten;

(k) opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke wet- of regelgeving te overtreden;

(l) een andere gebruiker van de Gemeenschap en/of een van onze werknemers of een van de werknemers van de serviceprovider te 'stalken' of op andere wijze lastig te vallen;

(m) persoonsgegevens op te vragen, te verzamelen of te publiceren of te proberen persoonsgegevens (met inbegrip van gebruikersnamen of wachtwoorden) van andere gebruikers binnen de Gemeenschap op te vragen, te verzamelen of te publiceren;

en/of

(n) zonder toestemming van een derde toegang krijgen of proberen te krijgen tot een account van die derde.

14.3 Uw recht op toegang tot of gebruik van Connect en op het bijdragen aan discussies op Connect is afhankelijk van uw naleving van de hierboven beschreven gemeenschapsnormen en gedragsregels. Wij kunnen aanvullende beleidsregels van Connect toepassen op uw betrokkenheid bij de Connect-gemeenschap. U kunt dit beleid openen in de App onder instellingen -> Algemene lidmaatschapsvoorwaarden -> Gemeenschapsregels. Wij hebben het recht om uw privileges om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de gehele of een deel van de Gemeenschap in te trekken en/of andere maatregelen te nemen die nodig zijn om naleving van deze normen en gedragsregels van Connect te garanderen wanneer schendingen daarvan onder onze aandacht worden gebracht. Bovendien kunnen wij, indien u zich niet houdt aan onze normen en gedragsregels voor de Gemeenschap, naar eigen goeddunken uw gebruik van en deelname aan de Gemeenschap beëindigen in geval van schending van de normen en gedragsregels voor Connect.

14.4 Zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen in ons Privacybeleid, vormt elke communicatie binnen een Gemeenschapsruimte, met inbegrip van, maar niet beperkt tot communicatiemiddelen zoals chat en discussieforum, blog, groepen of profiel, openbare communicatie en geen privécommunicatie. Wij behouden ons het recht voor om enige, sommige of alle delen van de Website (met inbegrip van een Gemeenschapsruimte) te controleren om na te gaan of de hierboven uiteengezette normen en gedragsregels van Connect worden nageleefd, of voor enig ander doel, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen, tenzij dit wettelijk vereist is. U erkent dat, wanneer wij de mogelijkheid bieden om Opmerkingen op Connect te plaatsen, wij geen verplichting hebben en niet verantwoordelijk zijn voor Opmerkingen of activiteiten op Connect en dergelijke Opmerkingen niet goedkeuren. Ondanks het feit dat wij het recht hebben om zonder kennisgeving om welke reden dan ook Opmerkingen op Connect te verwijderen, controleren wij over het algemeen de Inhoud niet totdat deze gepubliceerd is, en zijn wij niet verplicht om Opmerkingen te verwijderen die u als ongepast of beledigend ervaart. Wij zijn niet verplicht om een kopie te bewaren van het materiaal dat wij van Connect verwijderen en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het verwijderen van informatie die door u op Connect is gepubliceerd of verspreid.15. Verstrekte informatie


Als u ons Inhoud stuurt op uw eigen verzoek of op ons verzoek, per e-mail, per gewone post of anderszins, Inhoud gegenereerd door een gebruiker, softwarefoto's, video's, teksten, afbeeldingen, muziek- of audiodocumenten, vragen, creatieve aanbevelingen, berichten, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, folders, tekeningen, artikelen of andere materialen, of Lidmaatschapsproducten, of deel te nemen aan een virtueel live-evenement (gezamenlijk de 'Verstrekte Informatie'), verleent u ons en draagt u aan ons en onze opvolgers een gratis, permanent, niet-opzegbaar, overdraagbaar en sublicentieerbaar, niet-exclusief recht over (inclusief een verklaring van afstand van enig moreel recht, voor zover wettelijk toegestaan) en een licentie om alle verstrekte informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te bewerken, afgeleide werken te maken, te distribueren, openbaar te maken, uit te voeren en te presenteren en redelijkerwijs te verwerken (geheel of gedeeltelijk, met of zonder gebruik van uw naam) waar ook ter wereld en/of om uw verstrekte informatie op te nemen in andere werken in welke vorm dan ook, alle media, op elk bestaand of toekomstig medium of technologie(ën), voor de volledige duur van auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk de 'Rechten') met betrekking tot de Verstrekte informatie, voor alle doeleinden, commercieel, publicitair of andere.

U garandeert tevens (i) dat u de eigenaar bent van of op andere wijze controle uitoefent over alle rechten met betrekking tot de Verstrekte informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle rechten die u nodig hebt om de Verstrekte informatie te verzenden, per e-mail te verzenden, te publiceren of op enige andere wijze te verstrekken; (ii) dat, voor zover u niet de exclusieve houder bent van alle rechten op enige Verstrekte informatie, enige derde partij die eigenaar is van een Recht, met inbegrip van persoonlijkheidsrechten in de Verstrekte informatie, u rechtsgeldig een niet-opzegbaar recht heeft verleend om de bovengenoemde licentie te verlenen; en (iii) dat enige persoon die wordt vertegenwoordigd in de afbeeldingen, foto's en/of video's in de Verstrekte informatie (indien van toepassing) toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze afbeeldingen, foto's en/of video's in overeenstemming met de bovengenoemde licentie. U erkent dat wij, alsmede enige persoon aan wie wij deze Algemene voorwaarden overdragen, gerechtigd zullen zijn om de Verstrekte informatie te gebruiken in overeenstemming met de licentie die u verleent, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn jegens de persoon die de Verstrekte informatie heeft verstrekt of enige derde die rechten daarop heeft. U stemt er ook mee in dat elke gebruiker toegang heeft tot de Verstrekte informatie die u in een Gemeenschapsruimte aanbiedt en dat deze de informatie mag tonen, bekijken, opnemen en reproduceren voor persoonlijk gebruik. Onverminderd het voorgaande behoudt de houder van de Verstrekte informatie die op deze Website of de Apps wordt gepubliceerd alle rechten met betrekking daartoe. Tenzij anders vermeld in ons Privacybeleid, zijn wij niet onderworpen aan een verplichting tot geheimhouding met betrekking tot alle Verstrekte informatie en zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik of de onthulling van enige Verstrekte informatie.16. Kinderen


Lidmaatschapsproducten kunnen niet door kinderen worden gebruikt en zijn niet bedoeld voor kinderen. Lidmaatschapsproducten zijn alleen toegankelijk voor personen van 18 (achttien) jaar of ouder. Personen jonger dan 18 (achttien) jaar mogen zich niet abonneren op het/de Lidmaatschapsproduct(en).17. Links


Deze Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op onze Website of Apps, en niet op websites van derden. Wij, of derden, kunnen links naar andere websites of bronnen aanbieden. U erkent en begrijpt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en geen goedkeuring verlenen aan (en niet verantwoordelijk zijn voor) enige inhoud, reclame, product of materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. U erkent ook dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, direct of indirect, voor verlies of schade veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal dat beschikbaar is op andere websites (ongeacht of wij een directe of indirecte link naar dergelijke inhoud, advertenties, producten of ander materiaal hebben verschaft). U kunt uw opmerkingen over een andere website sturen naar de beheerder van die website of de webmaster ervan.18. Producten en diensten van externe verkopers


U kunt diensten, goederen of producten van andere partijen bestellen via de Website of App (gezamenlijk, 'Externe verkopers'). Elke vraag met betrekking tot de diensten, goederen en andere gewenste producten van Externe verkopers, met inbegrip van maar niet beperkt tot de aankoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, onderhoud en levering, heeft alleen betrekking op en betreft u en de Externe verkopers. Wij doen geen enkele uitspraak over de diensten, goederen en andere producten die door Externe verkopers worden geleverd. U zult ons niet als een partij bij dergelijke transacties beschouwen (en niets kan worden geïnterpreteerd om ons als zodanig te beschouwen), ongeacht of wij enige vorm van inkomen of andere vergoeding hebben ontvangen in verband met dergelijke transacties, en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige kosten of schade die hieruit direct of indirect voortvloeit voor u of enige andere persoon die betrokken is bij of verband houdt met de transacties.19. Handelsmerken en dienstmerken


WW® is een geregistreerde handelsnaam en handelsmerk, evenals een servicemerk van WW International, net als andere merken en servicemerken die door ons en de serviceprovider worden gebruikt. Al onze rechten zijn voorbehouden.20. Wettelijke rechten en beperkingen van garanties


20.1 U heeft als consument recht op de wettelijke conformiteitsgarantie met betrekking tot het/de Lidmaatschapsproduct(en). Niets in deze Algemene voorwaarden kan afbreuk doen aan deze dwingende rechten.

20.2 Neem de volgende belangrijke disclaimers in acht:

(a) noch wij, noch een van onze licentiegevers of licentiehouders, serviceprovider of leveranciers doen verklaringen over het gebruik of de resultaten van het gebruik van Standaard lidmaatschappen op of aangeboden via deze Website, in termen van nauwkeurigheid, precisie, betrouwbaarheid of op een andere manier; en

(b) geen enkele mening of informatie die u van ons of de dienstverlener verkrijgt, zal een bindende verklaring vormen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene voorwaarden.21. Beperking van aansprakelijkheid


21.1 In geval van fraude of ernstig wangedrag, inclusief door onze vertegenwoordigers en agenten, zijn wij aansprakelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit is ook het geval voor schade veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel, of in geval van schade als gevolg van een schending van kwaliteitsgaranties en voor opzettelijk verborgen gebreken (verborgen gebreken).

21.2. Als u materiële en geldelijke schade lijdt als gevolg van kleine nalatigheid van onze kant en/of van onze vertegenwoordigers en agenten, zijn wij alleen aansprakelijk in het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, maar alleen tot een bedrag dat schade vertegenwoordigt die doorgaans kan worden veroorzaakt in het kader van het contract en die te voorzien was bij het sluiten van het contract. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die moeten worden uitgevoerd om de uitvoering van het contract mogelijk te maken en waarvoor de medecontractanten de legitieme verwachting hebben dat ze zullen worden uitgevoerd.

21.3. Onverminderd de voorgaande clausules is elke andere aansprakelijkheid van onze kant uitgesloten.22. Toepasselijk recht en rechtsgebied


Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, met uitsluiting van conflicterende wettelijke regels. U aanvaardt de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de rechtbanken die aangeduid worden door artikels 624, 1, 2 en 4 van het Gerechtelijk Wetboek.23. Algemene bepalingen


23.1 Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, zal deze bepaling als scheidbaar van deze Algemene voorwaarden worden beschouwd en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoering van de overige bepalingen. Behalve in de situaties waarnaar in artikel 4 en 6 wordt verwezen, kunnen deze Algemene voorwaarden alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst die met ons of met de serviceprovider wordt gesloten. Wij, evenals de serviceprovider, kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden.

23.2 Indien de levering van één of meerdere Lidmaatschapsproduct(en) wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij of de serviceprovider geen controle hebben, zullen wij of de dienstverlener zo snel mogelijk contact met u opnemen om u hiervan op de hoogte te stellen en de nodige maatregelen nemen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat wij of de serviceprovider dit doen, zullen wij en/of de dienstverlener niet verantwoordelijk zijn voor eventuele vertragingen veroorzaakt door deze gebeurtenis. Als er echter een substantieel risico op vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om het/de Lidmaatschapsproduct(en) te beëindigen en restitutie te ontvangen voor Lidmaatschapsproducten die u betaald maar niet ontvangen heeft.24. Oplossing van geschillen


24.1 De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor online beslechting van geschillen (“ODR-platform”). Dit platform wordt ter beschikking gesteld aan consumenten en professionals om geschillen met betrekking tot de online aankoop van goederen en diensten op te lossen. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.25. Contactpersoon


25.1 Als u vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via e-mail op aide.be@ww.com of per post op het volgende adres:

WW Belgium SA

Rue Juste Lipse 25

1040 Brussel

België

Raadpleeg ook de pagina “Contact” op onze website.

(Laatste wijziging, op 11/10/2023)