Lidmaatschapsovereenkomst | WW België

Lidmaatschapsovereenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing op zowel Standard als Premium abonnementen.

GELIEVE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN'') AANDACHTIG TE LEZEN MET BETREKKING TOT UW TOEGANG EN/OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE, APPLICATIES EN BETALENDE DIENSTEN. Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u, wij en (indien van toepassing) de dienstverlener, wanneer u een aankoop van (een) Abonnementsproduct(en) uitvoert. Door de Website, de WW mobiele applicaties (de "Apps") of een Betalende Dienst te gebruiken, verklaart u verbonden te zijn door deze Voorwaarden. Het wordt aangeraden een kopie af te printen van deze Voorwaarden, of te bewaren op uw apparaat, voor toekomstige referentie.

1. Informatie over ons, de dienstverlener en de Betalende Dienst

WW Belgium N.V./S.A. is een onderneming geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0454.673.246 en met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Rue Juste Lipse 25, tevens ons handelskantoor. Ons BTW nummer is BE 0454.673.246. Wij zijn een naamloze vennootschap ("WW", "wij", "ons", "onze").

Wij voorzien of stellen aan u ter beschikking deze website en elke andere Belgische website die wij in eigendom hebben of waarmee wij opereren nu of in de toekomst ("Website"), en elk of alle online diensten (inclusief deze beschikbaar via de Website) en toepassingen waarvoor u zich heeft ingeschreven ("Standard Abonnement"). Wij kunnen onze "verbonden ondernemingen" echter vragen om deze diensten te verlenen voor onze rekening, hoewel wij verantwoordelijk blijven jegens u voor de Website en het Standard Abonnement. Onze verbonden ondernemingen zijn o.a. WW International, Inc., WW Belgium N.V./S.A. en WW.com, Inc.

Al de Premium diensten waarvoor u zich inschrijft (“Premium Abonnement") worden verleend door een verbonden dienstverlener ("Dienstverlener"), en worden niet door ons geleverd. De dienstverlener is verantwoordelijk jegens u voor het verlenen van het Premium Abonnement. De dienstverlener zal u worden geïdentificeerd als deel van de activatie van het Premium Abonnement (of in materialen geleverd in dat verband), en is momenteel WW Belgium N.V./S.A. Uw gebruik en/of toegang tot een Premium Abonnement zal ook onderhevig zijn aan bijkomende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") die u ter beschikking zullen worden gesteld door de dienstverlener. De Premium Voorwaarden maken deel uit van deze Voorwaarden (maar indien er een conflict is met deze Voorwaarden, zullen de Premium Voorwaarden toepasselijk zijn en deze Algemene Voorwaarden terzijde schuiven).

Wanneer we in deze Voorwaarden spreken van "Betalende Diensten", kan dat zowel een Standard Abonnement als een Premium Abonnement betekenen, afhankelijk van wat u wordt geleverd.

Gelieve de stappen zoals uiteengezet op de Website te volgen om zich in te schrijven op (een) Betalende Dienst(en). U zal in de mogelijkheid worden gesteld om eventuele fouten te identificeren en te corrigeren. We zullen geen kopie van uw overeenkomst bijhouden bij ons, maar deze Voorwaarden blijven beschikbaar voor u op de Website en in de App.

2. Gebied

De Website, Apps en Betalende Dienst(en) zijn gericht aan, en alleen te gebruiken door, inwoners van België. U verklaart dat u een inwoner bent van België en dat u over een geldig Belgisch adres beschikt.

3. Uw gebruik van en/of toegang tot de Website, de Apps en de/het Betalende Dienst(en)

Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de Website, de Apps en Betalende Dienst(en) (en alle materialen daarvoor voorzien, in welkdanige vorm, inclusief digitaal en geprint) voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u verklaart zich aan de Voorwaarden te houden. U gaat akkoord uw recht van toegang en/of gebruik van de Website, de Apps en Abonnementsproduct(en) niet weg te geven, te delen, of over te dragen aan een derde. U gaat akkoord dat alleen u toegang heeft tot uw gebruiksaccount en paswoord. U bent verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle kosten die WW in rekening brengt voor de Betalende Dienst waarop u bent geabonneerd.

4. Wijzigingen aan deze Voorwaarden

4.1 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor deze Voorwaarden te herzien waar nodig, aan de hand van behoeftes van de gebruikers, onze handelsgewoonten of veranderingen in de regelgeving, en wanneer dit geen onredelijk nadeel voor u met zich meebrengt, dan wel strijdig is met de goede trouw. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen met een aanzegtermijn van 30 (dertig) dagen.
4.2 Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele veranderingen van de Voorwaarden door een nieuwe versie van de Lidmaatschapsovereenkomst op de Website en de Apps te plaatsen, en wij mogen u tevens, minstens 30 (dertig) dagen op voorhand, per email op de hoogte brengen. Elke nieuwe of aangepaste versie van deze Voorwaarden zal van kracht zijn op de datum zoals aangegeven in de bekendmaking op de Website of via email. Indien u niet wenst dat de gewijzigde Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Website of de Betalende Diensten, heeft u het recht uw abonnement op een Betalende Dienst op te zeggen in overeenstemming met artikel 7.2 en u dient ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen (email is voldoende). Vanaf de datum dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden dient u uw gebruik van de Website, de Apps en de Betalende Diensten waarop u bent geabonneerd, te staken.
4.3 Wij en/of de dienstverlener mogen elk aspect van de Website, de Apps en de Betalende Dienst aanpassen of wijzigen, inclusief: (i) de termijn dat de Website, de Apps en de Betalende Dienst beschikbaar is, beperken; (ii) de hoeveelheid toegelaten gebruik/toegang beperken; en/of (iii) het recht van een gebruiker te beperken om een Betalende Dienst, de Apps en de Website te gebruiken beperken, indien wij daartoe een rechtmatige reden hebben. U gaat akkoord dat indien wij en/of de dienstverlener een aspect van de Betalende Dienst, de Apps en de Website aanpassen in overeenstemming met paragraaf 4.3, en u niet tevreden bent met de wijzigingen die wij en/of de dienstverlener hebben doorgevoerd, u uw abonnement op de Betalende Dienst Product(en) kan beëindigen in overeenstemming met paragraaf 7.2. Eventuele wijzigingen zijn nooit van toepassing tijdens de aankondigingstermijn.
4.4 Indien u zich niet houdt aan de bepalingen in deze Voorwaarden, en voor zover niet anders aangegeven, gaat u akkoord dat, wanneer wij en/of de dienstverlener de inbreuk zwaarwichtig achten, wij en/of de dienstverlener uw gebruikersaccount, paswoord en/of toegang en alle gerelateerde informatie mogen schorsen of beëindigen, en/of de toegang tot zulke informatie, uw Betalende Dienst en/of de Website en de Apps mogen blokkeren.
4.5 WW houdt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd uit te bereiden met aanvullende bepalingen (“Aanvullende Bepalingen”) die o.a. verband houden met specifieke inhoud, acties, promoties, of informatie op de Website. Deze Aanvullende Bepalingen worden op de Website geplaatst of zullen fysiek worden verstrekt bij zulke acties of promoties. U gaat ermee akkoord dat deze Aanvullende Bepalingen integraal onderdeel uitmaken van deze Voorwaarden (maar in geval van conflict zullen deze Aanvullende Bepalingen onderhavige Voorwaarden terzijde schuiven).

5. Uw Betalende Dienst wijzigen

5.1 U kan uw Betalende Dienst waarop u bent geabonneerd wijzigen (bijvoorbeeld een Premium Abonnement toevoegen aan een bestaand Standard Abonnement) of de duur van uw bestaand abonnement wijzigen indien het team klantendienst hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat en dit schriftelijk bevestigt of per email. Dit kan gepaard gaan met bijkomende verplichtingen aan uw zijde. Indien u de Betalende Dienst waarop u bent geabonneerd wijzigt of de duur ervan aanpast, zullen de kosten en lasten betaalbaar volgens deze Voorwaarden wijzigen. Op welke manier deze moeten worden betaald en wanneer, kan ook wijzigen, samen met andere aspecten die van toepassing zouden zijn. Deze wijzigingen worden u ter kennis gebracht.
5.2 Indien u uw Betalende Dienst wijzigt onder deze paragraaf 5, zal uw overeenkomst met ons onder deze Voorwaarden doorlopen. Indien u echter een Premium Abonnement toevoegt aan uw Online Betalende Dienst, dan kan u dat Premium Abonnement annuleren conform  paragraaf 7.1, waarbij u desgevallend zal terugvallen op uw huidig(e) Betalende Dienst(en) en de financiële en andere afspraken die daarop van toepassing is/zijn.

6. Kosten en lasten van Betalende Dienst(en)

6.1 Als abonnee op een Betalende Diensten, gaat u met het volgende akkoord:

a)U zult de vaste en periodieke kosten (inclusief vooruitbetaalde abonnementskosten), belastingen, en overige kosten verbonden aan de Betalende Diensten voldoen door middel van betaling met een geldige Credit Card (of een ander betaalmiddel dat door WW wordt geaccepteerd). Wij behouden ons het recht voor zowel de periodieke als eenmalige abonnementskosten van onze Betalende Diensten te verhogen, of additionele Betalende Diensten tegen betaling toe te voegen, en wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen met een aanzegperiode van minstens 30 (dertig) dagen door een mededeling te plaatsen op de Website, de Apps en/of op alternatieve wijze indien WW dit gepast acht (inclusief middels e-mail of conventionele post). Indien u niet akkoord bent met de verhoging van de kosten, heeft u het recht uw abonnement met betrekking tot het Betalende Diensten te beëindigen conform paragraaf 7.2. De verhoogde kosten zullen niet van toepassing zijn gedurende de aanzegperiode. Na betaling van uw oorspronkelijke vooruitbetaling (standaard plan of of multi period plan), zullen wij automatisch uw kosten aanrekenen op uw debiet of kredietkaart of andere rekening, tot 7 (zeven) dagen voorafgaand aan de aanvang van elke hernieuwde periode, tenzij u het abonnement in overeenstemming met paragraaf 7.2 beëindigd alvorens de kosten voor de hernieuwde periode u werden aangerekend.

Tenzij u eerder gebruik gemaakt heeft van een abonnement voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten of indien u gebruik heeft gemaakt van een (tijdelijke) aanbieding, zijn de periodieke kosten van een nieuwe abonnementsperiode in principe gelijk aan de kosten in rekening gebracht in de voorafgaande periode, tenzij wij u op voorhand in kennis hebben gesteld bij de activatie of voorafgaandelijk aan de aanvang van de hernieuwde periode, zoals hoger beschreven. Door gebruik van onze Betalende Diensten accepteert u deze Voorwaarden en geeft u toestemming voor de automatische betaling als hierboven uiteengezet. Indien betaling middels uw creditcard niet mogelijk blijkt te zijn behoudt WW zich uitdrukkelijk het recht voor om u toegang tot de Betalende Diensten onmiddellijk te beëindigen. In geval u zich heeft geabonneerd voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten of gebruik gemaakt heeft van de Betalende Diensten tegen een korting tarief, zal uw abonnement automatisch verlengd worden tegen de standaard kosten en tevens voor een standaard periode. Indien u nogmaals gebruik wenst te maken van een abonnement voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten en deze nog steeds worden aangeboden, dient u ons hiervan in kennis te stellen voor de aanrekening van de volgende periode.

b)In aanvulling op de periodieke en vaste abonnementskosten als uiteengezet hierboven, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op uw verbinding met het internet, de Website, de Apps en met onze betalende Diensten, inclusief voor (niet limitatief) alle telefoonkosten, kosten in rekening gebracht door de internet service provider, kosten van telefoon en computer, BTW en elke andere kosten die u maakt om toegang te krijgen tot de Internet Producten.
c)U garandeert dat uw gegevens die u aan WW heeft verstrekt voor uw gebruik van de Betalende Diensten ("Abonnementsdata") accuraat en volledig zijn, hieronder inbegrepen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en betalingsgegevens (bijvoorbeeld, creditcard nummer en vervaldatum) verder verleent u ondubbelzinnig toestemming om uw gegevens te verstrekken aan derden ten behoeve van verificatie van deze gegevens, het uitvoeren van de betalingen, en ten behoeve van overige doelstellingen als uiteengezet in onze Privacy Policy (zie paragraaf 9 hieronder). U garandeert dat uw verstrekte gegevens zult bijhouden en updaten om ze volledig en accuraat te houden. Indien u gegevens verstrekt die onwaar, inaccuraat, of onvolledig zijn of indien we een redelijk vermoeden hebben dat dit het geval is, is WW gerechtigd om gebruik van uw gebruiksaccount of de Betalende Diensten te beëindigen dan wel op te schorten, tevens behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de Website, de Apps of een deel hiervan te ontzeggen. U bent verplicht om uw profiel (toegankelijk via “Mijn Profiel” op de Website of de Apps) regelmatig te raadplegen en zonodig te updaten. U garandeert zich niet te registreren voor meer dan een account, een account te creëren in naam van een derde, of een valse of misleidende identiteit te creëren op de Website of in de Apps.

Indien uw registratie of lidmaatschap om welke reden dan ook is ingetrokken, garandeert u dat u zich niet opnieuw zult registreren voor of abonneren op onze Website of de Apps met een andere gebruikersnaam of op enige andere wijze. Indien wij, uitsluitend naar ons oordeel, reden hebben om aan te nemen dat uw account in het verleden al eens is beëindigd, dan houden wij ons het recht voor iedere nieuwe account waarvoor u zich heeft geregistreerd te beëindigen zonder u hierover te berichten.

d)U bent volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en account informatie. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien uw account gebruikt wordt door een derde zonder uw toestemming of indien u vermoedt dat dit het geval is, alsook van iedere vermoede veiligheidsinbreuk, inclusief verlies en diefstal. Eveneens dient u ons onmiddellijk te informeren in geval uw creditcard gegevens of creditcard gegevens van een derde door iemand gebruikt worden die hier geen toestemming voor heeft verkregen. In geval uw creditcard verloopt, door de bank wordt geblokkeerd, verloren is gegaan of gebruikt wordt zonder uw toestemming, dient u onze klantenservice hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en via de “Mijn Profiel” functie op de Website een alternatieve betaalmanier te selecteren, of geldige creditcardgegevens in te voegen. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle betalingen die gedaan zijn via uw creditcard ook door een derde partij zonder uw toestemming. U bent volledig verantwoordelijk voor alle geprinte materialen die u ontvangt waarmee u toegang krijgt tot het Premium Abonnement. U stemt er mee in dat deze geprinte materialen niet overdraagbaar en alleen voor uw persoonlijke en niet commerciële gebruik zijn.

7. Annuleren van een Betaalproduct

Recht tot annulering

7.1 Binnen 14 (veertien) kalenderdagen na het online of per telefoon afsluiten van een abonnement op één of meer Betalende Diensten bent u gerechtigd dit abonnement schriftelijk te annuleren ('afkoelperiode'). Meer informatie over deze mogelijkheid en hoe deze te gebruiken, vindt u hier.
7.2 U bent slechts dan tot annulering gerechtigd zolang u nog geen gebruik gemaakt heeft van de Betalende Dienst die u wenst te annuleren, met uitzondering van het herroepingsrecht. Indien u gebruik maakt van één of meer Betalende Diensten kunt u deze Betalende Diensten niet meer annuleren en kunt u slechts uw abonnement beëindigen zoals omschreven in paragraaf 7.3.

Beëindiging van uw abonnement

7.3 Naast het recht tot annulering tijdens de afkoelperiode, zijn zowel u als WW gerechtigd uw abonnement op de Betalende Diensten op elk moment te beëindigen. Om te beëindigen, dient u de "Help" toepassing op de Website of Apps te openen waar zich de instructies om te beëindigen bevinden. Volg de stappen om te beëindigen. Opzeggen kan ofwel telefonisch via 0800 74 041, ofwel door een e-mail te sturen naar info.be@ww.com. WW.com/be/nl zal zich inspannen alle verzoeken tot beëindiging binnen 72 uur na ontvangst te behandelen. Indien u uw abonnement beëindigt tegen het einde van een periode waarvoor u betaald heeft en indien u vervolgens abusievelijk ook de abonnementskosten voor de volgende periode in rekening gebracht zijn dient u contact op te nemen met onze klantenservice om in aanmerking te komen voor restitutie van het teveel betaalde. Indien u echter na beëindiging van uw abonnement gebruik maakt van één van de Betalende Diensten vervalt uw recht tot restitutie. WW.com/be/nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om openstaande bedragen, kosten of lasten te innen voordat een eventuele beëindiging effectief wordt.
7.4 Na beëindiging van uw abonnement, behoudt WW zich het recht voor om uw gebruikersaccount en alle gerelateerde informatie in uw gebruikersaccount te deactiveren en/of u de toegang hiertoe, de Website, de Apps en naar de Betalende Dienst te ontzeggen.
7.5 Indien we uw abonnement op een Betalende Dienst beëindigingen wegens een ernstige inbreuk op deze Voorwaarden, heeft u geen recht op enige terugbetaling. Indien wij (in plaats van u) beëindigen wegens elke andere reden, zullen wij een gedeelte terugbetalen van uw meest recente betaling zodat u niet heeft betaald voor dat gedeelte van de aangerekende periode waarin u geen toegang had tot de/het Betaald Product(en).
Veelgestelde vragen over opzeggen

8. Beschikbaarheid van de Betalende Dienst(en)

De beschikbaarheid van de Betalende Dienst is afhankelijk van verschillende criteria: demografisch, geografisch, gezondsheidsgerelateerdgezondheid gerelateerd of andere criteria die door WW.com/be/nl kunnen worden gehanteerd nu en in de toekomst. U begrijpt en stemt ermee in dat WW.com/be/nl zich het recht voorbehoudt om uw de toegang tot één van haar Betalende Dienst(en) te ontzeggen gebaseerd op de hiervoor genoemde criteria. Bijvoorbeeld, zwangere vrouwen en individuen onder de leeftijd van 18 mogen geen gebruik maken van de Betalende Dienst(en). Tevens behoudt WW zich het recht voor om een aantal Betalende Dienst(en) zijn slechts open te stellen voor individuen die deelnemen aan de georganiseerde WW Worskhops. Omdat het programma niet geschikt is voor zwangere vrouwen, raden we u aan dat wanneer u zwanger wordt, u het abonnement stopzet tot wanneer uw arts de goedkeuring geeft na de zwangerschap. Dit gezegd zijnde, overleg met uw arts of het goed is om uw WW lidmaatschap verder te zetten. Indien dit zo is, dan mag u Member blijven aan het tarief waarvoor u het abonnement afsloot en mag u gebruik blijven maken van de hulpmiddelen om een gezonde levensstijl na te streven. Dit op voorwaarde dat: 1) u niet het afvalprogramma van WW volgt; en 2) u zich laat begeleiden door uw arts gedurende de zwangerschap en zijn/haar advies volgt op gebied van gewicht, voeding, beweging, welzijn en slaap. U mag daarnaast uw abonnement steeds stopzetten tijdens de volledige duur van uw zwangerschap.

9. Privacy en veiligheid

WW hecht belang aan de bescherming van uw privacy en veiligheid. Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy, waarin wordt toegelicht hoe we uw informatie gebruiken. U dient deze Privacy Policy te lezen.

10. Health disclaimer

10.1 De verschillende WW applicaties die worden aangeboden via de Website, de Apps en/of via de Betalende Diensten en alle andere content toegankelijk via de Website en de Betalende Diensten zijn slechts gericht op het assisteren van gebruikers in hun poging om af te vallen. WW is geen medische organisatie en ons personeel of onze WW Coaches zijn niet uitgerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via geprint materiaal, de Website, de Apps of via de Betalende Diensten (in persoon of online) kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose. De informatie en rapporten die door ons of de dienstverlener worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist.

10.2 Voordat u start met eender welk afvalprogramma, moet u zeker zijn dat u geen ondergewicht heeft. Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren voordat u start met afvallen of bepaalde fitnessactiviteiten begint uit te oefenen. De Website, de Apps en de Betalende Dienst(en) zijn slechts gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. De Website, de Apps en de Betalende Diensten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen, of individuen met een gezondheidskwaal. Deze individuen worden speciaal gewaarschuwd en aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken alvorens te beginnen met afvallen of te bewegen. Voor aanvang van een dieet, dient u zich er van te vergewissen van het feit dat u geen ondergewicht heeft. Voor meer informatie raden wij u ten zeerste aan onze Health Notice te raadplegen.
Door Member te blijven terwijl u op de hoogte bent van bepaalde gezondheidsrisico’s, of tijdens uw zwangerschap zoals beschreven in punt 8, bent u verantwoordelijk voor alle risico’s verbonden aan de Website, de Apps en de Betalende Dienst(en) en gaat u akkoord dat WW niet verantwoordelijk is voor elke vorm van claims, verlies of schade, verbindingen en kosten, inclusief juridische kosten die samenhangen met de Website, WW Apps en Betalende Dienst(en).

11. Automatisch een Registered User worden

11.1 Indien u zich abonneert op één of meerdere Betalende Diensten, wordt u automatisch Registered User van deze Website, dit geeft u het recht op toegang tot sommige producten, aanbiedingen, functies of resources op de Website.  Indien u uw abonnement voor onze Betalende Diensten annuleert, blijft u een Registered User van onze Website tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft.

12. Beperking gebruik materialen

U erkent dat deze Website, de Apps en de Betalende Diensten informatie, software, foto's, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluid, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en andere materialen (tezamen: "Inhoud") bevatten die beschermd worden door auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig zijn en in alle vormen van media en technologie die nu bestaan en hierna nog worden ontwikkeld. De gehele Inhoud is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Belgisch en Europees auteursrecht (en, indien van toepassing, vergelijkbare wetgeving in andere jurisdicties), en wij zijn rechthebbende op de auteursrechten van de selectie, coördinatie, ordening en vermeerdering van de Inhoud. Alle merken die op deze Website en de Apps staan zijn merken van hun respectievelijke eigenaren. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derden kunnen ook additionele eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. U mag niets uit de Inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, kopiëren, bewerken, openbaar maken, uitzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, bewerkte werken maken, of op welke wijze dan ook exploiteren. Als de Inhoud verkregen is in welke vorm dan ook, verkrijgt u geen eigendomsrechten op deze Inhoud. Bewerking van de Inhoud of gebruik van de Inhoud voor ieder ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gebruik van de Inhoud in druk of op iedere andere Website of computer die is aangesloten op een netwerk is strikt verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.

13. Connect Standaarden en Gedragsregels

13.1 U erkent dat alle Inhoud en alle informatie, software, foto's, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feed-back, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en ander materiaal dat openbaar gemaakt, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of op deze Website of via de Apps ("Connect"), ongeacht of deze op ons verzoek of vrijwillig toegestuurd worden, en ongeacht of deze publiekelijk openbaar gemaakt worden of vertrouwelijk verzonden (gezamenlijk aan te duiden als "Berichten"), de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de persoon die deze Berichten hebben gemaakt. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Berichten die u per post stuurt, e-mailt of op een andere manier verzendt naar de Connect. Wij hebben geen controle over de Berichten die gepost wordt, gemaild of op een andere manier verzonden naar onze Website door anderen. Om die reden garanderen wij niet de accuraatheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Berichten. Ook al hebben wij community standaarden aangenomen en gedragsregels voor de gebruikers van Connect (zoals beschreven in paragraaf 13.2 hieronder), u begrijpt dat door het gebruik van de Connect u bloot kunt worden gesteld aan Berichten die beledigend of ongewenst zijn. Onder geen enkele voorwaarde en op wat voor wijze dan ook zullen wij verantwoordelijk zijn voor de Berichten (anders dan voor Inhoud die wij ontwikkeld hebben), inclusief maar niet beperkt tot, elke fout of nalatigheid in elke Bericht, of ieder verlies of iedere schade van wat voor soort dan ook, die geleden wordt als resultaat van het gebruik van Berichten die gepost, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of door Connect.
13.2 U stemt ermee in Connect niet te gebruiken voor:

a) het uploaden, versturen, e-mailen of op een andere manier verzenden van Berichten of andere materialen die onwettig, schadelijk, bedreigend, agressief, treiterend, bedrieglijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadend, inbreukmakend op een anders privacy, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn (ter onze exclusieve beoordeling);
b) schade toe te brengen aan minderjarigen op wat voor manier dan ook of informatie trachten te verkrijgen van een minderjarige;
c) het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot, een directeur, een functionaris, werknemer, aandeelhouder, tussenpersoon of vertegenwoordiger van WW, onze Groepsmaatschappijen of ieder andere persoon of entiteit, of het bedrieglijk verklaren of het anderszins geven van een verkeerde voorstelling van zaken omtrent uw betrokkenheid bij WW, onze Groepsmaatschappijen of ieder andere persoon of entiteit;
d) het maken van vervalsingen van headers of op een andere manier het manipuleren van identifyers om op die manier de herkomst van Berichten of andere materialen die verspreid worden op of middels Connect te verhullen;
e) het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze Berichten of op een andere wijze materialen verspreiden waartoe u niet het recht heeft op grond van de wet, op basis van een contractuele of vertrouwensrelatie (zoals insider informatie, informatie die exclusief aan een ander toebehoort en vertrouwelijke informatie die bekend is geworden doordat deze deel uitmaakt van een werkrelatie of onderworpen is aan geheimhoudingsovereenkomsten);
f) het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van Berichten en andere materialen die inbreuk maken op octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, privacy rechten of andere eigendomsrechten van een partij;
g) het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotie materialen, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "pyramideschema's" of iedere andere vorm van commerciële verzoeken, behalve in die gebieden, voor zover van toepassing, die specifiek ontworpen zijn voor dat doel;
h) het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van Berichten of andere materialen die software virussen of andere computercodes, bestanden of programma's die ontworpen zijn om de functionaliteit van andere computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of de functionaliteit te beperken, bevatten;
i) het ontwrichten van de normale stroom van dialoog, het bewerkstelligen dat een beeld sneller "scrollt" dan andere gebruikers van Connect kunnen typen, of op een andere manier handelen zodat de mogelijkheid voor andere gebruikers om Connect te gebruiken op een negatieve manier wordt beïnvloed;
j) het zich bemoeien met of het ontwrichten van Connect, servers of netwerken die verbonden zijn aan Connect, of het niet voldoen aan vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die aangesloten zijn op Connect en/of de Apps;
k) het opzettelijk of onopzettelijk inbreuk maken op toepasselijk lokaal, nationaal of internationaal recht, inclusief maar niet beperkt tot, regelgeving die de kracht heeft van wetgeving;
l) het "stalken" of op een andere manier een andere gebruiker of werknemer van Connect kwellen of lastigvallen;
m) het verzamelen, bewaren of posten van persoonsgegevens of een poging doen persoonsgegevens van andere gebruikers van Connect te verzamelen of bewaren (inclusief gebruikersnaam of paswoord) van Connect of van een derde partij;
n) zich toegang te verschaffen of pogen zich toegang te verschaffen tot de account van een derde zonder zijn of haar toestemming.

13.3 Uw privilege op deze Website en de Apps (inclusief Connect) bij te dragen aan de discussies op Connect is afhankelijk van of u gehoor geeft aan de community standards en gedragsregels zoals boven omschreven. Wij hebben het recht om uw privileges om de gehele of een deel van Connect te gebruiken in te trekken en/of iedere andere gepaste maatregelen te treffen om deze community standards en gedragsregels te handhaven wanneer inbreuken daarop onder onze aandacht worden gebracht. Indien u zich niet houdt aan onze community standards en gedragsrichtlijnen dan hebben wij het exclusieve recht uw gebruik van of deelname aan Connect te beëindigen.
13.4 Alle Forum communicatie, waar onder begrepen maar niet beperkt tot chat en message boards, blog, groep en profiel communicatie zijn publiekelijk en geen private communicatie, tenzij anders vermeld in onze Privacy Policy. Wij behouden ons het recht voor om delen van of de gehele Website (inclusief een Forum) te controleren op het naleven van de community standards en gedragsrichtlijnen zoals boven omschreven, of voor ieder ander doel, maar zijn hiertoe niet verplicht tenzij zulks verplicht is bij wet. U erkent dat door het door ons verschaffen van de mogelijkheid Berichten op Connect te verspreiden, wij optreden als een passief doorgeefkanaal voor deze distributie en wij geen verplichting hebben en niet aansprakelijk zijn voor Berichten of activiteiten op Connect. Ondanks het feit dat wij het recht hebben zonder kennisgeving Berichten op een Forum om wat voor reden dan ook te verwijderen, hebben wij geen verplichting Berichten die u als bedenkelijk of beledigend ervaart te verwijderen. Wij zijn verplicht om een kopie bij te houden van materiaal dat door ons wordt verwijderd van Connect, en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies opgelopen ingevolge het verwijderen van de op Connect geposte Inhoud.

14. Verschafte Informatie

Indien u uit uzelf of op ons verzoek Inhoud aan ons of deze Website of de Apps toezendt, e-mailt, per post stuurt of op een andere wijze aan ons of deze Website verstuurt (de "Verschafte Informatie"), verleent u ons, en draagt u hierbij aan ons en onze opvolgers over, een vergoedingsvrij, eeuwigdurend, niet in te trekken, niet exclusief recht (waaronder begrepen persoonlijkheidsrechten) en verleent u een licentie (en geeft u toestemming) om de Verschafte Informatie (geheel of gedeeltelijk met of zonder gebruik van uw naam) overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, bewerken, aanpassen, openbaar te maken, vertalen, bewerkingen te maken van, te distribueren, aan het publiek te communiceren, uit te voeren en vertonen en/of de Verschafte Informatie op te nemen in een ander werk in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, voor de gehele duur van auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele en eigendomsrechten (gezamenlijk: "de Rechten") die rusten op de Verschafte Informatie, dit voor elk doel, commercieel, publicitair of anderszins. U garandeert ook dat: (i) u het eigendom hebt, of op een andere manier controle heeft, over alle Rechten in of op de Verschafte Informatie, inclusief maar niet beperkt tot alle Rechten die u nodig heeft om de Verschafte Informatie te verstrekken, openbaar te maken, te uploaden, input te geven of in te dienen; (ii) voor zover op de Verschafte Informatie Rechten van derden rusten, deze derden volledig afstand hebben gedaan van hun Rechten (met inbegrip van persoonlijkheidsrechten), en u over een rechtsgeldige licentie van de rechtmatige eigenaar beschikt om de bovengenoemde licentie te verstrekken en (iii) dat iedere persoon die wordt afgebeeld op plaatjes, foto's en video's in de Verschafte Informatie (voorzover dit van toepassing is) heeft toegestemd in het gebruik van deze plaatjes, foto's en/of video's in overeenstemming met de voorgaande licentie. U erkent dat wij en onze opvolgers het recht hebben op ongelimiteerd gebruik van de Verschafte Informatie voor wat voor doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is aan degene die de Verschafte Informatie heeft verstrekt. U stemt er tevens mee in dat iedere gebruiker toegang heeft tot de Verschafte Informatie die u aanbiedt in een Community Area en deze kan tonen, zien, opslaan en reproduceren voor eigen gebruik. Behoudens het bovenstaande, behoudt de houder van de Verschafte Informatie die is geplaatst op deze Website of in de Apps alle Rechten die hierop rusten. Tenzij anders is bepaald in onze Privacy Policy, zijn wij met betrekking tot alle Verschafte Informatie niet verplicht tot geheimhouding, en zijn wij niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van enige Verschafte Informatie.

15. Kinderen

De Website is niet geschikt voor gebruik door kinderen en is ook niet gericht aan kinderen. De Website, de Apps en de Betalende Diensten zijn slechts voor gebruik en toegankelijk voor individuen die 18 (achttien) of ouder zijn. Het is niet toegestaan voor personen die de leeftijd van 18 (achttien) niet bereikt hebben zich te abonneren op onze internet producten en/of gebruik te maken van de website.

16. Links

Deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing op onze Website en de Apps en niet op websites van derde partijen of entiteiten. WW of een derde partij kunnen via de Website of op een andere manier links aanbieden naar andere websites of resources. U erkent en begrijpt dat WW niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze externe sites, en geen enkele verantwoordelijkheid aanvaart voor de content, advertenties, producten, op enig ander materiaal geplaatst op websites van derden. WW kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden direct dan wel indirect voor enig verlies of schade veroorzaakt door enig content, advertenties, producten, of ander materiaal beschikbaar op andere websites (ongeacht of WW direct dan wel indirect heeft voorzien in een link naar dergelijke content, advertenties, producten of ander materiaal). U dient elke bezorgdheid inzake een website van een derde te richten naar de administrateur of beheerder van die website.

17. Producten en diensten van derden

U kunt via de Website of de Apps diensten of andere producten van derden partijen bestellen (samen de “Producten van Derden”). Alles verband houdend met Producten van Derden, inclusief maar niet gelimiteerd tot de verkoop voorwaarden, garanties, betalingsvoorwaarden, onderhoud en levering, gaat slechts u en de derde partij aan. WW geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook verband houdend met Producten van Derden. WW is geen partij bij transacties met derden ongeacht of WW winst of een andere beloning ontvangst als gevolg van deze transacties, WW is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door deze transacties.

18. Handelsnamen en merknamen

WW is de handelsnaam en merk van WW International net als een aantal andere handelsmerken en merken gebruikt door WW en de dienstverlener. Alle rechten zijn voorbehouden.

19. Rechten

19.1 Als consument van de Betalende Diensten heeft u bepaalde afdwingbare rechten. Niets in deze Voorwaarden beïnvloedt die rechten.
19.2 Gelieve echter akte te nemen van de volgende belangrijke disclaimer:

a) De elementen van deze website en de Apps die niet zijn inbegrepen in onze Betalende Diensten worden aangeboden “as is”, zonder enige expliciete of impliciete garantie. WW geeft geen enkele garantie, impliciet noch expliciet, inclusief maar niet gelimiteerd tot garanties met betrekking tot tevredenheid, kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid of accuraatheid;
b) WW noch een van haar service providers, leveranciers of licentiehouders garandeerd dat de website, de internet producten of enige andere functionaliteit opgenomen in de website of in de internet producten continu of foutvrij worden aangeboden, dat eventuele fouten gecorrigeerd worden, of dat de website, de internet producten of de servers waarop de website en de internet producten draaien vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten;
c) noch wij noch onze service providers, leveranciers of licentiehouders bieden enige garantie met betrekking tot het gebruik en de resultaten van het gebruik van onze producten, informatie en materialen (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betalende Diensten) via de website;
d) geen enkel advies of informatie verkregen via WW personeel of de website kan leiden tot een garantie niet uitdrukkelijk voorzien in deze Voorwaarden.

20. Beperking van aansprakelijkheid

20.1 Indien wij en/of de dienstverlener zich niet aan deze Voorwaarden houden, zijn wij en/of de dienstverlener verantwoordelijk voor verlies of schade die het voorzienbaar resultaat is van die inbreuk op deze Voorwaarden of nalatigheid, maar wij en/of de dienstverlener zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar was. Verlies of schade is voorzienbaar indien het een logisch gevolg is van onze inbreuk of indien het door u en ons was overwogen op het moment van aanvaarding van deze Voorwaarden.
20.2 De Betalende Diensten, de Apps en de Website zijn voorzien voor huishoudelijk of privaat gebruik. U aanvaardt geen Product te gebruiken voor enig commercieel, zakelijk doel of voor wederverkoop, en wij en/of de dienstverlener zijn niet aansprakelijk voor enige winstderving, verlies van handel, handelsonderbreking, of verlies van een kans.
20.3 Wij en de dienstverlener beperken of sluiten onze aansprakelijkheid niet uit op enige wijze die onwettig zou zijn. Hierin is inbegrepen de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of door nalatigheid vanwege werknemers, agenten of onderaannemers, voor fraude of fraudulente vertegenwoordiging of voor schending van enige rechten in verband met de Betalende Diensten.

21. Toepasselijk recht en jurisdictie

21.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. U aanvaardt dat de rechtbanken van België een niet-exclusieve bevoegdheid genieten.

22. Overige bepalingen

22.1 Indien een bepaling of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden niet afdwingbaar zijn, nietig, of vernietigbaar, zal deze bepaling worden beschouwd als splitsbaar van deze Voorwaarden en zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Buiten de gevallen voorzien in paragraaf 4 en 5 kunnen deze Voorwaarden slechts worden gewijzigd middels schriftelijke overeenstemming met ons of de dienstverlener. WW en de dienstverlener houden zich het recht voor hun rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden. Het niet afdwingen van een bepaling onder deze Voorwaarden door ons of de dienstverlener lijdt niet tot het afstand doen van een dergelijk recht, en zulks houdt geenszins in dat u zich niet hoeft te houden aan deze bepaling. Indien wij en/of de dienstverlener afstand doen van een bepaald recht, doen wij en/of de dienstverlener zulks enkel schriftelijk, en zulks houdt geenszins in dat wij en/of de dienstverlener afstand doen van enig toekomstig recht.
22.2 Indien de levering van een Betalende Dienst vertraagd is door een gebeurtenis buiten de controle van ons of de dienstverlener, zullen wij of de dienstverlener u zo snel mogelijk contacteren om u hiervan in kennis te stellen alsook maatregelen nemen om de effecten van de vertraging tot het minimum te beperken. In dat geval zijn wij of de dienstverlener niet aansprakelijk voor de vertraging veroorzaakt door deze gebeurtenis. Indien er een risico bestaat op een substantiële vertraging kan u ons contacteren om uw Betalende Dienst te annuleren en een terugbetaling te bekomen voor elke Betalende Dienst die door u werd betaald maar niet ontvangen.

23. Betalingsvoorwaarden

23.1 Alle facturen zijn zonder enige korting contant betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Alle klachten dienen binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk te gebeuren. Bij gebrek aan protest wordt klant geacht de factuur alsook deze algemene voorwaarden aanvaard te hebben.

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege een verwijlintrest van 10% per jaar vanaf vervaldag factuur en een schadeloosstelling van 15% forfaitair met een minimum van 50 € aangerekend worden.

24. Geschillenbeslechting

24.1 De Europese Commissie heeft voorzien in een internet platform voor online geschillenbeslechting ("ODR Platform"). Dit ODR Platform zal dienen als middel voor alternatieve geschillenbeslechting met betrekking tot contractuele verplichtingen uit online contracten. Het ODR Platform is beschikbaar via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

25. Contact

25.1 Voor vragen of opmerkingen kan u ons bereiken per email op ons e-mailadres  aide.be@ww.com (FR) of info.be@ww.com (NL), of per post op volgend adres:

WW Belgium N.V./S.A.​
Rue Juste Lipse 25
1040 Brussels​
Belgium

Zie ook onze 'Contacteer Ons' pagina.

Laatst aangepast op 17 october 2022.