Gebruiksvoorwaarden | WW België

Gebruiksvoorwaarden​

LEEST U ALSTUBLIEFT DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE ZORGVULDIG. Door het gebruik van deze Website stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden"). Wij behouden ons het exclusieve recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, aan te passen en delen toe te voegen of te verwijderen. U moet deze Voorwaarden iedere keer dat u deze Website gebruikt en/of een bestelling plaatst lezen. Door het gebruik van deze Website nadat wij veranderingen van de Voorwaarden bekend maken, gaat u akkoord met het accepteren van deze wijzigingen, ongeacht of u deze bekeken heeft. Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden moet u onze Website niet gebruiken en, voor zover van toepassing, moet u ervoor zorgdragen dat u geen User Account(s) bij ons heeft.

1. Reikwijdte van de Voorwaarden.

Tenzij wij anders aangeven zijn deze Voorwaarden van toepassing op gebruik door u van de Nederlandse websites die gerund worden door en/of eigendom zijn van WW Belgium N.V. en onze Groepsmaatschappijen (tezamen: "wij", "ons" of "onze"), waaronder begrepen maar niet beperkt tot deze Website en iedere andere Nederlandse Website die wij nu of in de toekomst in eigendom hebben of beheren (tezamen: onze "Website"). Voor het doel van deze Voorwaarden, zal "Groepsmaatschappijen" betekenen iedere entiteit of persoon, die direct of indirect een controlerend belang heeft in, of eigendom is van, of een gezamenlijk meerderheidsbelang heeft met, WW.com, inclusief, maar niet beperkt tot WW International, Inc. ("WW International"), WW Belgium N.V. ("WW Belgium") en hun dochters en groepsmaatschappijen. Deze Website en de Voorwaarden zijn specifiek gericht op inwoners van België; gebruik van de Website door personen die niet in België wonen is niet toegestaan.

2. Voorwaarden - algemeen

Door het gebruik van deze Website accepteert u de Voorwaarden en erkent juridisch gebonden te zijn en zult u zich ook op dezelfde wijze als of u deze overeenkomst zou hebben getekend hieraan houden. Indien u niet op ieder moment voldoet aan deze Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, voor zover van toepassing, uw paswoord, user account, en/of toegang tot deze Website (of een deel hiervan) te beëindigen. Wij hebben het exclusieve recht zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid een deel van deze Website te stoppen, aan te passen of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, (i) de tijd dat de Website toegankelijk is te beperken, (ii) de hoeveelheid van het toegestane gebruik te beperken, en (iii) ieder recht op het gebruik van de Website te beperken of te beëindigen. U stemt in met het feit dat iedere beëindiging of annulering van uw toegang tot, of gebruik van de Website plaats zal mogen vinden zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat als u zich niet houdt aan de bepalingen van deze Voorwaarden wij onverwijld uw user account onbruikbaar mogen maken of mogen verwijderen alsmede àlle gerelateerde informatie en bestanden in uw user account en/of verdere toegang tot deze informatie en/of bestanden of onze Website mogen belemmeren, tenzij wij hierin anders voorzien. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van onze Website.

3. Beperkingen aan het gebruik van materialen

Tenzij anders aangegeven, verlenen wij u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van deze Website en het materiaal dat hierop wordt vertoond, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Voorwaarden. U erkent dat deze Website informatie, software, foto's, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluid, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en andere materialen (tezamen: "Inhoud") bevat die beschermd worden door auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig zijn en in alle vormen van media en technologie die nu bestaan en hierna nog worden ontwikkeld, beschermd worden. De gehele Inhoud is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Nederlands auteursrecht en Europees auteursrecht (en, indien van toepassing, vergelijkbare wetgeving in ander jurisdicties), en wij zijn rechthebbende op de auteursrechten van de selectie, coördinatie, ordening, en vermeerdering van de Inhoud. Alle merken die op deze Website staan zijn merken van hun respectievelijke eigenaren. WW is de handelsnaam en het geregistreerde merk en dienstmerk van WW International. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derden kunnen ook additionele eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. U mag niets uit de Inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, kopiëren, bewerken, openbaar maken, uitzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, bewerkte werken maken, of op welke wijze dan ook exploiteren, tenzij, en voorzover dat nodig is, voor toegang of gebruik van de Website, in overeenstemming met deze Voorwaarden. Als de Inhoud gedownload is op uw computer, verkrijgt u geen eigendomsrechten op deze Inhoud. Bewerking van de Inhoud of gebruik van de Inhoud voor ieder ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gebruik van de Inhoud in druk of op iedere andere Website of computer die is aangesloten op een netwerk is strikt verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. U mag niet linken naar een deel van de Website of deze framen (de Website of een deel daarvan linken naar andere Websites), zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Een Community User worden

Het worden van een Community User van onze Website is kostenloos. U hoeft geen Community User te worden om deze Website te gebruiken. Echter, indien u zich niet registreert, kunt u uitgesloten worden van het gebruik van bepaalde producten, aanbiedingen, attracties, of voorzieningen van onze Website. U moet zich registreren volgens de instructies die te vinden zijn op deze Website, om deel te kunnen nemen aan en bij te dragen aan een Community Area of gebruik te maken van de "Community Profile"-voorziening van onze Website. Een "Community Area" betekent iedere Een “Community Area” betekent iedere blog, persoonlijke pagina, groepspagina, ‘message board’, bulletinboard, gemeenschappelijke uitwisselplaats voor recepten, of een vergelijkbare omgeving waar u kunt communiceren met andere gebruikers van de Website en uw eigen informatie kunt uploaden.

Als u een Community User van onze Website wordt dan stemt u er mee in om ons volledige informatie over uzelf te verstrekken die waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is ("Community User Gegevens") en stemt u ermee in om de Community User Gegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt accuraat en volledig te houden en te updaten indien noodzakelijk. U stemt er ook mee in dat uw Community User Gegevens gebruikt zullen worden in overeenstemming met onze Privacy Policy. Zonder de werking van de overige bepalingen van deze Voorwaarden te beperken geldt dat indien u informatie verstrekt die onwaar, niet accuraat of incompleet is, of indien wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dat het geval is, behouden wij ons het recht voor om uw User Account op non-actief te stellen of te beëindigen en u de toegang tot onze Website (of delen daarvan) te ontzeggen. U stemt er mee in uw rechten als gebruiker van deze Website niet over te dragen, te cederen of te sub-licentiëren. U garandeert dat u zich niet zult registreren voor of abonneren op meer dan één account, geen account zult aanmaken op naam van een ander, en geen valse of misleidende identiteit zult creëren op deze Website.

Indien uw registratie of lidmaatschap om welke reden dan ook is ingetrokken, garandeert u dat u zich niet opnieuw zult registreren voor of abonneren op onze Website met een andere gebruikersnaam of op enige andere wijze. Indien wij, uitsluitend naar ons oordeel, reden hebben om aan te nemen dat uw account in het verleden al eens is beëindigd, dan houden wij ons het recht voor iedere nieuwe account waarvoor u zich heeft geregistreerd te beëindigen zonder u hierover te berichten, of andere rechtsmiddelen toe te passen die ons ter beschikking staan op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wet.

5. Privacy en veiligheid 

WW committeert zich aan de bescherming van uw privacy en veiligheid. Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy. U dient deze Privacy Policy te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of de Internet Producten, verleent u ons uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze Privacy Policy.

6. Community Standaarden en Gedragsregels

U erkent dat alle Inhoud die openbaar gemaakt, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of op deze Website, ongeacht of deze op ons verzoek of vrijwillig toegestuurd worden, en ongeacht of deze publiekelijk openbaar gemaakt worden of vertrouwelijk verzonden (gezamenlijk aan te duiden als Post""), de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de persoon die deze Post heeft gemaakt. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Post die u per post stuurt, e-mailt of op een andere manier verzendt naar deze Website. Wij hebben geen controle over de Post die gepost wordt, gemaild of op een andere manier verzonden naar onze Website door anderen. Om die reden garanderen wij niet de accuraatheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Post. Ook al hebben wij community standaarden aangenomen en gedragsregels voor de gebruikers van onze Website (zoals hieronder beschreven), u begrijpt dat door het gebruik van deze Website u bloot kunt worden gesteld aan Post die beledigend of ongewenst is. Onder geen enkele voorwaarde en op wat voor wijze dan ook zullen wij verantwoordelijk zijn voor de Post (anders dan voor Inhoud die wij ontwikkeld hebben), inclusief maar niet beperkt tot, elke fout of nalatigheid in elke Post, of ieder verlies of iedere schade van wat voor soort dan ook, die geleden wordt als resultaat van het gebruik van Post die gepost, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of door deze Website.

U stemt ermee in deze Website (inclusief Community Areas) niet te gebruiken voor:

7. Verschafte Informatie

Indien u uit uzelf of op ons verzoek Inhoud aan ons of deze Website toezendt, e-mailt, per post stuurt of op een andere wijze aan ons of deze Website verstuurt (de "Verschafte Informatie"), verleent u ons, en draagt u hierbij aan ons en onze opvolgers over, een vergoedingsvrij, eeuwigdurend, niet in te trekken, niet exclusief recht (waaronder begrepen persoonlijkheidsrechten of, afhankelijk van de toepasselijke wet van uw jurisdictie, ziet u af van persoonlijkheidsrechten) en verleent u een licentie (en geeft u toestemming) om de Verschafte Informatie (geheel of gedeeltelijk met of zonder gebruik van uw naam) overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, bewerken, aanpassen, openbaar te maken, vertalen, bewerkingen te maken van, te distribueren, aan het publiek te communiceren, uit te voeren en vertonen en/of de Verschafte Informatie op te nemen in een ander werk in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, voor de gehele duur van auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele en eigendomsrechten (gezamenlijk: "de Rechten") die rusten op het Voorgelegde, en dit voor elk doel, commercieel, publicitair of anderszins. U garandeert ook dat: (i) u het eigendom hebt, of op een andere manier controle heeft, over alle Rechten in of op de Verschafte Informatie inclusief maar niet beperkt tot alle Rechten die u nodig heeft om de Verschafte Informatie te verstrekken, openbaar te maken, te uploaden, input te geven of in te dienen; (ii) voor zover op de Verschafte Informatie eigendomsrechten van derden rusten, deze derden volledig afstand hebben gedaan van hun eigendomsrechten (met inbegrip van de persoonlijkheidsrechten), en u over een officiële licentie van de rechtmatige eigenaar beschikt om de bovengenoemde licentie te verlenen; en (iii) dat iedere persoon die wordt afgebeeld op plaatjes, foto's en video's in de Verschafte Informatie (voor zover dit van toepassing is) heeft toegestemd in het gebruik van deze plaatjes, foto's en/of video's in overeenstemming met de voorgaande licentie. U erkent dat wij en onze opvolgers het recht hebben op ongelimiteerd gebruik van de Verschafte Informatie voor wat voor doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is aan degene die de Verschafte Informatie heeft verstrekt. U stemt er tevens mee in dat iedere gebruiker toegang heeft tot de Verschafte Informatie die u aanbiedt in een Community Area en deze kan opslaan en reproduceren voor eigen gebruik. Behoudens het bovenstaande, behoudt de houder van de Verschafte Informatie die is geplaatst op deze Website alle Rechten die hierop rusten. Tenzij anders bepaald in onze Privacy Policy, zijn wij met betrekking tot alle Verschafte Informatie niet verplicht tot geheimhouding, en zijn wij niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van enige Verschafte Informatie.

8. Kinderen 

De Website en de Internet Producten zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen en zijn ook niet gericht aan kinderen. De Website en de Internet Producten zijn slechts voor gebruik en toegankelijk voor individuen die 18 of ouder zijn.

9. Links 

Deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing op onze Website en niet op websites van derde partijen of entiteiten. WW of een derde partij kunnen via de Website of op een andere manier links aanbieden naar andere websites of resources. U erkent en begrijpt dat WW niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze externe sites, en geen enkele verantwoordelijk aanvaart voor de content, advertenties, producten, of enig ander materiaal geplaatst op websites van derden. WW kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden direct dan wel indirect voor enig verlies of schade veroorzaakt door enige content, advertenties, producten, of ander materiaal beschikbaar op andere websites (ongeacht of WW direct dan wel indirect heeft voorzien in een link naar dergelijke content, advertenties, producten of ander materiaal).

10. Producten en diensten van derden 

U kunt via de Website diensten of andere producten van derden partijen bestellen (samen de “Producten van Derden”). Alles verband houdend met Producten van Derden, inclusief maar niet gelimiteerd tot de verkoop voorwaarden, garanties, betalingsvoorwaarden, onderhoud en levering, gaat slechts u en de derde partij aan. WW geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook verbandhoudend met Producten van Derden. WW is geen partij bij transacties met derden ongeacht of WW winst of een andere beloning ontvangst als gevolg van deze transacties, WW is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door deze transacties.

11. Wachtwoord en user account 

Indien u een gebruiker of abonnee bent van deze Website dan bent u volledig aansprakelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw user account informatie. U moet ons onverwijld op de hoogte stellen ingeval van ieder bekend of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van uw user account, of iedere andere bekende of vermoedelijke inbreuk op uw veiligheid inclusief verlies, diefstal of ongeautoriseerde prijsgave van uw of iemand anders wachtwoord. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten welke plaats hebben met gebruik van uw user account. U gaat ermee akkoord ons onverwijld op de hoogte te stellen van ieder ongeautoriseerd gebruik van uw user account of iedere andere inbreuk op veiligheid die u bekend is.

12. Relatie met WW.com en WW International 

WW Belgium N.V. is een groepsmaatschappij van WW.com en WW International Inc., zij is geautoriseerd voor het gebruik van het WW merk en enig ander intellectueel eigendomsrecht van WW op het Internet en elders. WW is een handelsnaam en merk van WW International net als een aantal andere handelsmerken en merken gebruikt door WWBelgium N.V. op de Website.

13. Health Disclaimer 

De verschillende WW applicaties die worden aangeboden via de Website en/of via de Internet Producten en alle andere content toegankelijk via de Website en de Internet Producten zijn slechts gericht op het assisteren van gebruikers in hun poging om af te vallen. WW is geen medische organisatie en ons personeel is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via de Website of via de Internet Producten kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose. De informatie en rapporten die door ons worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist.

Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren voordat u start met afvallen. De Website, Apps en de Internet Producten zijn slechts gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. De Website, Apps en de Internet Producten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen of individuen met een gezondheidskwaal (hieronder inbegrepen alle mogelijke varianten van eetstoornissen). Deze individuen worden speciaal gewaarschuwd en aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken alvorens te beginnen met afvallen.

Voor aanvang van een dieet, dient u zich ervan te vergewissen van het feit dat u geen ondergewicht heeft.Voor meer informatie raden wij u ten zeerste aan onze Health Notice te raadplegen, welke onderdeel uitmaakt van de Voorwaarden door middel van deze referentie.

14. Disclaimer van garanties 

Neemt u alstublieft kennis van de volgende belangrijke disclaimer van garanties:

De producten, aanbiedingen, inhoud en materialen op deze website worden aangeboden "as is" en zonder enige vorm van garanties, noch expliciet noch impliciet. wij wijzen alle expliciete of impliciete garanties van de hand, waaronder begrepen maar niet beperkt, tot stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, verenigbaarheid, veiligheid of accuratie.

Noch ww.com, noch één van onze groepsmaatschappijen, noch één van onze licentiegevers, licentienemers, service providers of leveranciers garanderen dat deze website, of enige functie in deze website, zonder storingen of fouten is, dat fouten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website, of server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Ieder product, aanbod, inhoud of materiaal dat wordt gedownload of op een andere manier verkregen door het gebruik van deze website komt voor uw eigen rekening en u bent als enige verantwoordelijk voor iedere schade op uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit het downloaden van een dergelijk product, aanbod, inhoud of materiaal.

Noch ww.com, noch één van ander van onze groepsmaatschappijen, noch één van onze licentiegevers of licentienemers, service providers of aanbieders geven garanties met betrekking tot het gebruik of het resultaat van het gebruik van de producten, aanbiedingen, inhoud of materialen op deze website in de zin van hun juistheid, accuraatheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Opgemerkt zij dat geen enkel advies of informatie die u verkrijgt van ons personeel of via deze website een garantie creëert waarin niet expliciet voorzien wordt in deze voorwaarden.

Deze disclaimers zullen zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn.

15. Beperking van aansprakelijkheid 

ww.com is niet verplicht om de informatie op de website up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud op deze website. u begrijpt expliciet en gaat ermee akkoord dat (zoveel als rechtens toegestaan) wij en onze groepsmaatschappijen niet aansprakelijk zullen zijn voor directe of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, exemplary of punative damages, of iedere andere schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of ander ontastbare verliezen (zelfs als wij geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van zulke schade) die voortvloeit uit (a) het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van de WW site;
(b) het gebruik van de inhoud of ander materiaal op de ww.com sites of andere websites gelinkt naar of van de ww.com sites;
(c) de kosten van het verkrijgen van of vervanging van goederen en diensten voortvloeiend uit goederen, informatie, gegevens, of diensten aangekocht of verkregen of ontvangen boodschappen of aangegane transacties door of via deze website;
(d) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;
(e) verklaringen of gedrag van een derde op onze website;
(f) ieder andere aangelegenheid met betrekking tot onze website. In geen geval zal onze aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade, verliezen en gronden voor een rechtsvordering (hetzij in een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid), of anderszins) het door u betaalde bedrag te boven gaan, voor zover van toepassing, wegens toegang tot onze website. Indien u ontevreden bent met (een gedeelte van) onze website, of met één van deze voorwaarden, dan is de enige oplossing het voortdurende gebruik van deze website te staken. Deze aansprakelijkheidsuitsluitingen zullen zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn.Voor zover bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting niet rechtsgeldig is, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die u berekend is voor producten of diensten die u besteld heeft. De aansprakelijkheid is niet gelimiteerd of uitgesloten voor zover uw kosten en schade veroorzaakt worden door onze (of ons personeels) grove nalatigheid of moedwillige opzet, of indien deze beperkingen en/of beperking van aansprakelijkheid verboden zijn door dwingendrechtelijke bepalingen. In geval van aansprakelijkheid wegens dood of letsel is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering (en) in het betreffende geval, plus het bedrag van het eigen risico dat door ons dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis (en) in dat geval.

16. Vrijwaring 

U gaat ermee akkoord WWBelgium N.V. en onze Groepsmaatschappijen, onze en hun bestuurders, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers naar onze keuze schadeloos te stellen, te vrijwaren en/of te verdedigen tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en uitgaven) die voortvloeien uit uw eigen onjuiste gebruik van deze Website of onze producten of aanbiedingen, uw inbreuk op deze Voorwaarden of de inbreuk of het gebruik van een andere gebruiker van uw account of een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een andere persoon of entiteit.

17. Rechtskeuze

Op deze Lidmaatschapsovereenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing.

18. Overige bepalingen

In het geval van een geschil voorkomend uit het gebruik van de Website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Internet Producten), is de winnende partij gerechtigd om alle juridische kosten verbandhoudende met het geschil (inclusief maar niet gelimiteerd tot haar kosten en tot redelijke advocatenkosten) op de andere partij te verhalen.Indien een bepaling of meerdere bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst naar Nederlands recht niet afdwingbaar is, nietig, of vernietigbaar zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

Deze Lidmaatschapsovereenkomst, samen met onze Privacy Policy, vormen de volledige overeenkomst tussen u en WW met betrekking met betrekking tot de onderwerpen geregeld in deze Lidmaatschapsovereenkomst. Deze Lidmaatschapsovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door WW zoals uiteengezet in Artikel 2 hierboven, dan wel middels schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. Elke keer dat u gebruik maakt van de Website worden deze Lidmaatschapsovereenkomst u ter hand gesteld en accepteert u deze. WW houdt zich uitdrukkelijk het recht voor haar rechten en verplichtingen onder deze Lidmaatschapsovereenkomst over te dragen. Het niet afdwingen van een bepaling jegens de andere partij lijdt niet tot het afstand doen van een dergelijk recht door één van de partijen. Alle bepalingen blijven volledig afdwingbaar.

WW is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website en/of de Internet Producten waarvoor uw zich heeft geabonneerd en/of overig niet nakomen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer waaronder maar niet gelimiteerd hiertoe daden van God of publieke vijanden, burgeroorlog, opstand, brand, overstroming, explosies, aardbevingen, een serieus ongeval, een niet functionerend Internet, staking, en alle andere oorzaken buiten de invloedssfeer van WW.

Behoudens de gevallen voorzien in deze Lidmaatschapsovereenkomst, zal er geen enkele derde partij rechten aan deze Lidmaatschapsovereenkomst ontlenen.

19. Contact

De Website staat onder controle van - en de Internet Producten worden geleverd door WW Belgium. WW Belgium N.V. is een Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht met registratie nummer 24424217 en is gevestigd te Justus Lipsiusstraat 25, 1040 te BRUSSEL

Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande kunt u contact opnemen met WW Belgium door u vraag of opmerking te richten aan info@weightwatchers.be

20. Herroepingsrecht Combi Pas

Als u zich online heeft aangemeld voor de Combi Pas (niet in de WW Workshop), heeft u het recht om dit contract binnen 14 dagen te annuleren zonder opgaaf van reden. De herroepingstermijn verloopt na 14 dagen na de dag van het afsluiten van het contract.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren over uw beslissing dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post).
WW Belgium, Postbus 32, 2320 Hoogstraten Belgium
Telefoonnummer: 0800 74 041
U kunt het bijgevoegde model annuleringsformulier hiervoor gebruiken, dit is echter niet verplicht.
Om de deadline van de annulering te halen, dient u uw berichtgeving omtrent het uitoefenen van uw annuleringsrecht te sturen voordat deze annuleringsperiode is verstreken.

Indien u dit contract opzegt, vergoeden wij alle betalingen die wij van uw hebben ontvangen, We zullen deze vergoedingen onverwijld terugbetalen, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij zijn geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te annuleren.
Wij zullen de betalingen op dezelfde betaalwijze vergoeden die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval, zullen er geen kosten verbonden zijn aan de vergoeding.
Indien u hebt verzocht om de dienstverlening te starten tijdens de annuleringsperiode, dient u ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot de verleende dienst totdat u ons uw annulering van dit contract hebt medegedeeld, in vergelijking tot de volledige dekking van het contract.

Deze Lidmaatschapsovereenkomst is van kracht sinds 4 november 2009.