Toepassingsovereenkomst | App voorwaarden | WW Nederland

Weight Watchers Toepassingsovereenkomst

 

Deze Overeenkomst (deze “Overeenkomst”) is een juridische overeenkomst tussen u en WeightWatchers.nl BV, ten behoeve van zichzelf en zijn filialen (collectief, “Weight Watchers”, “wij,” “ons” of “onze”).  Deze Overeenkomst beheerst uw gebruik van de Weight Watchers softwaretoepassing (de “Toepassing”) die u voor een download hebt gekozen voor gebruik op uw iPhone, iPad of iPod Touch, waar van toepassing (collectief, “Handhelds”).  Door de Overeenkomst te aanvaarden en/of de Toepassing, gaat u akkoord door de Overeenkomst gebonden te zijn.
 

Beiden, wij en u bevestigen dat deze Overeenkomst tussen ons en u is, en dat Apple, Inc. en zijn dochterondernemingen (“Apple”) geen deel van deze Overeenkomst zijn. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de Toepassing.

Indien u zich abonneert op een product op fee-basis (zoals Weight Watchers Online of Weight Watchers @ssistent ) of op de Combi Pass (collectief “Lidmaatschapsaanbiedingen”), dan supplementeert deze Overeenkomst  de relevante Lidmaatschapsovereenkomst die uw lidmaatschap beheerst en, die zich bevindt op https://www.weightwatchers.com/nl/lidmaatschapsovereenkomst (de “Lidmaatschapsovereenkomst”), en al dergelijke voorwaarden blijven van toepassing behalve indien uitdrukkelijk hieronder uiteengezet.  De voorzieningen van uw Lidmaatschapsovereenkomst van toepassing op de relevante Lidmaatschapsaanbieding, hebben betrekking op de Toepassing, ongeacht of u nu een extra fee voor uw lidmaatschap betaalt om toegang tot de Toepassing te krijgen of niet.  Wij kunnen, naar onze eigen mening, op elk moment voorzieningen van deze Toepassingsovereenkomst veranderen, wijzigen, toevoegen of verwijderen. Door de Toepassing te gebruiken nadat wij wijzigingen aan deze Overeenkomst uiteenzetten of u op andere wijze berichten van dergelijke wijzigingen, u gaat akkoord met die wijzigingen, of u ze wel of niet heeft bekeken. Indien u het niet eens bent met deze Overeenkomst, dan dient u onze Toepassing niet te gebruiken.

Wij zetten ons ervoor in om uw privacy en veiligheid te beschermen. Voor verdere informatie, dient u de Privacy Policy te herzien die zich bevindt op http://www.weightwatchers.nl/legal/privacy.aspx, die in deze Overeenkomst is opgenomen via deze referentie.

1. Productlicentie

A. De Toepassing wordt onder licentie aan u voorzien.  Uw gebruik van de Toepassing, en dieet of andere informatie of gegevens (Data) gedownload door of in verband met de Toepassing (de “Data”), is onderworpen aan en beperkt tot de licentievoorwaarden hieronder uiteengezet.

B.  Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Toepassing en Data te gebruiken onderworpen aan de uiteengezette voorwaarden in deze Overeenkomst.  U mag: (a) de Toepassing per keer op één Handheld installeren; (b) de Toepassing en Data slechts voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken; (c) de Data alleen in verband met de Handheldtoepassing bekijken op het scherm van een dergelijke Handheld; en (d) voor back-up of archivale doeleinden één kopie van de Toepassing en Data maken, onder voorwaarde dat een dergelijke kopie alle oorspronkelijke eigendomsmededelingen bevat voorzien van of anders relaterend aan dergelijke Software en Data. 

Deze Overeenkomst beheerst eveneens alle softwarebijwerkingen (upgrades) voorzien door Weight Watchers die de oorspronkelijke Toepassing vervangen en/of supplementeren, behalve als dergelijke upgrades vergezeld gaan door een aparte licentie, in welk geval de voorwaarden van de licentie van kracht zijn. Apple heeft geen verplichting om u van enige updates, onderhoud of ondersteuning voor de Toepassing te voorzien.

C.  U mag de Toepassing of Data niet gebruiken, of anderen deze laten gebruiken, behalve onder de voorwaarden zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld. Zonder de voorgaande zin te beperken, u dient niet en dient niemand anders toe te staan om: (a) de Toepassing op ongeacht welke Handheld te gebruiken die niet uw eigendom is of die u niet controleert; (b) de Toepassing of de Data gebruiken voor service bureau, time-sharing of ander vergelijkbare doeleinden; (c) de broncode wijzigen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, trachten de broncode te ontlenen van, disassembleren (behalve in zoverre dat deze beperking uitdrukkelijk bij de wet is verboden), gebaseerd op de Software of Data wijzigen of afgeleide werken maken gebaseerd op de Software of Data; (d) de Toepassing of Data kopiëren (behalve zoals hierboven toegestaan), alle updates of deel daarvan; (e) verhuren, lease, verkopen, aanbieden voor verkoop, distribueren, of op andere wijze de rechten van de Toepassing of Data over te dragen; (f) toepassingen ontwikkelen, verkopen of distribueren die met de Toepassing integreren of op andere wijze gebruik maken van de Data; (g) ongeacht welke eigendomsmededelingen of etiketten verwijderen op of relaterend aan de Toepassing of Data; of (h) de Toepassing of Data op ongeacht welke wijze gebruiken die elke website zou kunnen aantasten die ons eigendom is of momenteel of in de toekomst laten werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Weight Watchers website die zich op www.weightwatchers.nl (de “Website”) bevindt of op ongeacht welke andere manier het gebruik en genoegen van de Website om ongeacht welke derden storen.

D. U bevestigt dat u een huidig lidmaatschap moet hebben op bepaalde aanbiedingen van de Lidmaatschapaanbiedingen ten einde toegang te verkrijgen tot kenmerken die alleen voor hen zijn met een lidmaatschap op de Toepassing.

E.  Alle recht, eigendomsrecht en belang in en op de Toepassing en Data (inclusief, zonder beperking, alle intellectuele eigendomsrechten) blijven bij ons en/of onze leveranciers en licentiegevers.  Zonder het voorgaande te beperken, de Toepassing en Data zijn beschermd door de copyrightwet van Nederland en internationale copyrightverdragen, zowel als andere eigendomsrechten.

In geval derden claimen dat de Toepassing of uw bezit en gebruik van de Toepassing inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van die derden, wij, en niet Apple, zijn alleen verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van ongeacht welk soort inbreukclaim op intellectueel eigendom.

F. Om de Toepassing te gebruiken of er toegang tot te hebben, verklaart u een staatsburger of inwoner van Nederland te zijn met een geldig postadres in Nederland.

2. Beëindiging

U bevestigt dat wij het recht hebben om ongeacht welke reden toegang tot de Toepassing te beperken, deze te beëindigen en/of op andere wijze voor ongeacht welke reden de Toepassing te wijzigen, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, een breuk van elke voorziening van de relevante Lidmaatschapsovereenkomst, zowel als de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze Website of deze Toepassingsovereenkomst. Indien u een abonnee bent op Lidmaatschapsaanbiedingen, dan beëindigt uw licentie om toegang te hebben tot alleen lidmaatschapkenmerken van de Toepassing automatisch bij het beëindigen van de Lidmaatschapsovereenkomst of bij annulering van uw lidmaatschap voor de relevante Lidmaatschapsaanbieding. Bij beëindiging moet u alle exemplaren van de Toepassing en Data vernietigen.


3. Aanvullende Garantiedisclaimers

Neem notitie van de volgende belangrijke garantiedisclaimers:

De toepassing en data worden geleverd “zoals ze zijn” en zonder ongeacht welke garanties, expliciet of impliciet. wij verwerpen alle garanties, impliciet of expliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van eigendom of impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, compatibiliteit, veiiligheid, nauwkeurigheid of non-inbreuk.

Noch weight watchers, onze filialen, noch enige van onze of hun respectievelijke licentiegevers, licenties, service providers of leveranciers garanderen dat de toepassing of data ongestoord zal zijn of foutloos of dat defecten gecorrigeerd zullen worden.

Uw download en gebruik van de toepassing en data is voor uw eigen risico en u bent alleen verantwoordelijk voor ongeacht welke schade aan uw computersysteem of handheld of gegevensverlies dat het gevolg van dergelijk gebruik is.

Noch weight watchers of onze filialen, noch onze respectievelijke licentiegevers, licentiehouders, dienstverleners of leveranciers garanderen of maken vertegenwoordigingen betreffende het gebruik of de resultaten, het gebruik van de toepassing of data aangaande hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anders.

Tot de maximale omvang toegestaan bij de toepasselijke wet, heeft apple hoe dan ook geen garantieverplichting met betrekking tot de toepassing, en alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schaden, kosten of onkosten toe te schrijven aan het falen om overeen te komen met een garantie (eventueel) onder deze overeenkomst gemaaakt, en is alleen de eventuele verantwoordelijkheid van weight watchers.

4. Aanvullende Aansprakelijkheidsbeperking

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat akkoord dat wij en onze filialen, leveranciers en licentiegevers niet aansprakelijk zullen zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, morele of punitieve schaden, of enige andere schaden hoe dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schaden door winstverliezen, goodwill, gebruik, data of andere ontastbare verliezen (zelfs als wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke verliezen), voortkomend uit, of het gevolg van, (a) het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de toepassing of data; of (b) de inkoopkosten van vervanggoederen en diensten als gevolg van het gebruik van de toepassing of data, of enig defect daarin. onder geen enkele voorwaarde zal onze totale aasprakelijkheid aan u voor alle schaden, verliezen, en oorzaken van rechtshandeling in verband met de toepassing (hetzij in contract, onrecht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid), of anders) het door u (eventuele) betaalde bedrag voor de toepassing overschrijden.  mocht u ontevreden zijn met een deel van de toepassing of data, of met een voorziening van deze overeenkomst, dan is uw enige en exclusieve remedie uw beëindiging van uw gebruik van de toepassing.

5. Export en andere Wetten

U mag deze Toepassing of Data niet gebruiken in overtreding van enige federale, staat of andere toepasselijke wetten. Zonder het voorgaande te beperken, de Toepassing en Data kunnen onderworpen zijn aan export regelende wetten van Nederland en andere export regelende wetten, en u gaat akkoord om dergelijke wetten strikt na te komen die nu, of hierna, van kracht zijn. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag u de Toepassing niet exporteren of herexporteren: (a) naar embargolanden van Nederland of (b) naar een ieder op de Lijst van het Ministerie van Financiën van Speciaal Aangewezen Nationaliteiten of de Lijst met geweigerde personen van het Ministerie van Handel van Nederland of de Lijst met entiteiten. Door de Toepassing te gebruiken, vertegenwoordigt en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat. U gaat eveneens akkoord dat u deze producten voor geen enkele door Nederland verboden doeleinden gebruikt of bij andere toepasselijke wet, inclusief, zonder beperking, de ontwikkeling, het ontwerp, vervaardiging of productie van raketten, atoom-, chemische- of biologische wapens.

6. Derde Begunstigden

Apple is een derde begunstigde onder deze Overeenkomst. Bij uw aanvaarding van deze Overeenkomst, heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) deze Overeenkomst af te dwingen tegen u als derde begunstigde bij deze Overeenkomst ten aanzien van de Toepassing

7. Productvragen, Opmerkingen, Claims en Contactinformatie

Wij, en niet Apple, zijn verantwoordelijk voor het behandelen van vragen, opmerkingen of claims met betrekking tot de Toepassing en/of uw gebruik van de Toepassing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:  (a) claims over productverantwoordelijkheid; (b) alle claims waaraan de Toepassing faalt te voldoen aan enige toepasselijke legale of regelende vereiste; en (c) claims voortkomend uit consumentenbescherming of gelijksoortige wetgeving. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, neem dan contact op met Weight Watchers op: 

WeightWatchers.nl BV
Postbus 5612
Tav: Klantenservice
E-mail: klantenservice@weightwatchers.nl

8. Schadeloosstelling

U gaat akkoord ons schadeloos te stellen, onschadelijk te houden en, naar onze optie, ons en onze filialen te verdedigen, en onze en hun directeuren, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, zaakwaarnemers en vertegenwoordigers tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, schaden en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke rechtskosten en onkosten) voortkomend uit uw onjuist gebruik van deze Toepassing, uw overtreding van deze Overeenkomst, of uw inbreuk, of de inbreuk of het gebruik door een andere gebruiker van uw rekening, van intellectueel eigendom of ander recht van ongeacht welke persoon of entiteit.

9. Besturend Recht en Rechtbankkeuze

Deze Overeenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing.

10. Diverse Termen

In ongeacht welke rechtshandeling die tegen ons voortkomt uit het gebruik van deze Toepassing, de zegevierende partij heeft het recht om alle opgelopen legale onkosten terug te winnen in verband met de rechtshandeling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zijn kosten, zowel belastbaar als niet-belastbaar, en redelijke rechtskosten.

Indien een voorziening van deze voorwaarden onwettig zou zijn, nietig, of om ongeacht welke andere reden onuitvoerbaar, dan zal die voorziening als scheidbaar worden geacht van deze voorwaarden en zal geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van enige resterende voorzieningen.

(Laatste wijziging per 17/10/2011)