Lidmaatschapsovereenkomst | WW Nederland

Lidmaatschapsovereenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing op Standard abonnementen.

WIJ VERZOEKEN U DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN") VOOR DE TOEGANG TOT EN/OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, APPS EN LIDMAATSCHAPSPRODUCTEN ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN. Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u, ons en (indien van toepassing) de serviceprovider bij de aankoop van elk Lidmaatschapsproduct. Door de Website, mobiele applicaties van WW (de "Apps") en een Lidmaatschapsproduct te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u aan deze Voorwaarden bent gebonden. Wij adviseren u een kopie van deze Voorwaarden af te drukken of op uw apparaat op te slaan voor toekomstig gebruik.

1. Informatie over ons, de serviceprovider en Lidmaatschapsproducten

Wij zijn WW Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in Nederland in het Handelsregister met het nummer 24424217, gevestigd te Bijster 12, 4817 HX, Breda, wat tevens ons handelsadres is. Ons btw-nummer is NL 003 274 998 B01 ("WW", "wij", "ons", "onze").

Deze website en elke andere Nederlandse website die wij momenteel of in de toekomst houden of voeren ("Website") en alle eventuele onlinediensten (met inbegrip van via de Website toegankelijke diensten) en applicaties waarop u zich abonneert ("Standard Lidmaatschap") worden door ons aan u geleverd of ter beschikking gesteld. Wij kunnen echter andere ondernemingen binnen onze groep ("affiliates") vragen om namens ons een deel van deze diensten te verzorgen, maar wij blijven daarbij jegens u verantwoordelijk voor de Website en het Standard Lidmaatschap. Affiliates van ons zijn onder andere WW International, Inc., WW Netherlands B.V. en WW.com, Inc.

Wanneer wij in deze Voorwaarden spreken over "Lidmaatschapsproduct(en)" duidt dit op een Standard Lidmaatschap.

Wij verzoeken u om de stappen te volgen die op de Website zijn vermeld om een lidmaatschap op een of meer Lidmaatschapsproducten af te sluiten. U krijgt de gelegenheid eventuele fouten op te sporen en te corrigeren voordat u zich inschrijft. Wij slaan geen kopie op van uw overeenkomst met ons, maar deze Voorwaarden blijven wel voor u toegankelijk op de Website en in de App.

2. Toepasselijk gebied

De Website, Apps en Lidmaatschapsproduct(en) zijn gericht op en alleen bestemd voor gebruik door inwoners van Nederland. U verklaart dat u inwoner bent van Nederland en een geldig postadres in Nederland heeft.

3. Uw gebruik van en/of toegang tot de Website, de Apps en Lidmaatschapsproduct(en)

Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot, het gebruik en de beschikbaarstelling van de Website, de Apps en Lidmaatschapsproduct(en) (en op alle materialen die als onderdeel daarvan worden verstrekt in enigerlei vorm, waaronder digitaal en afgedrukt) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u volledig aan de bepalingen van deze Voorwaarden voldoet. U gaat ermee akkoord dat u uw rechten op het gebruik en/of de toegang tot de Website, de Apps en een of meer Lidmaatschapsproduct(en) niet zult geven of overdragen aan of delen met een ander. U gaat ermee akkoord dat alleen u uw gebruikersaccount en wachtwoord mag gebruiken en/of daartoe toegang heeft. U gaat ermee akkoord dat u financieel verantwoordelijk bent voor alle vergoedingen en kosten ten aanzien van het gebruik of de activiteit van elk Lidmaatschapsproduct waarop u bent geabonneerd.

4. Wijzigingen in deze Voorwaarden

4.1 Wij kunnen deze Voorwaarden waar nodig aanpassen als gevolg van wijzigingen in gebruikersbehoeften, onze werkwijze of wetswijzigingen, voor zover dit u niet onredelijk benadeelt of in strijd is met de goede trouw. Wij delen een aanpassing ten minste 30 (dertig) dagen tevoren aan u mee.

4.2 Wij informeren u over wijzigingen in deze Voorwaarden door de wijzigingen op de Website en de Apps te plaatsen, maar kunnen u ook per e-mail een kennisgeving daarvan sturen met een termijn van ten minste 30 (dertig) dagen. Een nieuwe of gewijzigde versie van deze Voorwaarden treedt in werking op de datum die wij op de Website of in de e-mail aangeven. Indien u niet wenst dat deze gewijzigde Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van de Website, de Apps en/of een of meer Lidmaatschapsproducten door u, heeft u het recht uw abonnement op een of meer Lidmaatschapsproducten overeenkomstig artikel 7.2 te beëindigen en ons daarvan schriftelijk (e-mail voldoet) in kennis te stellen, en dient u het gebruik van de Website, de Apps en eventuele Lidmaatschapsproducten bij de inwerkingtreding van de nieuwe versie te staken.

4.3 Wij en/of de serviceprovider kunnen elk onderdeel van Lidmaatschapsproduct(en), de Website en de Apps wijzigen, waaronder: (i) de periode te beperken waarin een of meer Lidmaatschapsproducten, de Website en de Apps beschikbaar zijn: (ii) de omvang van en/of toegang tot het gebruik te beperken; en/of (iii) het gebruiksrecht van een gebruiker en/of de toegang tot een of meer Lidmaatschapsproducten, tot de Website en de Apps te beperken indien wij daarvoor een geldige reden hebben. U gaat ermee akkoord dat indien wij en/of de serviceprovider een of meer Lidmaatschapsproducten, de Website en de Apps overeenkomstig artikel 4.3 wijzigen en u het niet eens bent met de wijzigingen die wij en/of de serviceprovider hebben aangebracht u het lidmaatschap op een of meer van uw Lidmaatschapsproducten overeenkomstig artikel 7.2 kunt beëindigen. Wijzigingen zijn niet van kracht gedurende de termijn van kennisgeving.

4.4 Indien u de bepalingen in deze Voorwaarden niet naleeft, behalve in het geval anderszins is bepaald, gaat u ermee akkoord dat, voor zover wij en/of de serviceprovider het als ernstige tekortkoming beschouwen, wij en/of de serviceprovider uw gebruikersaccount, wachtwoord en/of toegang en alle bijbehorende gegevens van uw gebruikersaccount per direct kunnen opschorten of deactiveren en/of u de verdere toegang tot dergelijke gegevens, Lidmaatschapsproduct(en) en/of de Website en de Apps kunnen ontzeggen.

4.5 Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanvullen met aanvullende voorwaarden met betrekking tot specifieke content, activiteiten, features, promoties of evenementen ("Aanvullende Voorwaarden"). Deze Aanvullende Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst of anderszins voor u toegankelijk zijn om kennis van te nemen in verband met de specifieke content, activiteiten, features, promoties of evenementen en als zodanig aan u worden gepresenteerd. U gaat ermee akkoord dat de Aanvullende Voorwaarden deel uitmaken van deze Voorwaarden (maar dat bij een eventuele strijdigheid met deze Voorwaarden de strijdige bepalingen van toepassing zijn en deze Voorwaarden vervangen).

5. Wijziging van uw Lidmaatschapsproduct(en)

5.1 U kunt mogelijk uw Lidmaatschapsproduct(en) veranderen of de lengte van uw bestaande abonnement veranderen, indien ons klantenserviceteam hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat en dit schriftelijk of per e-mail bevestigt. Dit kan mogelijk extra verplichtingen meebrengen voor u. Indien u uw Lidmaatschapsproduct(en) of de lengte van uw abonnement wijzigt, worden de vergoedingen en kosten die op grond van deze Voorwaarden zijn verschuldigd, gewijzigd. Ook kunnen het tijdstip en de wijze waarop de kosten en vergoedingen zijn verschuldigd alsook andere toepasselijke aspecten worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden aan u meegedeeld.

5.2 Indien u uw Lidmaatschapsproduct(en) op grond van deze bepaling 5 wijzigt, wordt de overeenkomst tussen u en ons op grond van deze Voorwaarden voortgezet.

6. Vergoedingen en kosten voor Lidmaatschapsproducten

6.1 Als abonnee van een Lidmaatschapsproduct gaat u akkoord met het volgende:

(a)u gaat ermee akkoord om, met gebruikmaking van een geldige creditcard of betaalkaart (of een andere door ons geaccepteerde vorm van betaling), de vaste en periodieke vergoedingen te betalen (waaronder vergoedingen voor meerdere periodes als onderdeel van vooruitbetaalde programma's) zoals aan u medegedeeld op deze Website en in de Apps (zoals de periodieke maandelijkse vergoeding of vergoeding voor meerdere periodes, indien van toepassing), de toepasselijke belastingen en andere voor het gebruik van of toegang tot de Lidmaatschapsproduct(en) verschuldigde vergoedingen en kosten. Wij behouden ons het recht voor de vergoedingen en kosten ten allen tijde te verhogen of nieuwe vergoedingen vast te stellen, nadat wij u dit op een termijn van ten minste 30 (dertig) dagen hebben meegedeeld op de Website, de Apps of op een andere door ons passend geachte wijze (waaronder per e-mail of post). Indien u niet akkoord gaat met de verhoogde of nieuwe kosten, kunt u het lidmaatschap op de Lidmaatschapsproducten overeenkomstig artikel 7.2 beëindigen. Een verhoging van kosten is niet van kracht gedurende de termijn van kennisgeving. Na uw betaling voor de eerste periode van uw vooruitbetaalde programma (standaard programma of programma voor meerdere periodes), gaan wij direct voor aanvang van elke verlengingstermijn bij een Standard Lidmaatschap, automatisch over tot afboeking van uw creditcard, betaalkaart of andere rekening, tenzij u het lidmaatschap overeenkomstig artikel 7.2 beëindigt voordat wij de desbetreffende verlengingstermijn bij u in rekening brengen.

Met uitzondering van vooruitbetaalde programma's voor meerdere periodes (indien van toepassing), of indien u in aanmerking kwam voor een kortingstarief maar daarvoor niet langer in aanmerking komt, geldt dat de bij verlenging in rekening gebrachte vergoeding gelijk is aan de in vorige periode in rekening gebrachte vergoeding, tenzij wij u vooraf, bij de activering of vóór aanvang van de verlengingstermijn, anders meedelen zoals hierboven is vermeld. Telkens als u een Lidmaatschapsproduct gebruikt of daartoe toegang verkrijgt, geeft u ons opnieuw toestemming om van uw creditcard of betaalkaart (of, naargelang van toepassing, een andere vorm van betaling) af te boeken. Indien wij de vergoeding niet in rekening kunnen brengen via het door u gekozen betaalmiddel behouden wij en/of de serviceprovider ons het recht voor uw gebruik of toegang tot de Lidmaatschapsproducten op te schorten of, na voorafgaande kennisgeving, te staken of te beëindigen. Indien u een vooruitbetaald programma voor meerdere periodes heeft aangekocht of in aanmerking kwam voor een kortingstarief maar daarvoor niet langer in aanmerking komt, wordt uw lidmaatschap bij aanvang van de verlengingsperiode automatisch voor onze gebruikelijke periode (gewoonlijk één maand) tegen onze gebruikelijke lidmaatschapstarieven verlengd. Indien u een ander vooruitbetaald programma voor meerdere periodes wenst aan te kopen en wij deze vooruitbetaalde programma's aanbieden, dient u dit aan ons mee te delen voordat de volgende lidmaatschapsperiode in rekening wordt gebracht;

(b)in aanvulling op bovenstaande vergoedingen bent u tevens verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die betrekking hebben op de verbinding met, het gebruik van en de toegang tot de Lidmaatschapsproducten, de Website en de Apps, waaronder alle telefoonkosten (waaronder, indien van toepassing, kosten voor lange afstandsgesprekken), kosten van de internetprovider, telefoon-, computer- en printapparatuur, omzetbelasting en eventuele andere vergoedingen en kosten;

(c)u gaat ermee akkoord om aan ons juiste en volledige gegevens te verstrekken, zoals vereist tijdens de lidmaatschaps- of inschrijvingsprocedure voor Lidmaatschapsproducten ("Lidmaatschapsgegevens"). Hiertoe behoren uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en toepasselijke factureringsgegevens (bijvoorbeeld creditcardnummer en vervaldatum). U geeft ons toestemming uw Lidmaatschapsgegevens te delen met derden in het kader van de doorberekening van kosten via de door u gekozen vorm van betaling en voor andere doeleinden, zoals in onze Privacyverklaring is vermeld (zie onderstaand artikel 9). U gaat ermee akkoord uw Lidmaatschapsgegevens en eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt te zullen bijhouden en direct te updaten zodat zij juist en actueel zijn. Indien u onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of wij gegronde redenen hebben om dit aan te nemen, hebben wij en/of de serviceprovider het recht uw gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen en uw (toekomstig) gebruik van en/of toegang tot een of meer Lidmaatschapsproducten, de Website of de Apps te weigeren, totdat dit naar tevredenheid is gecorrigeerd. U dient het onderdeel "Accountinstellingen" van de Website of de Apps regelmatig te controleren om te bepalen of uw Lidmaatschapsgegevens actueel en juist zijn en deze gegevens direct te corrigeren of bij te werken indien dit niet het geval is. U gaat ermee akkoord onder slechts één account ingeschreven te staan, geen account ten behoeve van een ander te zullen aanmaken en geen valse of misleidende identiteit op de Website of de Apps te zullen aannemen.

Indien uw account of lidmaatschap om enigerlei reden wordt opgeschort of beëindigd, gaat u ermee akkoord zich niet onder een andere gebruikersnaam of op ander wijze opnieuw te zullen aanmelden of in te schrijven voor een of meer Lidmaatschapsproducten en/of de Website en de Apps. Indien wij, geheel ter eigen beoordeling, vermoeden dat uw account of lidmaatschap eerder is opgeschort of beëindigd, behouden wij ons het recht voor een nieuw account of lidmaatschap waaronder u zich heeft ingeschreven zonder nadere kennisgeving aan u te beëindigen; en

(d)u bent volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en accountgegevens. Indien u merkt of vermoedt dat uw account ongeoorloofd wordt gebruikt of vermoedt dat de beveiliging is overtreden, daaronder begrepen verlies, diefstal of ongeoorloofde bekendmaking van het wachtwoord of de betaalgegevens van uzelf of een ander, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden. Indien uw betaalmiddel vervalt, wordt opgezegd, verloren raakt of ongeoorloofd wordt gebruikt, dient u het klantenserviceteam onmiddellijk te informeren of uw Lidmaatschapsgegevens via het onderdeel "accountinstellingen" op de Website bij te werken met de gegevens van een vervangend, actueel en geldig betaalmiddel. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw gebruikersaccount plaatsvinden. U bent tevens verantwoordelijk voor de betaling van niet door u geautoriseerde bedragen die door een derde van uw betaalmiddel worden afgeboekt. U bent tevens volledig verantwoordelijk voor door u ontvangen geprint materiaal waarmee u gebruik van en toegang tot het Bijeenkomsten Lidmaatschap kunt verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat dergelijk geprint materiaal voor uw persoonlijk gebruik is bestemd en niet overdraagbaar is.

7. Opzeggen van Lidmaatschapsproduct(en)

Uw wettelijk recht op opzeggen

7.1 Indien u online of telefonisch een of meer Lidmaatschapsproducten afneemt, heeft u het recht de bestelling van elk van de Lidmaatschapsproducten binnen de "bedenktijd" van 14 dagen na uw bestelling op te zeggen. Meer informatie over dit herroepingsrecht en hoe u het kunt uitoefenen, vindt u hier.

Andere opzeggingsrechten

7.2 In aanvulling op uw wettelijke recht van opzegging gedurende de bedenktijd, kan uw lidmaatschap op elk Lidmaatschapsproduct te allen tijde door u of ons worden opgezegd. Om op te zeggen bezoekt u het onderdeel "Help" op de Website of in de Apps en bekijkt u de informatie over opzeggen. Volg de stappen voor opzegging. Opzeggen kan ofwel telefonisch via 0800 0201447, ofwel door een e-mail te sturen naar info.nl@ww.com. Het verzoek voor het beëindigen van uw abonnement wordt binnen 72 (tweeënzeventig) uur verwerkt. Indien u tegen het einde van uw betalingsperiode opzegt en de vergoeding voor de volgende termijn onbedoeld in rekening wordt gebracht, verzoeken wij u contact op te nemen met het klantenserviceteam voor een terugbetaling. U heeft echter geen recht op terugbetaling indien u het Lidmaatschapsproduct in de volgende termijn gebruikt. Wij behouden ons het recht voor vergoedingen, toeslagen of kosten in rekening te brengen die vóór de opzegging zijn verschuldigd.

7.3 Indien u een Lidmaatschapsproduct opzegt en dit Product is beëindigd, kunnen wij uw gebruikersaccount en/of alle bijbehorende gegevens op uw gebruikersaccount onmiddellijk deactiveren en/of u de nadere toegang tot dergelijke gegevens, de Lidmaatschapsproducten en/of de Website en de Apps ontzeggen.

7.4 Indien wij uw lidmaatschap tot een Lidmaatschapsproduct(en) beëindigen wegens een ernstige inbreuk op deze Voorwaarden door u, heeft u geen recht op terugbetaling. Indien wij (in plaats van u) om een andere reden beëindigen, zullen wij een deel van uw laatste betaling terugbetalen, zodat u niet het gedeelte van de betalingsperiode hoeft te betalen, waarin de Lidmaatschapsproducten niet beschikbaar waren voor u.

Veelgestelde vragen over opzeggen

8. Beschikbaarheid van Lidmaatschapsproducten

De beschikbaarheid en het gebruik van Lidmaatschapsproducten kunnen worden beperkt op grond van de eventuele demografische, geografische gezondheids- of andere criteria die wij in redelijkheid bepalen. U gaat ermee akkoord dat wij u op grond van deze criteria te allen tijde een inschrijving op een of meer Lidmaatschapsproducten kunnen weigeren of een lidmaatschap kunnen beëindigen.

Bijvoorbeeld, zwangere vrouwen en individuen onder de leeftijd van 18 mogen geen gebruik maken van de Lidmaatschapsproducten. Omdat het programma niet geschikt is voor zwangere vrouwen, raden we u aan dat wanneer u zwanger wordt, u het abonnement stopzet tot wanneer uw arts de goedkeuring geeft na de zwangerschap. Dit gezegd zijnde, overleg met uw arts of het goed is om uw WW lidmaatschap verder te zetten. Indien dit zo is, dan mag u Member blijven aan het tarief waarvoor u het abonnement afsloot en mag u gebruik blijven maken van de hulpmiddelen om een gezonde levensstijl na te streven. Dit op voorwaarde dat: 1) u niet het afvalprogramma van WW volgt; en 2) u zich laat begeleiden door uw arts gedurende de zwangerschap en zijn/haar advies volgt op gebied van gewicht, voeding, beweging, welzijn en slaap. U mag daarnaast uw abonnement steeds stopzetten tijdens de volledige duur van uw zwangerschap.

9. Privacy en veiligheid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en veiligheid. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Wij verzoeken u de tijd te nemen om dit reglement door te nemen, aangezien hierin wordt toegelicht hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

10. Disclaimer voor gezondheid

10.1 De Lidmaatschapsproducten, de Website en de Apps bevatten gewichtsverliesprogramma's en informatie, toepassingen en content en zijn uitsluitend bedoeld om gebruikers te begeleiden bij hun persoonlijke streven naar gewichtsverlies. Wij zijn geen medische organisatie en onze medewerkers verzorgen geen medisch advies of diagnoses voor u. De inhoud van geprint of ander materiaal dat als onderdeel van een Lidmaatschapsproduct (in persoon of online) aan u wordt verstrekt of op de Website of de Apps is gepubliceerd, dient niet te worden opgevat als een dergelijk advies of dergelijke diagnose. De door ons of onze serviceprovider opgestelde informatie en rapporten dienen niet te worden opgevat als vervanging voor een consult, beoordeling of behandeling door een arts of specialist.

10.2 Voordat u start met eender welk afvalprogramma, moet u zeker zijn dat u geen ondergewicht heeft. Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren voordat u start met afvallen of bepaalde fitnessactiviteiten begint uit te oefenen. De Website, de Apps en de Betalende Dienst(en) zijn slechts gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. De Website, de Apps en de Betalende Diensten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen, of individuen met een gezondheidskwaal. Deze individuen worden speciaal gewaarschuwd en aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken alvorens te beginnen met afvallen of te bewegen. Voor aanvang van een dieet, dient u zich er van te vergewissen van het feit dat u geen ondergewicht heeft. Voor meer informatie raden wij u ten zeerste aan onze Health Notice te raadplegen. Door Member te blijven terwijl u op de hoogte bent van bepaalde gezondheidsrisico’s, of tijdens uw zwangerschap zoals beschreven in punt 8, bent u verantwoordelijk voor alle risico’s verbonden aan de Website, de Apps en de Betalende Dienst(en) en gaat u akkoord dat WW niet verantwoordelijk is voor elke vorm van claims, verlies of schade, verbindingen en kosten, inclusief juridische kosten die samenhangen met de Website, WW Apps en Betalende Dienst(en).

11. Word automatisch een Geregistreerde Gebruiker

11.1 Als abonnee van een Lidmaatschapsproduct wordt u automatisch een geregistreerde gebruiker van deze Website; hiermee heeft u toegang tot bepaalde Websiteproducten, aanbiedingen, mogelijkheden of informatiebronnen. Indien u uw lidmaatschap tot onze Betaalde Producten opzegt, blijft u een geregistreerde gebruiker van onze Website, tenzij u specifiek anders verzoekt.

12. Beperkingen op het gebruik van Content

U bevestigt dat materiaal dat u in verband met een Lidmaatschapsproduct, deze Website en de Apps ontvangt gegevens, software, afbeeldingen, foto's, video, tekst, grafische elementen, muziek, geluid, vragen, creatieve voorstellen, berichten, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en ander materiaal (gezamenlijk te noemen "Content") kunnen bevatten die eigendom zijn van ons en/of onze licentiegevers en beschermd zijn door intellectuele eigendoms- en andere rechten en dat deze rechten in alle thans bestaande of toekomstige vormen, media en technologieën geldig en beschermd zijn. Al onze Content is auteursrechtelijk beschermd op grond van de Nederlandse en Europese auteurswetten (en indien van toepassing soortgelijke buitenlandse wetten) en wij houden het auteursrecht op en ten aanzien van de selectie, coördinatie, opstelling en verbetering van onze Content of beschikken over een licentie op het gebruik van onze Content (waaronder de selectie, coördinatie, opstelling en verbetering van die Content). Alle merken op ons materiaal en deze Website en de Apps zijn merken van de respectievelijke eigenaren daarvan. Onze handelspartners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, opdrachtnemers en andere derden kunnen tevens beschikken over nadere eigendomsrechten op de Content, die zij in het materiaal of op de Website ter beschikking stellen. Het is u niet toegestaan de Content geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te publiceren, over te brengen, te verspreiden, uit te voeren, of deel te nemen aan de overdracht, verkoop of vervaardiging van afgeleide werken daarvan of om de Content anderszins te exploiteren. Wanneer u in enigerlei vorm Content ontvangt, verkrijgt u geen aanspraak op de eigendom van die Content. Wijzigen van onze Content of gebruik van de Content voor een ander doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruik van onze Content in gedrukte vorm of op een andere website of binnen een andere computernetwerkomgeving, is strikt verboden, tenzij u daartoe vooraf schriftelijk toestemming van ons ontvangt.

13. Connect normen en Gedragsrichtlijnen

13.1 U bevestigt dat alle op de Website of op de Apps ("Connect") geplaatste of daar per e-mail of anderszins naar toe verzonden Content die op ons verzoek of vrijwillig, hetzij openbaar, hetzij privé wordt geplaatst (gezamenlijk de "Berichten") volledig vallen onder de verantwoordelijkheid van de persoon die het Bericht plaatst. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Berichten die u plaatst of per e-mail of anderszins verstuurt naar Connect. Wij hebben geen invloed op door anderen op Connect geplaatste of daarnaar per e-mail of anderszins verzonden Berichten en garanderen als zodanig niet de juistheid, volledigheid of kwaliteit van dergelijke Berichten. U begrijpt dat u, ondanks de Connect normen en gedragsrichtlijnen die wij voor de gebruikers van Connect (als omschreven in artikel 13.2 hierna) hebben opgesteld, bij het gebruik van Connect blootgesteld kan worden aan aanstootgevende of beledigende Berichten. Wij zijn onder geen beding op enigerlei wijze aansprakelijk voor Berichten (behoudens onze eigen Content), met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele onjuistheden of ontbrekende informatie in Berichten of schade van enigerlei aard als gevolg van het gebruik van geplaatste of per e-mail of anderszins naar of via Connect verzonden Berichten.

13.2 U gaat ermee akkoord Connect niet te gebruiken:

(a)voor het uploaden, plaatsen, per e-mail of anderszins versturen van Berichten of ander materiaal dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, smadelijk, vulgair, obsceen, lasterlijk is, inbreuk op de privacy van een ander maakt, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins bezwaarlijk is (uitsluitend te onzer beoordeling);

(b)om minderjarigen op enigerlei wijze te beschadigen of om een minderjarige te benaderen of daarvan anderszins informatie te proberen te verkrijgen;

(c)om zich uit te geven voor een persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot een gebruiker van Connect, een directeur, functionaris, werknemer, aandeelhouder, agent of vertegenwoordiger van ons, een aan ons verbonden vennootschap of andere persoon of uw verhouding met ons of een andere persoon of entiteit op bedrieglijke wijze of anderszins verkeert voor te stellen;

(d)om headings of andere kenmerken te vervalsen om de herkomst van een Bericht of ander naar of via Connect verstuurd materiaal te verdoezelen;

(e)om berichten of ander materiaal te uploaden, te plaatsen of per e-mail of anderszins te versturen die niet van uzelf zijn of waarvoor u niet bevoegd bent tot uploaden, plaatsen, per e-mail of anderszins versturen op grond van een wet of contractuele of andere verhouding (zoals voorkennis of auteursrechtelijk beschermde en vertrouwelijke informatie waarvan kennis is genomen of die aan u is meegedeeld in het kader van een arbeidsverhouding of onder een geheimhoudingsovereenkomst);

(f)om Berichten of ander materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, het recht op privacy of publiciteit of andere eigendomsrechten van een ander, te uploaden, te plaatsen, per e-mail of anderszins te versturen;

(g)om ongevraagd of ongeoorloofd reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramideconstructies of commerciële verzoeken in enige andere vorm te uploaden, te plaatsen of per e-mail of anderszins te versturen, daarvan uitgezonderd de eventueel uitdrukkelijk daartoe aangewezen gebieden;

(h)om Berichten of ander materiaal te uploaden, te plaatsen of per e-mail of anderszins te versturen welke softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevatten die zijn bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken;

(i)de normale dialoog te verstoren, een scherm sneller te laten doorrollen dan andere gebruikers van Connect kunnen typen of anderszins zodanig te handelen dat de Connect-ervaring van een andere gebruiker negatief wordt beïnvloed of anderszins aangetast wordt.

(j)om Connect of servers of met Connect verbonden netwerken te verstoren of voorschriften, procedures, beleidsregels of reglementen van met Connect verbonden netwerken niet na te leven;

(k)om geldende wetten en/of regelingen al dan niet opzettelijk te overtreden;

(l)om een andere gebruiker van Connect en/of werknemer van ons of van de serviceprovider te stalken of anderszins lastig te vallen;

(m)om persoonsgegevens van andere gebruikers van Connect (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden) of van derden bij Connect op te vragen, te verzamelen of daarop te plaatsen of een poging daartoe te ondernemen; en/of

(n)toegang tot het gebruikersaccount van een andere gebruiker te verkrijgen of een poging daartoe te ondernemen zonder zijn of haar toestemming.

13.3 Uw recht op het gebruik en/of de toegang tot Connect en deelname aan discussies binnen Connect hangt af van uw naleving van de bovengenoemde Connect normen en gedragsrichtlijnen. Indien onze aandacht wordt gevestigd op een overtreding van de Connect normen en gedragsrichtlijnen kunnen wij uw recht op het gebruik van en/of de toegang tot Connect of een deel daarvan intrekken en/of andere passende maatregelen nemen. Indien u de Connect normen en gedragsrichtlijnen overtreedt, kunnen wij ook, ter eigen beoordeling, uw gebruik van of deelname aan Connect beëindigen.

13.4 Tenzij in onze Privacyverklaring anders is vermeld, is alle communicatie op Connect, met inbegrip van maar niet beperkt tot chatberichten, berichtenbord, blog, groepen en profielberichten, openbaar en niet privé. Wij behouden ons het recht voor om gebieden van Connect niet, gedeeltelijk of geheel te controleren op naleving van de bovenstaande Connect normen en gedragsrichtlijnen dan wel voor enig ander doel, maar wij zijn daartoe niet verplicht, behoudens indien dit wettelijk is vereist. U bevestigt dat de mogelijkheid die wij u bieden om Berichten op Connect te plaatsen geen verplichting of aansprakelijkheid voor ons schept met betrekking tot Berichten of activiteiten op Connect geen goedkeuring van Berichten inhoudt. Wij behouden ons het recht voor een Bericht om enigerlei reden te verwijderen zonder nadere kennisgeving daarvan, maar beoordelen in het algemeen geen Content vóór de plaatsing daarvan en zijn niet verplicht Berichten die u bezwaarlijk of aanstootgevend vindt, te verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het behouden van een kopie van materiaal dat wij van Connect verwijderen en zijn niet aansprakelijk voor de eventueel door u geleden schade indien Content die u plaatst op of verstuurt naar Connect wordt verwijderd.

14. Inzendingen

Indien u op ons verzoek of uit eigen beweging Content (gezamenlijk te noemen "Inzendingen") inzendt of per e-mail, post of anderszins naar ons of Connect verstuurt, verleent u aan ons en een ieder waaraan wij deze Voorwaarden overdragen een recht en licentie dat royalty vrij, voortdurend, onherroepelijk, overdraagbaar, sublicentieerbaar, niet-exclusief is (waaronder, voor zover wettelijk is toegestaan, de verklaring van afstand van eventuele morele rechten) om Inzendingen (of een deel daarvan, al of niet met vermelding van uw naam) te gebruiken, te verveelvoudigen, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, daarvan afgeleide werken te vervaardigen, te verspreiden, aan het publiek mee te delen, uit te voeren, te tonen en anderszins in redelijkheid te behandelen over de gehele wereld en/of Inzendingen in enigerlei vorm op te nemen in andere werken, media of technologie voor commerciële, reclame- of andere doeleinden voor de volledige termijn of duur van de eventuele auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk te noemen de "Rechten") op dergelijke Inzendingen. U verklaart tevens dat: (i) u eigenaar bent of anderszins de beschikking heeft over alle Rechten op uw Inzendingen, waaronder alle voor u benodigde rechten om de Inzendingen per e-mail, post of anderszins te verzenden; (ii) voor zover u niet de exclusieve houder van alle Rechten op een Inzending bent, u van de houder van dergelijke Rechten op een dergelijke Inzending, waaronder de morele rechten, een rechtsgeldig onherroepelijk recht heeft verkregen om de bovengenoemde licentie te verlenen; en (iii) elke (eventuele) persoon die is afgebeeld op een afbeelding, foto en/of in een video die in uw Inzending is opgenomen in overeenstemming met de bovengenoemde licentie heeft ingestemd met het gebruik van een dergelijke afbeelding, foto en/of video. U erkent tevens dat wij en eenieder waaraan wij deze Voorwaarden overdragen het recht heeft de Inzendingen in overeenstemming met de door u verleende licentie te gebruiken, zonder vergoeding aan de inzender of enig ander die Rechten op de Inzendingen heeft. U geeft de gebruiker ook toestemming om toegang te verkrijgen tot een door u in Connect geplaatste Inzending, deze te tonen, te bekijken, op te slaan en te verveelvoudigen voor persoonlijk gebruik. Behoudens als in dit lid is vermeld, behoudt de eigenaar van een op deze Website of in de Apps geplaatste Inzending alle eventuele bestaande rechten op die Inzending. Uitgezonderd voor zover in onze Privacyverklaring anders is vermeld, geldt voor ons geen verplichting tot geheimhouding van Inzendingen en zijn wij niet aansprakelijk voor het gebruik of de bekendmaking van een Inzending.

15. Kinderen

Deze Website is niet bedoeld voor kinderen en is niet gericht op kinderen. De Lidmaatschapsproducten, de Website en de Apps zijn bestemd voor gebruik en toegang door personen van 18 (achttien) jaar of ouder. Personen onder de 18 (achttien) jaar kunnen zich niet abonneren op de Lidmaatschapsproducten.

16. Website links

Deze Voorwaarden gelden voor de Website en de Apps, en niet voor websites van een andere persoon of andere entiteit. Wij of anderen kunnen links opnemen naar andere websites of bronnen over de gehele wereld. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of informatiebronnen en geen goedkeuring verlenen (en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn) voor eventuele content, reclame, producten of ander materiaal dat is opgenomen of verkrijgbaar is op dergelijke websites of bronnen. Tevens bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat wij onder geen beding, direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele schade die is veroorzaakt of beweerdelijk is veroorzaakt door u in verband met uw gebruik en/of beroep op eventuele content, reclame, producten of andere informatiebronnen op een andere website (ongeacht het feit of wij direct of indirect een link naar dergelijke content, reclame, producten of andere bronnen opnemen). Bij twijfels over een andere website dient u contact te nemen met de beheerder of webmaster van die website.

17. Producten en diensten van derde partijen

Het is mogelijk dat u via de Website of de Apps bij andere partijen diensten, goederen of andere producten (gezamenlijk te noemen "Externe Verkopers") bestelt. Alle aangelegenheden omtrent de diensten, goederen en andere producten die u van de Externe Verkopers verlangt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, onderhoud en de levering gaan uitsluitend tussen u en de Externe Verkopers. Wij onthouden ons van elke verklaring omtrent diensten, goederen en andere producten die door Externe Verkopers worden geleverd. U beschouwt ons niet (en wij worden niet geacht) partij te zijn bij dergelijke transacties, ongeacht het feit of wij in enigerlei vorm een vergoeding ontvangen in verband met dergelijke transacties en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte kosten of schade die voor u of een ander ontstaat als gevolg van of in verband met de transacties.

18. Handels- en dienstenmerken

WW® en Weight Watchers zijn de handelsnaam en het geregistreerde handelsmerk en dienstenmerk van WW International; dit geldt tevens voor bepaalde andere door ons en de serviceprovider gevoerde handelsmerken en dienstenmerken. Alle rechten zijn voorbehouden.

19. Wettelijke rechten

19.1 U heeft onder dwingend recht als consument wettelijke rechten ten aanzien van de Lidmaatschapsproducten. Het bepaalde in deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan deze wettelijke rechten.

19.2 Wij vestigen echter uw aandacht op de volgende belangrijke uitsluitingen:

(a)de onderdelen van deze Website en de Apps die niet in een Lidmaatschapsproduct zijn opgenomen worden in de huidige staat ("as is") aangeboden, zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van enigerlei aard. Wij sluiten alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties omtrent de verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, compatibiliteit, veiligheid of juistheid;

(b)evenmin beloven wij of een van onze respectieve licentiegevers, licentienemers, serviceproviders of leveranciers dat onderdelen van deze Website die niet in een Lidmaatschapsproduct zijn opgenomen, zonder onderbreking of foutloos zullen functioneren, dat defecten zullen worden hersteld of de Website vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen;

(c)evenmin verstrekken wij of een van onze respectieve licentiegevers, licentienemers, serviceproviders of leveranciers enige verklaring omtrent het gebruik of de resultaten van het gebruik van het Standard Lidmaatschap die op of via deze Website worden aangeboden ten aanzien van de juistheid en betrouwbaarheid daarvan of anderszins; en

(d)door u van ons of de serviceprovider verkregen advies of informatie vormt geen bindende verklaring behoudens als uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is vermeld.

20. Beperking van aansprakelijkheid

20.1 Indien wij en/of de serviceprovider tekortschieten in de naleving van deze Voorwaarden zijn wij en/of de serviceprovider verantwoordelijk voor de schade die u lijdt als voorzienbaar gevolg van die tekortkoming of nalatigheid ingevolge deze Voorwaarden, maar zijn wij en/of de serviceprovider niet verantwoordelijk voor eventuele onvoorzienbare schade. Schade is voorzienbaar indien het een kennelijk gevolg is van onze tekortkoming of door u en ons in aanmerking is genomen bij het aangaan van deze Voorwaarden.

20.2 De Lidmaatschapsproducten, de Website en de Apps worden voor huishoudelijk of privégebruik geleverd. U gaat ermee akkoord een Product niet voor een commercieel of zakelijk doel of voor wederverkoop te gebruiken en dat wij en de serviceprovider niet aansprakelijk zijn jegens u voor eventuele winstderving, omzetverlies, bedrijfsonderbreking of gemiste omzetkansen.

20.3 Wij en de serviceprovider beperken of sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op generlei wijze uit voor zover dit in strijd met de wet is. Dit omvat aansprakelijkheid wegens overlijden of letselschade door nalatigheid of de nalatigheid van werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers voor bedrog of bedrieglijke misleiding of voor overtreding van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Lidmaatschapsproducten.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. U gaat ermee akkoord dat de rechter te Amsterdam niet exclusief bevoegd is. Het is u echter ook toegestaan een procedure te starten bij de rechter van uw woonplaats.

22. Algemene voorwaarden

22.1 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden onwettig, nietig of om enigerlei reden onuitvoerbaar is, dan wordt deze bepaling deelbaar geacht ten opzichte van deze Voorwaarden en laat dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Uitgezonderd voor zover in bepalingen 4 en 5 is vermeld, kan een wijziging van deze Voorwaarden uitsluitend geschieden bij schriftelijke overeenkomst met ons of de serviceprovider. Wij en de serviceprovider kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen, zonder dat dit afbreuk doet aan uw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Voorwaarden. Indien wij en/of de serviceprovider niet aandringen op het door u uitvoeren van een of meer van uw verplichtingen op grond van deze Voorwaarden of wij en/of de serviceprovider onze rechten jegens u niet of niet terstond handhaven, betekent dit niet dat wij en/of de serviceprovider afstand doen van onze rechten jegens u of dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Indien wij en/of de serviceprovider afstand doen van een tekortkoming door u, zullen wij en/of de serviceprovider dit alleen schriftelijk doen en betekent dit niet dat wij en/of de serviceprovider automatisch afstand doen van een daaropvolgende tekortkoming door u.

22.2 Indien de levering van een Lidmaatschapsproduct is vertraagd door een gebeurtenis buiten de invloed van ons of de serviceprovider zullen wij en/of de serviceprovider zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u hierover te informeren en stappen nemen om de gevolgen van de vertraging te minimaliseren. Tenzij dit door ons en/of de serviceprovider is veroorzaakt, zijn wij en/of de serviceprovider niet aansprakelijk voor een vertraging als gevolg van de gebeurtenis, maar kunt u ingeval van risico op een aanzienlijke vertraging contact met ons opnemen en de Lidmaatschapsproducten stopzetten tegen terugbetaling van alle betaalde doch niet ontvangen Lidmaatschapsproducten.

23. Geschillenbeslechting

23.1 De Europese Commissie heeft een internetplatform ingesteld voor onlinegeschillenbeslechting (het "ODR-platform"). Het ODR-platform dient als punt voor alternatieve geschillenbeslechting ten aanzien van contractuele verplichtingen uit online-overeenkomsten. Het ODR-platform is toegankelijk onder volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

24. Hoe neemt nu contact met ons op?

24.1 Indien u vragen of twijfels heeft, kunt u per email contact met ons opnemen op info.nl@ww.com of per post op:

WW Netherlands B.V

Bijster 12

4817 HX, Breda

Nederland

Zie ook onze pagina "Contact"

(Laatst aangepast: 23 april 2023)