Android NL eula | WW Nederland

WeightWatchers® Toepassingsovereenomst

Deze Overeenkomst (deze “Overeenkomst”) is een juridische overeenkomst tussen u en WeightWatchers.nl BV, ten behoeve van zichzelf en zijn filialen (collectief, “WeightWatchers”, “wij,” “ons” of “onze”). Deze Overeenkomst beheerst uw gebruik van de WeightWatchers softwaretoepassing (de “Toepassing”) die u voor een download hebt gekozen voor gebruik op uw ondersteunde mobiele toestel (“Handheld”). Door de Overeenkomst te aanvaarden en/of de Toepassing, gaat u akkoord door de Overeenkomst gebonden te zijn.

Indien u zich abonneert op een product op fee-basis (zoals WeightWatchers Online of WeightWatchers @ssistent) of op Combi Pass (collectief “Lidmaatschapsaanbiedingen”), dan supplementeert deze Overeenkomst de relevante Lidmaatschapsovereenkomst die uw lidmaatschap beheerst en, die zich bevindt op https://www.weightwatchers.com/nl/lidmaatschapsovereenkomst (de “Lidmaatschapsovereenkomst”), en al dergelijke voorwaarden blijven van toepassing behalve indien uitdrukkelijk hieronder uiteengezet. De voorzieningen van uw Lidmaatschapsovereenkomst van toepassing op de relevante Lidmaatschapaanbieding, hebben betrekking op de Toepassing, ongeacht of u nu een extra fee voor uw lidmaatschap betaalt om toegang tot de Toepassing te krijgen of niet. Wij kunnen, naar onze eigen mening, op elk moment voorzieningen van deze Toepassingsovereenkomst veranderen, wijzigen, toevoegen of verwijderen. Door de Toepassing te gebruiken nadat wij wijzigingen aan deze Overeenkomst uiteenzetten of u op andere wijze berichten van dergelijke wijzigingen, u gaat akkoord met die wijzigingen, of u ze wel of niet heeft bekeken. Indien u het niet eens bent met deze Overeenkomst, dan dient u onze Toepassing niet te gebruiken.

Wij zetten ons ervoor in om uw privacy en veiligheid te bechermen. Voor verdere informatie, dient u de Privacy Policy te herzien die zich bevindt op https://www.weightwatchers.com/nl/lidmaatschapsovereenkomst, die in deze Overeenkomst is opgenomen via deze referentie.

1. Productlicentie

A. De Toepassing wordt onder licentie aan u voorzien. Uw gebruik van de Toepassing, en dieet of andere informatie of gegevens (Data) gedownload door of in verband met de Toepassing (de “Data”), is onderworpen aan en beperkt tot de licentievoorwaarden hieronder uiteengezet.

B. Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Toepassing en Data te gebruiken onderworpen aan de uiteengezette voorwaarden in deze Overeenkomst. U mag: (a) de Toepassing en Data slechts voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken; (b) de Data alleen in verband met de Handheldtoepassing bekijken op het scherm van een dergelijke Handheld; en (c) voor back-up of archivale doeleinden één kopie van de Toepassing en Data maken, onder voorwaarde dat een dergelijke kopie alle oorspronkelijke eigendomsmededelingen bevat voorzien van of anders relaterend aan dergelijke Toepassing en Data.

Deze Overeenkomst beheerst eveneens alle softwarebijwerkingen (upgrades) voorzien door WeightWatchers die de oorspronkelijke Toepassing vervangen en/of supplementeren, behalve als dergelijke upgrades vergezeld gaan door een aparte licentie, in welk geval de voorwaarden van de licentie van kracht zijn. De fabrikant van uw Handheld, de provider van systeemsoftware voor uw Handheld en/of uw wireless carrier zijn niet verplicht om u van enige updates, onderhoud of ondersteuning voor de Toepassing te voorzien.

C. U mag de Toepassing of Data niet gebruiken, of anderen deze laten gebruiken, behalve onder de voorwaarden zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld. Zonder de voorgaande zin te beperken, u dient niet en dient niemand anders toe te staan om: (a) de Toepassing op ongeacht welke Handheld te gebruiken die niet uw eigendom is of die u niet controleert; (b) de Toepassing of de Data gebruiken voor service bureau, time-sharing of ander vergelijkbare doeleinden; (c) de broncode wijzigen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, trachten de broncode te ontlenen van, disassembleren (behalve in zoverre dat deze beperking uitdrukkelijk bij de wet is verboden), gebaseerd op de Software of Data wijzigen of afgeleide werken maken gebaseerd op de Toepassing of Data; (d) de Toepassing of Data kopiëren (behalve zoals hierboven toegestaan), alle updates of deel daarvan; (e) verhuren, lease, verkopen, aanbieden voor verkoop, distribueren, of op andere wijze de rechten van de Toepassing of Data over te dragen; (f) toepassingen ontwikkelen, verkopen of distribueren die met de Toepassing integreren of op andere wijze gebruik maken van de Data; (g) ongeacht welke eigendomsmededelingen of etiketten verwijderen op of relaterend aan de Toepasing of Data; of (h) de Toepassing of Data op ongeacht welke wijze gebruiken die elke website zou kunnen aantasten die ons eigendom is of momenteel of in de toekomst laten werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de WeightWatchers website die zich op www.weightwatchers.nl (de “Website”) bevindt of op ongeacht welke andere manier het gebruik en genoegen van de Website om ongeacht welke derden storen.

D. U bevestigt dat u een huidig lidmaatschap moet hebben op bepaalde aanbiedingen van de Lidmaatschapaanbiedingen ten einde toegang te verkrijgen tot kenmerken die alleen voor hen zijn met een lidmaatschap op de Toepassing.

E. Alle recht, eigendomsrecht en belang in en op de Toepassing en Data (inclusief, zonder beperking, alle intellectuele eigendomsrechten) blijven bij ons en/of onze leveranciers en licentiegevers. Zonder het voorgaande te beperken, de Toepassing en Data zijn beschermd door de copyrightwet van de Verenigde Staten en internationale copyrightverdragen, zowel als andere eigendomsrechten.

F. Om de Toepassing te gebruiken of er toegang tot te hebben, verklaart u een staatsburger of inwoner van Nederland te zijn met een geldig postadres in Nederland.

2. Beëindiging

U bevestigt dat wij het recht hebben om ongeacht welke reden toegang tot de Toepassing te beperken, deze te beëindigen en/of op andere wijze voor ongeacht welke reden de Toepassing te wijzigen, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, een breuk van elke voorziening van de relevante Lidmaatschapsovereenkomst, zowel als de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze Website of deze Toepassingsovereenkomst. Indien u een abonnee bent op Lidmaatschapsaanbiedingen, dan beëindigt uw licentie om toegang te hebben tot alleen lidmaatschapkenmerken van de Toepassing automatisch bij het beëindigen van de Lidmaatschapsovereenkomst of bij annulering van uw lidmaatschap voor de relevante Lidmaatschapsaanbieding. Bij beëindiging moet u alle exemplaren van de Toepassing en Data vernietigen.

3. Aanvullende Garantiedisclaimers

Neem notitie van de volgende belangrijke garantiedisclaimers:

de toepassing en data worden verschaft in de huidige staat en zonder enige garantie of vrijwaring van welke aard dan ook hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend. Wij, al onze filialen, al onze of hun respectieve licentiegevers, licentiehouders, service providers of leveranciers, met inbegrip van en zonder enige beperking, de fabrikant van uw handheld, de provider van systeemsoftware voor uw handheld en/of uw wireless carrier en elk van hun respective filialen en leveranciers (“distributeurs”) wijzen alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of compatibitileit, beveiliging, nauwkeurigheid of niet-aantasting van rechten af.

Geen enkele van de distributeurs garandeert dat de toepassing of de data ononderbroken of foutenvrij zullen zijn of dat defecten verholpen zullen worden.

Het downloaden en gebruik van de toepassing gebeurt uitsluitend op uw risico, en u alleen bent verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of handheld, of voor het verlies van data voortvloeiend uit dergelijk gebruik.

Geen enkele van de distributeurs verschaft enige garantie of verklaring betreffende het gebruik of de resultaten van het gebruik van de toepassing of data wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

4. Aanvullende Aansprakelijkheidsbeperking

U verklaart uitdrukkelijk en bent het ermee eens dat geen van de distributeurs aansprakelijk zal zijn en dat u geen verhaal tegen hen zult zoeken voor welke directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of aanvullende schade dan ook, met inbegrip van doch niet beperkt tot schade wegens gederfde winst, verlies van goodwill, gebruiksverlies, verlies van data of ander ontastbaar verlies (zelfs indien we op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als reparatie, vervanging of vergoeding van de toepassing geen volledige compensatie vormen voor het verlies) voortvloeiend uit of als gevolg van (a) wat dan ook dat verband houdt met de toepassing, met inbegrip van doch niet beperkt tot de verkoop of distributie daarvan, diensten ter beschikking gesteld via de toepassing, of content (met inbegrip van code) op internetsites van derden, (b) vorderingen wegens contractbreuk, inbreuk op de vrijwaring, garantie of conditie, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad in de mate toegestaan door de van toepassing zijnde wet (c) het gebruik of de prestatie, of de onmogelijkheid tot gebruik of het niet presteren van de toepassing of data, of (d) de kosten voor het verkrijgen van vervangingsgoederen en diensten als gevolg van het gebruik van de toepassing of data, of enig defect daarvan. Onze totale aansprakelijkheid ten uwen opzichte voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen in verband met de toepassing (hetzij krachtens contract, uit hoofde van een onrechtmatige daad (met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins) zal in geen geval meer bedragen dan het desgevallend door u voor de toepassing betaalde bedrag. Als u niet tevreden bent over welk deel dan ook van de toepassing of data of over enige bepaling van deze overeenkomst, dan bestaat uw enige en exclusieve verhaal uit de stopzetting van het gebruik van de toepassing.

5. Export en andere Wetten

U mag deze Toepassing of Data niet gebruiken in overtrading van enige federale, staat of andere toepasselijke wetten. Zonder het voorgaande te beperken, de Toepassing en Data kunnen onderworpen zijn aan export regelende wetten van de Verenigde Staten en andere export regelende wetten, en u gaat akkoord om dergelijke wetten strikt na te komen die nu, of hierna, van kracht zijn. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag u de Toepassing niet exporteren of herexporteren: (a) naar embargolanden van de Verenigde Staten of (b) naar een ieder op de Lijst van het Ministerie van Financiën van Speciaal Aangewezen Nationaliteiten of de Lijst met geweigerde personen van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten of de Lijst met entiteiten. Door de Toepassing te gebruiken, vertegenwoordigt en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat. U gaat eveneens akkoord dat u deze producten voor geen enkele door de Verenigde Staten verboden doeleinden gebruikt of bij andere toepasselike wet, inclusief, zonder beperking, de ontwikkeling, het ontwerp, vervaardiging of productie van raketten, atoom-, chemische- of biologische wapens.

6. Derde Begunstigden

De fabrikant van uw Handheld en/of de provider van systeemsoftware voor uw Handheld zijn een derde begunstigde onder deze Overeenkomst. Bij uw aanvaarding van deze Overeenkomst, hebben die partijen het recht (en worden zij geacht het recht te hebben aanvaard) deze Overeenkomst af te dwingen tegen u als derde begunstigde bij deze Overeenkomst ten aanzien van de Toepassing.

7. Productvragen, Opmerkingen, Claims en Contactinformatie  

Mocht u opmerkingen of vragen hebben, neem dan contact op met WeightWatchers op:

WeightWatchers.nl BV
Bijster 12, 4817 HX Breda
E-mail: help@weightwatchers.nl

8. Schadeloosstelling

U gaat akkoord ons schadeloos te stellen, onschadelijk te houden en, naar onze optie, ons en onze filialen te verdedigen, en onze en hun directeuren, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, zaakwaarnemers en vertegenwoordigers tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, schaden en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke rechtskosten en onkosten) voortkomend uit uw onjuist gebruik van deze Toepassing, uw overtreding van deze Overeenkomst, of uw inbreuk, of de inbreuk of het gebruik door een andere gebruiker van uw rekening, van intellectueel eigendom of ander recht van ongeacht welke persoon of entiteit.

9. Besturend Recht en Rechtbankkeuze

Deze Overeenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing.

10. Diverse Termen

In ongeacht welke rechtshandeling die tegen ons voortkomt uit het gebruik van deze Toepassing, de zegevierende partij heeft het recht om alle opgelopen legale onkosten terug te winnen in verband met de rechtshandeling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zijn kosten, zowel belastbaar als niet-belastbaar, en redelijke rechtskosten.

Indien een voorziening van deze voorwaarden onwettig zou zijn, nietig, of om ongeacht welke andere reden onuitvoerbaar, dan zal die voorziening als scheidbaar worden geacht van deze voorwaarden en zal geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van enige resterende voorzieningen.

(Laatste wijziging op 23 augustus 2012)