Ios BENL EULA | WW België

Weight Watchers licentieovereenkomst

Deze overeenkomst (deze “overeenkomst”) is een wettelijke overeenkomst tussen u en Weight Watchers Belgium N.V., in eigen naam en in naam van haar filialen (gemeenschappelijk “Weight Watchers”, “wij,” “ons” of “onze”). Deze licentieovereenkomst bepaalt uw gebruik van de softwaretoepassing van Weight Watchers (de "software") die u hebt gedownload om te gebruiken op uw iPhone, iPad of iPod touch (gemeenschappelijk “mobiele apparaten”). Door deze overeenkomst te aanvaarden en/of de software te gebruiken, verklaart u zich te zullen houden aan de bepalingen van deze overeenkomst. In deze overeenkomst, betekent "filialen" om het even welke entiteit of persoon, die direct of indirect een meerderheidsbelang heeft in, eigendom is van, of in medeëigendom is van Weight Watchers Belgium N.V., met inbegrip van, zonder beperking, Weight Watchers International, Inc. ("Weight Watchers International"), Weight Watchers (UK) Limited, WeightWatchers.com, Inc. ("WeightWatchers.com") en hun respectievelijke dochtermaatschappijen en filialen.

Zowel u als wij stemmen ermee in dat dit een overeenkomst is tussen u en ons, en dat Apple, Inc. en haar dochterondernemingen (“Apple”) geen partij is in deze overeenkomst. Wij zijn exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van de software.

Indien u zich inschrijft voor een betaalproduct (zoals Weight Watchers Online of Weight Watchers @ssistent) of voor Combi Pas (algemeen “betaalproducten”), is deze overeenkomst een aanvulling van de betreffende lidmaatschapsovereenkomst die uw lidmaatschap bepaalt, die u kan vinden op http://www.weightwatchers.be/legal/gensubagreement.aspx (de “lidmaatschapsovereenkomst”), en die voorwaarden blijven van toepassing behalve indien hierna uitdrukkelijk wordt opgegeven. De bepalingen van uw lidmaatschapsovereenkomst die van toepassing zijn op het betreffende betaalproduct, zijn van toepassing op de software, ongeacht of u een bijkomend bedrag betaalt voor uw lidmaatschap om toegang te hebben tot de software. We kunnen, naar eigen goeddunken, op elk ogenblik bepalingen van deze licentieovereenkomst veranderen, aanpassen, toevoegen of schrappen. Door de software te gebruiken nadat we veranderingen in deze overeenkomst hebben bekendgemaakt, of u op een andere manier op de hoogte gebracht hebben van zulke veranderingen, aanvaardt u deze veranderingen, of u ze nagelezen heeft of niet. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, mag u onze software niet gebruiken.

We verbinden ons ertoe uw privacy en veiligheid te beschermen. Voor meer informatie kunt u onze https://www.weightwatchers.com/be/nl/privacy-policy "new" Privacy Policy nalezen op https://www.weightwatchers.com/be/nl/privacy-policy, die door middel van deze verwijzing geïntegreerd wordt in deze overeenkomst.

1. Productlicentie

A. De software wordt u ter beschikking gesteld onder licentie. Uw gebruik van de software en om het even welke dieet- of andere informatie of data die door of met de software worden gedownload (de "data"), zijn onderworpen aan en beperkt door de licentievoorwaarden die hierna worden uiteengezet.

B. We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de software en de data te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden in deze overeenkomst. U mag: (a) de software op één mobiel apparaat per keer installeren; (b) de software en data enkel gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden; (c) de data enkel bekijken in verbinding met de mobiele software op het scherm van dat mobiele apparaat; en (d) een kopie maken van de software en data voor back-up en archiefdoeleinden, op voorwaarde dat die kopie alle originele eigendomsrechten bevat of verwijst naar die software en data.

Deze overeenkomst bepaalt ook alle software upgrades die worden voorzien door Weight Watchers, die de oorspronkelijke software vervangen en/of aanvullen, behalve indien zulke upgrades een afzonderlijke licentie hebben. In dat geval overheersen de voorwaarden van die licentie. Apple is niet verplicht om u updates, onderhoud of ondersteuning aan te bieden voor deze software.

C. U mag de software en data enkel gebruiken, of anderen toestaan te gebruiken, volgens de hierboven uitdrukkelijk vermelde voorwaarden. Zonder afbreuk te doen aan de vorige zin, mag u niet, of niemand anders toestaan om: (a) de software te gebruiken op een mobiel apparaat dat u niet toebehoort of niet door u gebruikt wordt; (b) de software of data te gebruiken voor service bureau, time-sharing of andere gelijkaardige doeleinden; (c) de broncode aan te passen, te vertalen, reverse engineer, ontleden, af te leiden, te demonteren (behalve in de mate dat deze beperking uitdrukkelijk wordt verboden bij wet), afgeleide werken gebaseerd op de software of data te wijzigen of creëren; (d) de software, data, updates of een deel ervan te kopiëren (behalve zoals hierboven wordt toegestaan), (e) de rechten op de software of data te verhuren, leasen, verkopen, aanbieden in verkoop, verdelen, of op een andere manier overdragen; (f) toepassingen die geïntegreerd worden in de software of gebruik maken van de data ontwikkelen, verkopen of verdelen; (g) vermelding van eigendomsrechten of labels over of met betrekking tot de software of data verwijderen; of (h) de software of data gebruiken op zulke manier dat een website die wij nu of in de toekomst bezitten of gebruiken, schade kan lijden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Weight Watchers website op https://www.weightwatchers.com/be/nl/privacy-policy (de “Website”) of op een andere manier tussenkomen in het gebruik en genot van om het even welke partij van de website.

D. U stemt ermee in dat u een gebruiker moet zijn van bepaalde betaalproducten om toegang te krijgen tot de toepassingen van de software die enkel voor leden toegankelijk zijn.

E. Alle rechten, eigendomstitels en belangen in en voor de software en de data (met inbegrip van en zonder beperking van alle intellectuele eigendomsrechten) blijven van ons en/of onze leveranciers en licentieverleners. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, worden de toepassing en de data beschermd door het Belgische copyright en de internationale copyrightovereenkomsten, evenals andere eigendomsrechten.

Indien een derde partij beweert dat de software of uw bezit en gebruik van de software inbreuk plegen op de eigendomsrechten van die derde partij, zijn enkel wij, en niet Apple, verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, regeling van zulke klachten over inbreuken op eigendomsrechten.

F. Om gebruik te maken van of toegang te hebben tot de software, verklaart u dat u een inwoner van België bent en een geldig Belgisch postadres hebt.

2. Beëindiging

U stemt ermee in dat wij het recht hebben om de toegang tot de software te beperken, de software voor om het even welke reden te beëindigen en/of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot een inbreuk op een bepaling van de betreffende lidmaatschapsovereenkomst, de toepassing van de voorwaarden om onze website of deze licentieovereenkomst te gebruiken. Indien u heeft ingeschreven voor een betaalproduct, wordt uw licentie voor toegang tot de software die enkel voor leden toegankelijk is, automatisch beëindigd na afloop van de lidmaatschapsovereenkomst of annulering van uw lidmaatschap van het betreffende betaalproduct. Na afloop moet u alle kopieën van de software en data vernietigen.

3. Bijkomende disclaimers met betrekking tot garanties

Let op voor de volgende belangrijke disclaimers met betrekking tot garanties:

De software en data worden verstrekt in de toestand waarin ze verkeren ["as is"], zonder enige garantie of waarborg, noch expliciet noch impliciet. Wij, wijzen alle garanties, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, rechten, verenigbaarheid, veiligheid, stiptheid of niet-schending.

Noch weight watchers, noch onze filialen, noch onze of hun respectievelijke licentieverleners of licentiehouders, garanderen dat de software of data correct of foutloos zijn of dat eventuele gebreken hersteld kunnen worden.

Het volledige risico dat voortvloeit uit het downloaden en gebruiken van de software en data berust bij u en u alleen bent verantwoordelijk voor mogelijke schade aan uw computersysteem of mobiele apparaat dat voortvloeit uit zulk gebruik.

Noch weight watchers, noch onze filialen, noch onze of hun respectievelijke licentieverleners of licentiehouders geven garanties betreffende het gebruik of de resultaten van het gebruik van de software of data betreffende correctheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of andere.

In de mate dat het toegestaan is bij wet, heeft apple geen garantieverplichting met betrekking tot de software, en alle klachten, verlies, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven die toe te wijzen zijn aan het verzuim om een garantie onder deze overeenkomst na te leven (indien bestaande) zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van weight watchers.

4. Bijkomende beperking van aansprakelijkheid

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij en onze filialen, leveranciers en licentieverleners niet aansprakelijk zijn voor om het even welke directe, indirecte, gevolg-, speciale, of andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, gederfde winst, goodwill, gebruik, data of andere immateriele verliezen (zelfs indien we in kennis werden gesteld voor de mogelijkheid van het optreden van zulke schade), die voortvloeien uit, of resulteren uit, (a) het gebruik of de onmogelijkheid om de software of data te gebruiken; of (b) de aanschaffingskost van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit het gebruik van de software of data, of een defect hierin. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor alle schade, verlies, en gronden in verband met de software (hetzij in contract, misdrijf (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verzuim), of andere) groter zijn dan het bedrag dat u betaalde voor de software. Indien u niet tevreden met een deel van de software of de data, of met een bepaling in deze overeenkomst, is uw enige en exclusieve oplossing het stopzetten van het gebruik van de software.

5. Export en andere wetten

U mag de software of data niet gebruiken in overtreding van federale, nationale of andere toepasselijke wetten. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kunnen de software en data onderworpen zijn aan exportwetten uit de Verenigde Staten en andere landen,en u gaat akkoord om zulke wetten, die nu of hierna van kracht zijn, strikt na te leven. Dat betekent voornamelijk, maar zonder beperkend te zijn, dat u de software niet mag exporteren of re-exporteren naar : (a)om het even welke landen met embargo van de Verenigde Staten of (b) naar om het even wie op de lijst van specifiek aangewezen onderdanen van het Amerikaanse ministerie van financiën of de lijst met geweigerde personen of entiteiten van het Amerikaanse ministerie van economische zaken. Door deze software te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in één van zulke landen of op één van zulke lijsten. U verklaart ook dat u deze producten niet zal gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de wetten van de Verenigde Staten of andere toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar zonder beperkend te zijn, de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of productie van raketten, nucelaire of chemische of biologische wapens.

6. Derde-begunstigden

Apple is een derde begunstigde in deze overeenkomst. Indien u deze overeenkomst aanvaardt, heeft Apple het recht (en wordt het geacht het recht te aanvaarden) om deze overeenkomst na te leven ten opzichte van u als derde begunstigde van deze overeenkomst met betrekking tot de software.

7. Product vragen, opmerkingen, klachten en contactinformatie.

Wij, en niet Apple, zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de software en/of het gebruik van de software, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) klachten over productaansprakelijkheid; (b) eventuele klachten dat de software niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (c) klachten die ontstaan uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgevingen. Indien u opmerkingen of vragen heeft over de software, gelieve Weight Watchers te contacteren op:

Weight Watchers Belgium N.V.-S.A. Postbus 32/B-2320 Hoogstraten

E-mail: mobile@weightwatchers.be

8. Schadevergoeding

U verbindt zich ertoe ons en onze filialen, en onze en hun medewerkers, directeurs, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrij te tekenen en, indien wij dat wensen, ons te verdedigen tegen om het even welke en alle klachten van derden, aansprakelijkheid, schadevergoeding en/of kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten en onkosten) die voortvloeien uit het onjuiste gebruik van deze software, uw inbreuk op deze overeenkomst, of uw inbreuk, of de inbreuk of gebruik door een andere gebruiker van uw account, van om het even welke intellectuele eigendom of ander recht van om het even welke persoon of entiteit.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetten, zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. U stemt ermee in dat om het even welke actie bij recht en billijkheid die voortvloeit uit of betrekking heeft tot uw gebruik van deze software of deze overeenkomst exclusief wordt beslecht in België en u hierbij uw goedkeuring geeft en u onderwerpt aan de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken om processen naar aanleiding van zulke acties te voeren.

10. Diverse termen

Voor om het even welke gerechtelijke actie tegen ons die voortvloeit uit het gebruik van deze software, zal de winnende partij het recht hebben op de volledige terugbetaling van alle gerechtskosten met betrekking tot de actie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten, zowel de belastbare als de niet-belastbare, en redelijke advocatenhonoraria.

Indien een bepaling van deze voorwaarden onrechtmatig, nietig, of om het even welke reden onuitvoerbaar blijkt, dan wordt die bepaling geschrapt uit deze voorwaarden. Die schrapping heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

(Laatste aanpassing op 15 november 2012)