Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst

 

Deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst (de “Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst”) is van toepassing vanaf het moment dat u uw overeenkomst met WW bevestigt. Indien u gebruik maakt van de offline service en bijvoorbeeld deelneemt aan de WW Wellness Workshops (de “Offline Service”) of indien u gebruik maakt .van onze, aanbiedingen, eigenschappen, features, of andere producten die wij aanbieden op onze Website (hieronder gedefineerd) (tezamen: onze "Internet Producten" en in combinatie met de Offline Service gezamelijk de “Betaal Producten”) accepteert u de bepalingen in deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst en erkent juridisch gebonden te zijn en u zult u aan deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst houden. In overeenstemming met Artikel 2 van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst behouden we ons uitdrukkelijk het recht voor bepalingen te veranderen, toe te voegen of te verwijderen. Wij raden u aan de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. Op onze Website vindt u onderaan elke pagina een link naar deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. Door gebruik te maken van de Betaal Producten en/of de Website na eventuele veranderingen zoals uiteengezet in Artikel 2 van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst, bevestigt u dat eventuele veranderingen u ter hand zijn gesteld en accepteert u deze veranderingen. Indien u de gewijzigde Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst niet accepteert mag u de Betaal Producten en/of de Website niet langer gebruiken en dient u, indien nodig, op dat moment uw gebruikersaccount en/of abonnement opzeggen door een schriftelijke opzegging te richten aan onze klantenservice. Naast deze voorwaarden, zijn er nog additonele voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Offline Service welke u ter beschikking worden gesteld door de persoon die de Offline Service verleend (de “Offline Voorwaarden”). 

1. Reikwijdte van de overeenkomst

Tenzij anders bepaald is deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst van toepassing op (i) uw huidige en toekomstige gebruik van de Betaal Producten en (ii) op uw gebruik van de websites die eigendom zijn en/of onder controle staan van WW.nl B.V (“WW.nl”) en onze Groepsmaatschappijen (tezamen: “WW”, “wij”, “ons” of “onze”), inclusief zonder daartoe gelimiteerd te zijn ww.com/nl en iedere andere Nederlandse website in ons eigendom en/of onder ons beheer nu en in de toekomst (tezamen: “Website”), en op alle Betaal Producten die door WW.nl worden aangeboden op onze Website nu of in de toekomst. Deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst, de Website en onze Betaal Producten zijn specifiek gericht op inwoners van Nederland; gebruik van de Website door personen die niet in Nederland wonen is niet toegestaan. “Groepsmaatschappij” betekent iedere entiteit of persoon, die direct of indirect een controlerend belang heeft in, of eigendom is van, of een gezamenlijk meerderheidsbelang heeft met WW.nl B.V, inclusief, maar niet beperkt tot WW International Inc. (“WW International”), WW Netherlands B.V. 

2. Uw gebruik van onze Website en Betaal Producten

Tenzij anders aangegeven, verlenen wij u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van de Website, het materiaal dat via de Website en tijdens de bijeenkomsten wordt aangeboden, en voor gebruik van de Betaal Producten waarop u een abonnement hebt genomen en waarvoor u de van toepassing zijnde vergoedingen aan WW hebt betaald. Deze licentie is slechts geldig voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik, en geldt slechts op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. Het is niet toegestaan om uw rechten en/of licentie met betrekking tot onze Betaal Producten over te dragen aan derden. U begrijpt en accepteert dat uw abonnement op onze Betaal Producten persoonlijk is en niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dat u uw account en wachtwoord doorgeeft aan derden. U bent verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle kosten die WW in rekening brengt voor de Betaal Producten waarop u bent geabonneerd. Tevens bent u verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle kosten die WW u in rekening brengt voor de aanbiedingen waarvan u gebruik maakt.Door een abonnement te nemen op onze Betaal Producten, garandeert u een inwoner van Nederland te zijn met een geldig e-mail adres in Nederland. Door gebruik van de Betaal Producten en/of de Website accepteert u de bepalingen van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. Indien u op enig moment in strijd handelt met de bepalingen in deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om uw abonnement op onze Betaal Producten en/of uw user account te annuleren of te beëindigen, en u de toegang en het gebruik van de Website (of een deel hiervan) en/of van onze Betaal Producten te ontzeggen. 

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst op enig moment aan te passen of de kosten verbonden aan onze Betaal Producten te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele veranderingen van de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst door een nieuwe versie van de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst op de Website ww.com/nl te plaatsen. Een nieuwe of aangepaste versie van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de aangepaste versie op onze Website is geplaatst. U stemt ermee in dat een dergelijk of nieuwe of aangepast versie van de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst u ter hand gesteld is en door u geaccepteerd is op het moment dat u na het plaatsen van de nieuwe of aangepaste versie van de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst gebruikt maakt van de Website en/of van onze Betaal Producten waarop u bent geabonneerd. Indien u de nieuwe of aangepaste versie van de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst niet accepteert, bent u gerechtigd uw abonnement op de Betaal Producten te beëindigen. U bent dan niet langer gerechtigd gebruik te maken van de Website en/of de Betaal Producten waarop u bent geabonneerd, u kunt uw abonnement beëindigen door schriftelijke mededeling (e-mail is voldoende) gericht aan info@weightwatchers.nl. Indien van toepassing, vindt restitutie plaats zoals uiteengezet in Artikel 3 van de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. WW houdt zich het recht voor bepaalde Betaal Producten en/of pagina’s op de Website niet langer aan te bieden of te wijzingen zonder u voorafgaand op de hoogte te stellen. Indien u zich niet houdt aan de bepalingen van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst is WW gerechtigd om uw account, alle door u ter beschikking gestelde informatie en bestanden die verband houden met uw account met onmiddellijke ingang te deactiveren en te verwijderen. U begrijpt dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van onze Website en/of Betaal Producten. Indien u niet tevreden bent met onze dienstverlening en/of de beschikbaarheid van onze Betaal Producten en/of Website is de beëindiging van uw abonnement en/of de opzegging uw user account uw enige remedie jegens WW. U bent gerechtigd uw abonnement op onze Betaal Producten en /of uw user account te beëindigen zoals omschreven in artikel 5 van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. WW houdt zich het recht voor om deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst uit te bereiden met aanvullende bepalingen (“Aanvullende Bepalingen”) die o.a. verband houden met acties, promoties, of informatie op de Website. Deze Aanvullende Bepalingen kunnen op de Website worden geplaatst of fysiek worden verstrekt bij zulke acties of promoties. U gaat ermee akkoord dat deze Aanvullende Bepalingen integraal onderdeel uitmaken van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. 

3. Kosten van de Betaal Producten

Zodra u een abonnement afsluit op één of meer van onze Betaal Producten, stemt u in met het volgende:

A. U zult de vaste en periodieke kosten (inclusief vooruitbetaalde abonnementskosten), belastingen, en overige kosten verbonden aan de Betaal Producten voldoen door middel van betaling met een geldige Credit Card (of een ander betaalmiddel dat door WW wordt geaccepteerd). Zoals uiteengezet in bepaling 2 van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst behouden we ons het recht voor zowel de periodieke als eenmalige abonnementskosten van onze Betaal Producten te verhogen, of additionele Betaal Producten tegen betaling toe te voegen, wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen door een mededeling te plaatsen op de Website en/of op alternatieve wijze indien WW dit gepast acht (inclusief middels e-mail of conventionele post).Indien u zich geabonneerd heeft op één of meer Betaal Producten, zal betaling plaatsvinden door periodieke automatische afschrijving van uw creditcard, het bedrag wordt afgeschreven ongeveer 7 dagen voor het begin van iedere betaalperiode. Voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode kunt u gebruik maken van uw recht tot beëindiging van uw abonnement zoals uiteengezet in Artikel 5 van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. De periodieke kosten van een nieuwe abonnementsperiode zijn in principe gelijk zijn aan de kosten in rekening gebracht in de voorafgaande periode. In geval u eerder gebruik gemaakt heeft van een abonnement voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten of indien u gebruik heeft gemaakt van een (tijdelijke) aanbieding kunnen de kosten afwijken.Door gebruik van onze Betaal Producten accepteert u deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst en geeft u toestemming voor de automatische betaling als uiteengezet hierboven. Indien betaling middels uw creditcard niet mogelijk blijkt te zijn behoudt WW zich uitdrukkelijk het recht voor om u toegang tot de Betaal Producten onmiddellijk te beëindigen. In geval u een abonnement voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten plan gekocht heeft of gebruik gemaakt heeft van de Betaal Producten tegen een kortingstarief, zal uw abonnement automatisch verlengd worden tegen de standaard kosten en tevens voor een standaard periode. Indien u nogmaals gebruik wenst te maken van een abonnement voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten en deze nog steeds aangeboden, dient u uw huidige vooruitbetaald abonnement te beëindigen en een nieuw vooruitbetaald abonnement aan te schaffen 10 dagen voordat uw huidige abonnement afloopt.

B. In aanvulling op de periodieke en vaste abonnementskosten als uiteengezet hierboven, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op uw verbinding met het internet, de Website en Betaal Producten, inclusief voor (niet limitatief) alle telefoonkosten, kosten in rekening gebracht door de internet service provider, kosten van telefoon en computer, BTW en elke andere kosten die u maakt om toegang te krijgen tot de Betaal Producten. 

C. U garandeert dat uw gegevens die u aan WW heeft verstrekt voor uw gebruik van de Betaal Producten accuraat en volledig zijn, hieronder inbegrepen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en betalingsgegevens (bijvoorbeeld, creditcard nummer en vervaldatum) verder verleent u ondubbelzinnig toestemming om uw gegevens te verstrekken aan derden ten behoeve van verificatie van deze gegevens, het uitvoeren van de betalingen, en ten behoeve van overige doelstellingen als uiteengezet in onze Privacy Policy (zie paragraaf 7 hieronder). U garandeert dat u uw verstrekte gegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt zult bijhouden en updaten om ze volledig en accuraat te houden. Indien u gegevens verstrekt die onwaar, inaccuraat, of onvolledig zijn of indien we een redelijk vermoeden hebben dat dit het geval is, is WW gerechtigd om gebruik van uw user account of de Betaal Producten te beëindigen dan wel op te schorten, tevens behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de Website of een deel hiervan te ontzeggen. U bent verplicht om uw profiel (toegankelijk via “Instellingen” op de Website) regelmatig te raadplegen om te kijken of uw gegevens nog volledig en accuraat zijn, en, indien dit niet het geval is, deze gegevens te updaten. U garandeert dat u zich niet zult registreren voor of abonneren op meer dan één account, geen account zult aanmaken op naam van een ander, en geen valse of misleidende identiteit zult creëren op deze Website. Indien uw registratie of lidmaatschap om welke reden dan ook is ingetrokken, garandeert u dat u zich niet opnieuw zult registreren voor of abonneren op onze Website met een andere gebruikersnaam of op enige andere wijze. Indien wij, uitsluitend naar ons oordeel, reden hebben om aan te nemen dat uw account in het verleden al eens is beëindigd, dan houden wij ons het recht voor iedere nieuwe account waarvoor u zich heeft geregistreerd te beëindigen zonder u hierover te berichten, of andere rechtsmiddelen toe te passen die ons ter beschikking staan op grond van de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst of de wet.

D. Sommige onderdelen van deze website zijn alleen toegankelijk indien u een abonnement heeft op één van de Betaal Producten. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien uw account gebruikt wordt door een derde zonder uw toestemming of indien u vermoedt dat dit het geval is. Tevens dient u ons onmiddellijk te informeren in geval uw creditcard gegevens of creditcard gegevens van een derde ongeautoriseerd gebruikt worden. In alle hierboven beschreven gevallen bent u volledig aansprakelijk voor elk ongeautoriseerd gebruik van de Betaal Producten waar u geabonneerd op bent tot 72 uur nadat u onze klantenservice schriftelijk (e-mail is voldoende) hebt geïnformeerd. 

In geval uw creditcard verloopt, door de bank wordt geblokkeerd, verloren is gegaan of gebruikt wordt zonder uw toestemming, dient u onze klantenservice hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en via de “Instellingen” functie op de Website een alternatieve betaalmanier te selecteren, of geldige creditcardgegevens in te voegen. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle betalingen die gedaan zijn via uw creditcard ook door een derde partij zonder uw toestemming. U bent volledig verantwoordelijk voor alle geprinte materialen die u ontvangt waarmee u toegang krijgt tot de Offline Service (bijvoorbeeld uw Combi Pas). U stemt er mee in dat deze geprinte materialen niet overdraagbaar en alleen voor uw persoonlijke en niet commerciële gebruik zijn.

E. Gedeeltelijke annulering: Wij kunnen u toestemming verlenen om uw abonnement op onze Offline Producten of onze Internet Producten te beëindigen. Deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst blijft wel van toepassing op uw overige gebruik van onze Betaal Producten waarvooru uw abonnement niet heeft beëindigd en op uw gebruik en toegang tot de Website. 

4. Recht tot annulering

Binnen 14 kalenderdagen na afsluiten van een abonnement op één of meer Betaal Producten bent u gerechtigd dit abonnement schriftelijk te annuleren. Uw verplichting tot het betalen komt te vervallen. U bent slechts dan tot annulering gerechtigd zolang u nog geen gebruik gemaakt heeft van de Betaal Producten die u wenst te annuleren. Indien u gebruik maakt van één of meer Betaal Producten kunt u deze Betaal Producten niet meer annuleren en kunt u slechts uw abonnement onze Betaal Producten beëindigen zoals omschreven in Artikel 5. 

5. Beëindiging van uw abonnement

Zowel u als WW zijn gerechtigd uw abonnement op de Betaal Producten op elk moment te beëindiging. U begrijpt en accepteert dat de beëindiging van uw abonnement uw enige recht is in geval van een geschil met WW, inclusief een geschil met betrekking tot:
1) een bepaling in deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst of toepassing en/of het afdwingen van bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst;
2) onze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy of toepassing en/of het afdwingen hiervan;
3) de beschikbare content of een verandering doorgevoerd in de content met betrekking tot de Website, een Betaal Product, of met betrekking tot onze geprinte materialen die worden verschaft bij een Betaal Product;
4) uw toegankelijkheid tot de Website en/of de Betaal Producten; of
5) de bedragen, toepasselijke belastingen, de manier waarop deze in rekening worden gebracht, of een verandering in één van deze bedragen, toepasselijke belastingen, of de manier waarop deze in rekening worden gebracht. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om op het moment dat u uw abonnement op één van onze Betaal Producten beëindigt uw user account te de-activeren en uw toegang tot de informatie in uw user account te ontzeggen. U kunt uw verzoek tot beëindiging van uw abonnement schriftelijk (e-mail is voldoende) richten aan de Customer Service door een e-mail te sturen aan info@weightwatchers.nl.

Als u minimaal 10 dagen voor de vervaldatum (vermeld op de Combi Pas) opzegt, kunnen wij de opzegging verwerken voordat uw nieuwe betaling plaatsvindt. De opzegging gaat in vanaf de vervaldatum aangegeven op de huidige Combi Pas. Als u later opzegt, zal de betaling voor de volgende maand al zijn doorgevoerd en zal je je volgende geldige Combi Pas nog ontvangen. Je opzegging zal dan pas ingaan vanaf de vervaldatum aangegeven op de volgende Combi Pas die u ontvangt. U kunt altijd gebruik blijven maken van de WW online omgeving en de cursus blijven bijwonen tot de vervaldatum.

Ook kunt u beëindigen op de wijze zoals omschreven in de Combi Pas Opzeggingsvoorwaarden. Wij proberen uw verzoek tot beëindiging direct na ontvangst in behandeling te nemen, mits u zich houdt aan de Combi Pas Opzeggingsvoorwaarden. Indien u uw abonnement beëindigt tegen het einde van een periode waarvoor u betaald heeft en indien u vervolgens abusievelijk ook de abonnementskosten voor de volgende periode in rekening gebracht zijn dient u contact op te nemen met onze klantenservice om in aanmerking te komen voor restitutie van het teveel betaalde. Indien na beëindiging van uw abonnement gebruik gemaakt heeft van één van de Betaal Producten vervalt uw recht tot restitutie. WW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om openstaande bedragen te innen voordat een eventueel verzoek tot beëindiging in behandeling wordt genomen. Wij kunnen u toestemming verlenen om uw abonnement op onze Offline Producten of onze Internet Producten te beëindigen. Deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst blijft wel van toepassing op uw overige gebruik van onze Betaal Producten waarop u uw abonnement niet heeft beëindigd en op uw gebruik en toegang tot de Website. 

Na de online activatie van de Combi Pas is het niet mogelijk om (een deel van) het abonnementsgeld retour te ontvangen, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals wanneer je zwanger wordt. Wanneer jij opzegt omwille van een uitzonderlijke reden, neem dan contact op met onze klantenservice, via telefoonnummer 020 700 6170 (De kosten voor dit gesprek bedragen uw gebruikelijke belkosten) of via mail: info@weightwatchers.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Veelgestelde Vragen sectie.

6. Beschikbaarheid van de Betaal Producten

De beschikbaarheid van de Betaal Producten is afhankelijk van verschillende criteria (demografisch, geografisch, gezondheidsgerelateerd of andere criteria die door WW kunnen worden gehanteerd nu en in de toekomst). U begrijpt en stemt ermee in dat WW zich het recht voorbehoudt om uw de toegang tot één van haar Betaal Producten te ontzeggen gebaseerd op de hiervoor genoemde criteria. Bijvoorbeeld, zwangere vrouwen en individuen onder de leeftijd van 18 mogen geen gebruik maken van de Betaal Producten. Tevens behoudt WW zich het recht voor om een aantal Betaal Producten slechts open te stellen voor individuen die op deelnemen aan de georganiseerde WW Wellness Workshops. 

7. Privacy en Veiligheid
WW committeert zich aan de bescherming van uw privacy en veiligheid. Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy. U dient deze Privacy Policy te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of de Betaal Producten, verleent u ons uitdrukkelijk uw ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze Privacy Policy. 

8. Health Disclaimer

De verschillende WW applicaties die worden aangeboden via de Website en/of via de Betaal Producten en alle andere content toegankelijk via de Website of in de vorm van geprinte materialen zijn slechts gericht op het assisteren van gebruikers in hun poging om af te vallen. WW is geen medische organisatie en ons personeel is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via de Website of via de Betaal Producten kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose. De informatie en rapporten of andere geprinte materialen die door ons worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist. 
Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren voordat u start met afvallen. De Website en de Betaal Producten zijn slechts gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. De Website en de Betaal Producten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen, of individuen met een gezondheidskwaal (hieronder inbegrepen alle mogelijke varianten van eetstoornissen). Deze individuen worden speciaal gewaarschuwd en aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken alvorens te beginnen met afvallen. Voor aanvang van een dieet, dient u zich ervan te vergewissen van het feit dat u geen ondergewicht heeft.Voor meer informatie raden wij u ten zeerste aan onze Health Notice te raadplegen, welke onderdeel uitmaakt van de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst door middel van deze referentie. 

9. Automatisch een Community User worden

Indien u zich abonneert op één of meerdere Betaal Producten, wordt u automatisch Community User van de Website (“Community User”), dit geeft u het recht op toegang tot sommige producten, aanbiedingen, features of resources op de Website zoals de mogelijkheid om berichten te plaatsen op één of meer van de Community Areas (hieronder gedefineerd) (deze functionaliteit is niet beschikbaar voor mensen die geen Community User zijn of om gebruik te maken van de “Community Profile”-voorziening op onze Website. “Community Area” betekent elke blog, persoonlijke pagina, groepspagina, chatroom, message board, bulletinboard, gemeenschappelijke uitwisselplaats voor recepten, of een vergelijkbare omgeving waar u kunt communiceren met andere gebruikers van de Website en informatie kunt uploaden. Indien u uw abonnement op de Betaal Producten beëindigt blijft u Community User van de Website tenzij u onze klantenservice schriftelijk verzoekt om opheffing van uw account (e-mail is voldoende). Indien wij u de mogelijkheid bieden uw abonnement gedeeltelijk te beëindingen, dat wil zeggen met betrekking tot de Offline Services of de Betaalproducten, dan blijft u een Community User van de Webiste. Als Community User van de Website, garandeert u dat de informatie over uzelf (“Community User Gegevens”) volledig en accuraat is en stemt u ermee in om de Community User Gegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt accuraat en volledig te houden en te updaten indien noodzakelijk. Verder verleent u uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van uw Community User Data, het gebruik van door u Verschafte Informatie (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 12), (geheel dan wel gedeeltelijk al dan niet inclusief uw naam) wereldwijd en/of voor het incorporeren van de door u Verschafte Informatie in andere werken in alle vormen, media, technologie nu beschikbaar of in de toekomst ontwikkeld voor de volledige beschermingsduur van een auteursrecht, merkrecht en enige ander IE recht (hierna samen, de “Rechten”). Verder garandeert u dat:
1) u volledig rechthebbende bent op de door u Verschafte Informatie inclusief maar niet gelimiteerd tot de rechten noodzakelijk om de door u Verschafte Informatie te posten, uploaden of op een andere manier toe te zenden;
2) een derde partij die rechthebbende is op de Rechten u een licentie heeft verleend voor het hierboven staande; en
3) dat elke persoon opgenomen in een foto en/of video in één van de door u Verschafte Informatie uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het gebruik van deze foto’s en/of video’s zoals overeenkomstig de hierboven beschreven licentie. Verder garandeert u dat wij en onze rechtsopvolgers gerechtigd zijn tot het ongelimiteerde gebruik van de door u Verschafte Informatie voor welk doel dan ook, commercieel of anders, zonder enig recht van compensatie jegens de persoon die de door u Verschafte Informatie geplaatst heeft of jegens een derde partij die houder is van één van de Rechten. Indien u ons onjuiste of onvolledige informatie verschaft, of indien wij gegronde reden hebben om aan te nemen dat dit zo is, behouden wij ons het recht voor om uw user account te blokkeren en/of ieder gebruik van de Betaalproducten en/of de Website te weigeren. Het is niet toegestaan de rechten die u als Community User heeft over te dragen of in licentie te geven aan derden. 

10. Beperking gebruik materialen

Tenzij anders aangegeven, verlenen wij u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van deze Website, de Betaal Producten en het materiaal dat hierop wordt vertoond en alle andere geprinte materialen, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. U erkent dat deze Website en de Betaal Producten informatie, software, foto's, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluid, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en andere materialen (tezamen: "Inhoud") bevat die beschermd wordt door auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig zijn en in alle vormen van media en technologie die nu bestaan en hierna nog worden ontwikkeld. De gehele Inhoud is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Nederlands auteursrecht (en, indien van toepassing, vergelijkbare wetgeving in ander jurisdicties), en wij zijn rechthebbende op de auteursrechten van de selectie, coördinatie, ordening, en vermeerdering van de Inhoud. Alle merken die op deze Website, de Betaal Producten of de geprinte materialen staan zijn merken van hun respectievelijke eigenaren. WW is de handelsnaam en het geregistreerde merk en dienstmerk van WW International. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derden kunnen ook additionele eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. U mag niets uit de Inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, kopiëren, bewerken, openbaar maken, uitzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, bewerkte werken maken, of op welke wijze dan ook exploiteren, tenzij, en voor zover dat nodig is, voor toegang of gebruik van de Website, in overeenstemming met deze Lidmaatschapsovereenkomst. Als de Inhoud gedownload is op uw computer of indien u Inhoud ontvangt via geprinte materialen, verkrijgt u geen eigendomsrechten op deze Inhoud. Bewerking van de Inhoud of gebruik van de Inhoud voor ieder ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gebruik van de Inhoud in druk of op iedere andere Website of computer die is aangesloten op een netwerk is strikt verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. U mag niet linken naar een deel van de Website of deze framen (de Website of een deel daarvan linken naar andere Websites), zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

11. Community Standaarden en Gedragsregels

U erkent dat alle Inhoud die openbaar gemaakt, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of op deze Website, ongeacht of deze op ons verzoek of vrijwillig toegestuurd worden, en ongeacht of deze publiekelijk openbaar gemaakt worden of vertrouwelijk verzonden (gezamenlijk aan te duiden als “Postings"), de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de persoon die deze Postings heeft gemaakt. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Postings die u per post stuurt, e-mailt of op een andere manier verzendt naar deze Website. Wij hebben geen controle over de Postings die gepost wordt, gemaild of op een andere manier verzonden naar onze Website door anderen. Om die reden garanderen wij niet de accuraatheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Postings. Ook al hebben wij community standaarden aangenomen en gedragsregels voor de gebruikers van onze Website (zoals hieronder beschreven), u begrijpt dat door het gebruik van deze Website u bloot kunt worden gesteld aan Postings die beledigend of ongewenst is. Onder geen enkele voorwaarde en op wat voor wijze dan ook zullen wij verantwoordelijk zijn voor de Postings (anders dan voor Inhoud die wij ontwikkeld hebben), inclusief maar niet beperkt tot, elke fout of nalatigheid in elke Postings, of ieder verlies of iedere schade van wat voor soort dan ook, die geleden wordt als resultaat van het gebruik van Postings die gepost, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of door deze Website. U stemt ermee in deze Website (inclusief Community Areas) niet te gebruiken voor:

a. het uploaden, versturen, e-mailen of op een andere manier verzenden van Postings of andere materialen die onwettig, schadelijk, bedreigend, agressief, treiterend, bedrieglijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadend, inbreukmakend op een anders privacy, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn (ter onze exclusieve beoordeling);
b. het toebrengen van schade aan minderjarigen op wat voor manier dan ook, of voor het inwinnen van informatie van een minderjarige op wat voor manier dan ook;
c. het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot iedere gebruiker van deze Website, een directeur, een functionaris, werknemer, aandeelhouder, tussenpersoon of vertegenwoordiger van WW, of onze Groepsmaatschappijen of ieder andere persoon of entiteit, of het bedrieglijk verklaren of het anderszins verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent uw betrokkenheid bij WW, onze Groepsmaatschappijen of ieder andere persoon of entiteit;
d. het maken van vervalsingen van headers of op een andere manier het manipuleren van identifyers om op die manier de herkomst van Postings of andere materialen die verspreid worden op of middels deze Website te verhullen;
e. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verspreiden van Postings of andere materialen die niet van u zijn, of waartoe u niet het recht heeft op grond van de wet, op basis van een contractuele of vertrouwensrelatie (zoals insider informatie, informatie die exclusief aan een ander toebehoort en vertrouwelijke informatie die bekend is geworden doordat deze deel uitmaakt van een werkrelatie of onderworpen is aan geheimhoudingsovereenkomsten; 
f. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van Postings en andere materialen die inbreuk maken op octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, privacy rechten of andere eigendomsrechten van een partij;
g. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotie materialen, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "pyramideschema's" of iedere andere vorm van commerciële verzoeken, behalve in die gebieden, voor zover van toepassing, die specifiek ontworpen zijn voor dat doel;
h. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van Postings of andere materialen die software virussen of andere computercodes, bestanden of programma's die ontworpen zijn om de functionaliteit van andere computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of de functionaliteit te beperken, bevatten;
i. het ontwrichten van de normale stroom van dialoog, het bewerkstelligen dat een beeld sneller "scrollt" dan andere gebruikers van een Community Area (of een deel daarvan op deze Website) kunnen typen, of op een andere manier te handelen waardoor de mogelijkheid voor andere gebruikers om de website te gebruiken op een negatieve manier wordt beïnvloed of indien dit de kwaliteit van het gebruik van deze Website vermindert;
j. het zich bemoeien met of het ontwrichten van deze Website of servers of netwerken die verbonden zijn aan deze Website, of het niet voldoen aan vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die aangesloten zijn op de Website;
k. het opzettelijk of onopzettelijk inbreuk maken op toepasselijk lokaal, nationaal of internationaal recht, inclusief maar niet beperkt tot, regelgeving die de kracht heeft van wetgeving;
l. het "stalken" of op een andere manier een andere gebruiker van deze Website of een werknemer van WW lastig vallen;
m. het inwinnen, verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens of een poging doen persoonsgegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden) van andere gebruikers van deze Website of van derden in te winnen, te verzamelen of te verspreiden;
n. het zich toegang verschaffen of een poging doen zich toegang te verschaffen tot andermans account zonder toestemming van die persoon.Uw privilege om op deze Website (inclusief de Community Areas) bij te dragen aan de discussies op de Community Areas is afhankelijk van of u gehoor geeft aan de community standaarden en gedragsregels zoals boven omschreven. Wij hebben het recht om uw privileges om de gehele of een deel van deze Website te gebruiken in te trekken en/of iedere andere gepaste maatregelen te treffen om deze community standaarden en gedragsregels te handhaven wanneer inbreuken daarop onder onze aandacht worden gebracht. Indien u zich niet houdt aan onze community standaarden en gedragsrichtlijnen ofdeze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst, dan hebben wij het exclusieve recht uw gebruik van of deelname aan een Community Area te beëindigen. 

Tenzij anders is bepaald in onze Privacy Policy, is alle Community Area communicatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot communicatie middels de chat en het message board, de blog, de groep of het Profile, publieke en geen private communicatie. Wij behouden ons het recht voor om delen van of de gehele Website (inclusief een Community Area) te controleren op het naleven van de community standaarden en gedragsrichtlijnen zoals boven omschreven, of voor ieder ander doel. U erkent dat door het door ons verschaffen van de mogelijkheid Postings op de Community Areas te verspreiden, wij optreden als een passief doorgeefkanaal voor deze distributie en wij geen verplichting hebben en niet aansprakelijk zijn voor Postings of activiteiten op een Community Area en wij zulke Postings niet goedkeuren. Ondanks het feit dat wij het recht hebben zonder kennisgeving Postings op een Community Area om wat voor reden dan ook te verwijderen, controleren wij Inhoud doorgaans niet voordat deze wordt geplaatst en zijn wij niet verplicht Informatie die u als bedenkelijk of beledigend ervaart te verwijderen. Wij zijn niet verplicht een kopie te bewaren van materiaal dat wij van onze Website verwijderen, en wij zijn niet aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van verwijdering van de door u geplaatste of verspreide informatie op onze Website. 

12. Verschafte Informatie 

Indien u uit uzelf of op ons verzoek Inhoud aan ons of deze Website toezendt, e-mailt, per post stuurt of op een andere wijze aan ons of deze Website verstuurt (de"Verschafte Informatie"), verleent u ons, en draagt u hierbij aan ons en onze opvolgers over, een vergoedingsvrij, eeuwigdurend, niet in te trekken, niet exclusief recht (waaronder begrepen persoonlijkheidsrechten) en verleent u een licentie (en geeft u toestemming) om de Verschafte Informatie (geheel of gedeeltelijk met of zonder gebruik van uw naam) overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, bewerken, aanpassen, openbaar te maken, vertalen, bewerkingen te maken van, te distribueren, aan het publiek te communiceren, uit te voeren en vertonen en/of de Verschafte Informatie op te nemen in een ander werk in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, voor de gehele duur van auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele en eigendomsrechten (gezamenlijk: "de Rechten") die rusten op de Verschafte Informatie, dit voor elk doel, commercieel, publicitair of anderszins. U garandeert ook dat:
(i) u het eigendom hebt, of op een andere manier controle heeft, over alle Rechten in of op de Verschafte Informatie, inclusief maar niet beperkt tot alle Rechten die u nodig heeft om de Verschafte Informatie te verstrekken, openbaar te maken, te uploaden, input te geven of in te dienen;
(ii) voorzover op de Verschafte Informatie Rechten van derden rusten, deze derden volledig afstand hebben gedaan van hun Rechten (met inbegrip van persoonlijkheidsrechten), en u over een rechtsgeldige licentie van de rechtmatige eigenaar beschikt om de bovengenoemde licentie te verstrekken; en
(iii) dat iedere persoon die wordt afgebeeld op plaatjes, foto's en video's in de Verschafte Informatie (voorzover dit van toepassing is) heeft toegestemd in het gebruik van deze plaatjes, foto's en/of video's in overeenstemming met de voorgaande licentie. U erkent dat wij en onze opvolgers het recht hebben op ongelimiteerd gebruik van de Verschafte Informatie voor wat voor doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is aan degene die de Verschafte Informatie heeft verstrekt. U stemt er tevens mee in dat iedere gebruiker toegang heeft tot de Verschafte Informatie die u aanbiedt in een Community Area en deze kan tonen, zien, opslaan en reproduceren voor eigen gebruik. Behoudens het bovenstaande, behoudt de houder van de Verschafte Informatie die is geplaatst op deze Website alle Rechten die hierop rusten. Tenzij anders is bepaald in onze Privacy Policy, zijn wij met betrekking tot alle Verschafte Informatie niet verplicht tot geheimhouding, en zijn wij niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van enige Verschafte Informatie. 

13. Kinderen

De Website en de Betaal Producten zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen en zijn ook niet gericht op kinderen. De Website en de Betaal Producten zijn slechts toegankelijk en kunnen gebruikt worden door individuen die 18 jaar of ouders zijn. HET IS NIET TOEGESTAAN VOOR PERSONEN DIE DE LEEFTIJD VAN 18 NIET BEREIKT HEBBEN ZICH TE ABONNEREN OP ONZE BETAAL PRODUCTEN EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE. 

14. Links 

Deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst is slechts van toepassing op onze Website en niet op websites van derde partijen of entiteiten. WW of een derde partij kunnen via de Website links aanbieden naar andere websites. U erkent en begrijpt dat WW niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze externe sites, en geen enkele verantwoordelijk aanvaart voor de content, advertenties, producten, op enig ander materiaal geplaatst op websites van derden of voor uw gebruik hiervan. WW kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden direct dan wel indirect voor enig verlies of schade veroorzaakt door content, advertenties, producten, of ander materiaal beschikbaar op andere websites (ongeacht of WW direct dan wel indirect heeft voorzien in een link naar dergelijke content, advertenties, producten of ander materiaal). 

15. Producten en diensten van derden

U kunt via de Website diensten of andere producten van derde partijen bestellen (samen de “Producten van Derden”). Alles verband houdend met Producten van Derden, inclusief maar niet gelimiteerd tot de verkoop voorwaarden, garanties, betalingsvoorwaarden, onderhoud en levering, gaat slechts u en de derde partij aan. WW geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook verbandhoudend met Producten van Derden. WW is geen partij bij transacties met derden ongeacht of WW winst of een andere beloning ontvangst als gevolg van deze transacties, WW is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door deze transacties. 

16. Relatie met WW.com en WW International, Inc.

WW.nl is een groepsmaatschappij van WW.com en WW International, Inc., zij is geautoriseerd voor het gebruik van het WW merk en enig ander intellectueel eigendomsrecht van WW op het Internet en elders. WW.nl is een dochtermaatschappij van WW International, die bevoegd is dit merk en andere intellectueel eigendomsrechten te gebruiken in WW Wellness Workshops. WW is een handelsnaam en merk van WW International net als een aantal andere handelsmerken en merken gebruikt door WW.nl B.V. op de Website. 

17. Beperking van Garanties 

De producten, informatie en materialen (inclusief maar niet gelimiteerd tot onze Betaal Producten) op de website ww.com/nl worden aangeboden “as is”, zonder enige garantie. WW geeft geen enkele garantie impliciet noch expliciet inclusief maar niet gelimiteerd tot garanties met betrekking tot tevredenheid, kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid of accuraatheid. WW noch een van haar service providers garandeert dat de website, de Betaal Producten of enige andere functionaliteit opgenomen in de website of in de Betaal Producten continu of foutvrij worden aangeboden, dat eventuele fouten gecorrigeerd worden, of dat de website, de Betaal producten of de servers waarop de website en de Betaal producten draaien vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten.Het gebruik van elk product, informatie en materiaal (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betaal Producten) dat is gedownload of op een andere manier via gebruik van de website is verkregen is volledig voor uw risico. U alleen bent verantwoordelijk voor welke schade dan ook aan uw computersysteem of voor verlies van data als gevolg van het downloaden van een product, informatie of materiaal (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betaal Producten).Noch WW.nl noch onze service providers bieden enige garantie met betrekking tot het gebruik en de resultaten van het gebruik van onze producten, informatie en materialen (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betaal Producten) via de website. Geen enkel advies of informatie verkregen via WW personeel of de website kan leiden tot een garantie niet uitdrukkelijk voorzien in deze lidmaatschapsovereenkomst. Deze beperkingen gelden voor zover toegestaan onder Nederlands recht. 

18. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en aanvaardt dat (voor zover mogelijk naar nederlands recht) WW en onze groepsmaatschappijen niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg of cumulatieve schade, of enige andere schade inclusief maar niet gelimiteerd tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gebruik, verlies van data veroorzaakt door of een gevolg zijnde van: 
a. het gebruik of niet kunnen gebruiken van de website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betaal Producten);
b. het gebruik van enige content of andere materiaal inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betaal Producten (op de website of op enige website of website gelinked aan de website’;
c. de kosten het verkrijgen van substitutie goederen en Betaal Producten als gevolg van goederen, data, informatie of Betaal Producten gekocht of gekregen of boodschappen ontvangen of transacties aangegaan via of vanaf de website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betaal Producten);
d. ongeautoriseerde toegang tot of verandering van uw transacties of data;
e. verklaringen of gedrag van welke derde partij dan ook op de website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betaal Producten);
f. een gebeurtenis redelijkerwijs buiten onze controle; en/of
g. al het overige gerelateerd aan de website behoudens persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door de grove onachtzaamheid van WW. In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van ons voor uw schade, verlies, onze wanprestatie of onrechtmatige daad het bedrag door u betaald aan WW te boven gaan. Indien u ontevreden bent over een deel van de website of over één van de bepalingen in deze lidmaatschapsovereenkomst is uw enige remedie niet langer gebruik te maken van de website. Indien u ontevreden bent over de Betaal Producten of de website is uw enige remedie niet langer gebruik te maken van de Betaal Producten of de website en de beëindiging van uw abonnement.
Deze aansprakelijkheidsuitsluitingen zullen zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn. 

19. Vrijwaring

U zult WW, haar employees, directeuren, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers vrijwaren van alle claims van derden met betrekking tot aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische kosten), schade voortkomend uit uw gebruik van de Website in strijd met de geldende (wettelijke) voorwaarden (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Betaal Producten), uw schending van deze bepalingen, uw inbreuk of de inbreuk door gebruik door een andere gebruiker van uw account of de Betaal Producten voor welke u geabonneerd bent, op enige intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of entiteit. 

20. Rechtskeuze

Op deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing. 

21. Overige bepalingen

In het geval van een geschil voorkomend uit het gebruik van de Website en/of de Betaalproducten, is de winnende partij gerechtigd om alle juridische kosten verbandhoudende met het geschil (inclusief maar niet gelimiteerd tot haar kosten en tot redelijke advocatenkosten) op de andere partij te verhalen. Indien een bepaling of meerdere bepalingen in deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst naar Nederlands recht niet afdwingbaar is, nietig, of vernietigbaar zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst, samen met onze Privacy Policy en de Gebruiksvoorwaarden, vormen de volledige overeenkomst tussen u en WW met betrekking tot de onderwerpen geregeld in deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. In het geval de bepalingen in deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst niet overeenkomen met de Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst. Deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst kan slechts worden gewijzigd door WW zoals uiteengezet in Artikel 2 hierboven, dan wel middels schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. Elke keer dat u gebruik maakt van de Website wordt deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst u ter hand gesteld en accepteert u deze. WW houdt zich uitdrukkelijk het recht voor haar rechten en verplichtingen onder deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst over te dragen. Het niet afdwingen van een bepaling jegens de andere partij lijdt niet tot het afstand doen van een dergelijk recht door één van de partijen. Alle bepalingen blijven volledig afdwingbaar. WW is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website en/of de Betaal Producten waarvoor uw zich heeft geabonneerd en/of overig niet nakomen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer (overmacht) waaronder maar niet gelimiteerd tot oorlog, burgeroorlog, opstand, brand, overstroming, explosies, aardbevingen, een serieus ongeval, een niet functionerend Internet, staking, en alle andere oorzaken buiten de invloedssfeer van WW. Behoudens de gevallen voorzien in deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst, zal er geen enkele derde partij rechten aan deze Lidmaatschapsovereenkomst ontlenen. 

22. Contact

De Website staat onder controle van - en de Betaal Producten worden geleverd door WW.nl B.V, WW.nl is een Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht met registratie nummer 24424217 en is gevestigd te Bijster 12, 4817 HX Breda. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande kunt u contact opnemen met WW.nl B.V door uw vraag of opmerking te richten aan info@weightwatchers.nl. Deze Combi Pas Lidmaatschapsovereenkomst is van kracht sinds 1 oktober 2010